Sak: 19-110 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter spenningsfall. Klager krevde utgifter til reparasjon av varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt grunnet spenningsfall i nettet. Klager viste til notat fra reparatør, hvor det fremgår at hovedkortet i varmepumpa ble ødelagt på grunn av lav spenning i nettet. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Agder Energi Nett AS anførte at skaden som oppstod på varmepumpen grunnet lav spenning ble forårsaket av en klemmefeil. Agder Energi Nett AS hevdet at klemmefeilen var å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter spenningsfall.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

24.12.18 – Spenningsfall hos klager. 

02.01.19 – Spenningsfall hos klager. AEN feilrettet klemmefeil.  

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av varmepumpen kr. 8 362,50 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at varmepumpen ble ødelagt den 24.12.18 grunnet spenningsfall i nettet. Klager viser til notat fra reparatør den 20.01.19, hvor det fremgår at hovedkortet i varmepumpa ble ødelagt på grunn av lav spenning i nettet.  

Klager peker på at AEN har bekreftet at det var lav spenning i nettet og hevder at AEN er ansvarlig for spenningsfeilen.  

Klager krever utgifter til reparasjon av varmepumpen dekket.  

Agder Energi Nett AS(AEN) viser til at klager forsynes fra et luftnett 147 meter fra trafoen via tre master. AEN kan se at klager har hatt en lav spenningshendelse i sin AMS-måler den 24.12.18. Det var to faser som var berørt med lav spenning i 7 minutter. Alle under 195 Volt og en kort nede på 0 Volt. Den 02.01.19 oppstod det igjen lav spenning, under 195 Volt, i to perioder den dagen. AEN feilrettet en klemmefeil som var i den siste av de tre mastene for stikkledningen inn til klager.  

AEN anfører at skaden som oppstod på varmepumpen grunnet lav spenning forårsaket av klemmefeilen er å anse som utenfor nettselskapets kontroll iht. standardavtalen § 13. AEN anfører at de bygger nett/linjer i henhold til myndighetskrav og vedlikeholder og befarer nettet i henhold til gjeldende forskrifter.  

AEN viser til at det er 3 boliger som forsynes fra denne masten og det er totalt 63 boliger som forsynes fra trafoen. AEN påpeker at de ikke har mottatt klager fra andre kunder i tilsvarende periode. AEN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken 

Saken gjelder krav om erstatning etter spenningsfall. 

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en klemmefeil i Agder Energi Nett AS sitt anlegg. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med påfølgende spenning utenfor gjeldende grenser. Dette er et kontraktsbrudd (mangel) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Spørsmålet er deretter om klager har godtgjort at det er årsakssammenheng mellom spenningsfallet og skadene som har oppstått. Klager viser til rapport fra reparatør som beskriver at årsaken til at varmepumpen ble ødelagt er spenningsfall i nettet. Agder Energi Nett AS har ikke bestridt dette. Nemnda legger derfor til grunn at som ubestridt at det foreligger årsakssammenheng mellom  spenningsfallet og skaden på varmepumpen . På denne bakgrunn finner nemnda at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for klagers utgifter til reparasjon av varmepumpen.  

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 16. desember 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.