Sak: 18-679 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av datamaskin dekket. Klager hevdet at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det var overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt. Glitre Energi Nett AS avviste klagers krav. Glitre Energi Nett AS viste til at det var strømbrudd på grunn av høyspentfeil. Glitre Energi Nett AS viste til spenningsmåling og påpekte at målingene var innenfor forskriftskravet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk 

06.07.18 – Strømbrudd.  

Krav 

Klager krever utgifter til reparasjon av datamaskinen, totalt kr. 4 090, dekket.  

Partenes anførsler

Klager hevder at hans datamaskin ble ødelagt etter strømbrudd den 06.07.18.  

Klager hevder at selskapet er ansvarlig. Klager anfører at det er overhengende sannsynlig at høyspentfeilen var årsaken til ødeleggelsen da dette inntraff på samme tidspunkt.  

Klager tilbakeviser selskapets anførsel om at apparatet skal tåle feilsituasjonen, og påpeker at grafikkortet til datamaskinen sluttet å fungere etter strømbruddet.  

Klager viser til selskapets anførsel om at hendelsen ikke berørte andre kunder, og mener at dette ikke er relevant for hans sak. Klager peker på at det ikke har kommet informasjon til kundene om strømbruddet. Klager stiller spørsmål ved om selskapets erstatningsansvar hadde økt om det hadde kommet flere klager da det ikke forandrer selskapets fremstilling av de tekniske sidene ved strømbruddet.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever utgifter til reparasjon av datamaskinen dekket. 

Glitre Energi Nett AS(GEN) viser til at det var strømbrudd den 06.07.18 på grunn av høyspentfeil. Det ble kortslutning fase-jord. Strømmen var utkoblet i overkant av 5 minutter og det var 915 kunder som ble berørt. 

GEN viser til spenningsmåling og påpeker at målingene er innenfor forskriftskravet.  

GEN viser til at de ikke har fått inn andre krav i forbindelse med denne hendelsen. 

GEN avviser erstatningsansvar på det grunnlag at spenningsvariasjonene er innenfor det intervallet som aksepteres i forskrift og det er ingen andre som har fremmet krav. GEN anfører at apparater skal tåle de påkjenninger som man kan forvente i slike situasjoner og mener at det er en tilfeldighet at klagers datamaskin ble ødelagt.  

GEN avviser klagers krav om erstatning. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.  

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Glitre Energi Nett AS sitt nett. Det var en høyspentfeil, hvor det ble kortslutning fase jord. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Dette er kontraktsbrudd (forsinkelse) etter nettleiekontrakten § 12-1.  

Etter nemndas syn er det imidlertid ikke sannsynlighetsovervekt for at skaden på klagers datamaskin er forårsaket av feilen ved nettselskapets ytelse. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Elektriske apparater skal tåle ordinære inn- og utkoblinger av strømforsyningen. Etter nemndas vurdering er det på denne bakgrunn mer sannsynlig at årsaken til skaden er en særlig sårbarhet i klagers datamaskin enn at årsaken er mangel ved strømforsyningen. Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Glitre Energi Nett AS ikke erstatningsansvarlig. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.