Sak: 18-630 Klage vedrørende krav om erstatning etter trefall – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter trefall. Klager krevde utgifter til installatør dekket. Klager viste til at det var et trefall over linjenettet som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anførte at ledningen falt ned igjen etter at den var utbedret og hevdet at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt. Eidsiva Nett AS viste til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet. Eidsiva Nett AS hevdet at det var utenfor nettselskapets kontroll. Eidsiva Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter trefall. 

Regelverk 

Standard Tilknytningsvilkår § 4-1. Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

16.01.18 – Trefall over Eidsivas ledningsnett som førte til skader på klagers husvegg. 

Krav 

Klager krever utgifter til installatør på kr. 16 478 dekket.  

Partenes anførsler

Klagerviser til at det var et trefall over linjenettet den 16.01.18 som førte til at inntakskabelen ble revet ut av klagers husvegg og huset ble strømløst. Klager anfører at treet som falt ikke var på hans eiendom. Eidsiva reparerte inntaksledningen til klager og klager fikk tilbakemelding om at klager måtte selv kontakte en installatør for utbedring av egen installasjon.  

Klager anfører at uken etter falt ledningen ned igjen og hevder at dette skjedde på grunn av at kabelen ble skrudd inn i samme hull som da allerede var ødelagt etter hendelsen den 16.01.18. 

Klager hevder at Eidsiva ikke har overholdt deres leveringsgaranti da ytre påvirkninger forårsaket strømbrudd og skade.  

Klager hevder at han ikke er ansvarlig for å sjekke/holde linjene fri for hverken snø eller trær.  

Klager krever utgifter til installatør dekket.  

Eidsiva Nett AS(Eidsiva) viser til at det var stor og tung snølast som forårsaket trefall på linjenettet.  

Eidsiva viser til standardavtalen og anfører at vær og vind er forhold som Eidsiva ikke kan forutse og som er utenfor nettselskapets kontroll.  

Eidsiva viser til at området ble ryddet i 2015 og det er gjeldende en 5 års ryddesyklus plan i dette området. Eidsiva anfører at til tross for inspeksjons- og rydderutiner er det ikke alltid mulig å forutse hvilke trær som representerer en særlig risiko. Med stor og tung snø og dermed merbelastning, kan situasjoner med trefall forekomme.  

Eidsiva avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til installatør etter trefall.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.  

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på innklagede. Innklagede må således sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden.   

Det er uomtvistet at skadens årsak er trær som har veltet over lavspentlinjen og førte til at inntaksledningen inn til klagers hus ble revet ut av husveggen den 16.01.18. Det var snølast som var den utløsende årsaken til rotvelten. En uke etter at Eidsiva Nett AS utbedret feilen var det enda en hendelse hvor ledningen falt ned igjen.  

Ut fra foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at Eidsiva Nett AS har godtgjort at årsaken til skaden ved den første hendelsen lå utenfor deres kontroll, samt at det ikke "med rimelighet kunne ventes" at Eidsiva Nett AS gjorde ytterligere grep for å unngå eller overvinne følgene av denne situasjonen. Når denne typen skader kommer som følge av stor og tung snølast eller andre upåvirkelige ytre faktorer, har nemnda i praksis lagt til grunn at skadeårsaken er utenfor selskapets kontroll hvis selskapet har overholdt forskriftskravene til rydding av linjetraseen og det ikke er noe å utsette på selskapets vedlikehold av de tekniske anleggene. De praktiske og realistiske kontrollmulighetene er da uttømt. Det er i denne saken ikke holdepunkter for at det har vært mangelfull linjerydding. Etter nemndas syn er det dermed ikke grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar for klagers utgifter til installatør den 16.01.18 etter Standard Nettleieavtale.   

Klager anfører at ledningen falt ned igjen på grunn av at innklagede hadde montert ledningen i samme hull som allerede var ødelagt etter den første hendelsen. Eidsiva Nett AS har ikke bestridt dette. Nemnda legger derfor til grunn at årsaken som førte til at inntaksledning inn til klagers husvegg ble revet ut igjen er monteringen, som er et forhold innenfor selskapets kontrollsfære. På denne bakgrunn finner nemnda at Eidsiva Nett AS er ansvarlig for klagers utgifter til installatør for denne hendelsen. 

Nemndas konklusjon er at klager gis delvis medhold, ved at klager får dekket delvis utgiften til installatør.  

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis delvis medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.