Sak: 18-766 Klage vedrørende overspenning – Kvinnherad Energi AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med overspenning. Klager krevde at Kvinnherad Energi AS dekket utgifter til elektriker for utskifting av overspenningsvernet hos hytteeierne. Klager anførte at det er den som har forårsaket overspenning som er ansvarlig for utgiftene. Kvinnherad Energi AS avviste klagers krav. Kvinnherad Energi AS viste til at de loggførte hendelsene som oppsto skyldtes ytre påvirkninger av vær og vind. Kvinnherad Energi AS anførte at det ikke er netteiers ansvar. Under dissens ble klager ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning.  

Regelverk

Standard Nettleieavtalen § 13-1. 

Historikk

09.01.18 – Jordfeil i linjenettet. 

27.01.18 – Feil i linjenettet på grunn av sterk vind og ising. 

23.05.18 – Målerbytte. Oppdaget defekte overspenningsvern. 

Krav

Klager krever at Kvinnherad Energi AS dekker utgifter til elektriker for utskifting av overspenningsvernet hos hytteeierne. 

Partenes anførsler 

Klager viser til at det i forbindelse med montering av AMS-måler ble oppdaget defekte overspenningsvern ved alle hyttene. Kvinnherad Energi AS informerte om at vernet var en del av anlegget og ba hytteeierne skifte ut det defekte overspenningsvernet. Klager mener at den som forårsaket overspenning er ansvarlig for utgiftene. Klager mener at det er feil av Kvinnherad Energi AS å pålegge hytteeierne å bekoste feilrettingen.  

Klager anfører at det ble informert av nettselskapet at hovedbryterne skal være på selv om hyttene ikke er i bruk. Klager påpeker at dersom hovedbryterne hadde vært avslått, ville ikke overspenningsvernet blitt ødelagt.  

Klager viser til selskapets anførsel om værforhold, og hevder at det er lite som tyder på at det var ekstremvær i denne perioden.  

Klager viser til det ble inngått avtale med Kvinnherad Energi AS om fremføring av strøm våren 2017. Arbeidet ble sluttført oktober 2017. Klager reagerer på at selskapet krever kostnader på grunn av overspenning 3 måneder etter at strømtilknytning ble opprettet.  

Klager krever at Kvinnherad Energi AS dekker utgifter til elektriker for utskifting av overspenningsvernet hos hytteeierne. 

Kvinnherad Energi AS (KE) viser til at de loggførte hendelsene som oppsto skyldes ytre påvirkninger av vær og vind. Fordelingsnettet til hyttefeltet ble bygd på nytt av KE i 2017. Ved rutinemessig nettstasjonskontroll etter hendelsene, ble det skiftet ut defekt overspenningsvern i KEsnettsstasjon.  

KE anfører at dekning av kundenes utgifter som følge av feil i strømnettet på grunn av uvær, lyn eller naturkatastrofer, ikke er netteiers ansvar.  

KE peker på at ut ifra utføring av nyanlegg og videre drift, kan de ikke se at KE kunne ha noen påvirkning på feilen. KE avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken: 

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. Nemnda – dvs. nemndsleder, to forbrukerrepresentanter og én bransjerepresentant – drøftet innledningsvis om saken kunne behandles selv om nemnda ikke var fulltallig. Spørsmålet er regulert i nemndsavtalen pkt. 7.1 siste ledd, som fastslår at nemnda er beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Etter fast nemndspraksis har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet. Nemnda kom derfor til at saken kunne behandles. 

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med overspenning.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden. 

Det er ubestridt at det har vært feil i Kvinnherad Energi AS sitt nett. Overspenningsvern hos Kvinnherad Energi og i hyttene har trolig løst ut i denne forbindelse. 

Kvinnherad Energi AS anfører at de loggførte hendelsene som oppsto skyldes ytre påvirkninger av vær og vind. Klager tilbakeviser dette og anfører at det er lite som tyder på at det har vært ekstremvær i denne perioden. 

Nemnda er delt i synet om hvorvidt årsaken til klagers skade er innenfor selskapets kontrollsfære.  

Nemndas flertall, lederen og bransjens representant, er av den oppfatning at årsaken til klagers skade lå utenfor selskapets kontrollsfære da det var vær og vind som var årsaken til feil i nettet. Selv om det skulle være slik at årsaken til klagers skade lå innenfor selskapets kontrollsfære, mener flertallet at det uansett er anleggseier som er ansvarlig for sin egen installasjon. Flertallet bemerker at overspenningsvernet har fungert etter hensikten både hos klager og innklagde. Flertallet anbefaler ikke at klager gis medhold.  

Mindretallet, forbrukernes representanter, er av den oppfatning at innklagede ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort eller dokumentert at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet mener at det er usikkerhet omkring årsaken, og legger avgjørende vekt på at nettselskapet etter nettleieavtalen har bevisbyrden for at skadene ikke skyldes kontraktsbruddet. Mindretallet anbefaler at klager gis medhold. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 30september 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.