Sak: 18-185  Klage vedrørende strømbrudd – krav om dekning av utgifter til rørlegger – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager hevdet at strømbruddet førte til frostskader. Klager anførte at dersom nettselskapet hadde tatt kontakt umiddelbart etter strømbruddet, så kunne skaden ha vært forhindret. Klager viste til at strømbruddet skyldtes arbeidet som ble utført med strømforsyningen. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS viste til at en defekt kabel inn til klagers nabohytte ble feilrettet. Dette førte til at klagers jordfeilbryter hadde slått seg ut og klagers hytte ble strømløst. Agder Energi Nett AS hevdet at de ikke har kontroll på egenskapene til jordfeilbryterne i boligene og dette er kundens ansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

27.02.18 – 28.02.18 – Agder Energi Nett AS feilrettet en defekt kabel. 

Krav

Klager krever utgifter til rørlegger kr. 3 140 dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det var strømbrudd på hans hytte etter at Agder Energi Nett AS hadde utført arbeid i hyttefeltet. Den 27.02.18 og 28.02.18 feilrettet Agder Energi Nett AS en defekt kabel inn til klagers nabohytte. Under dette arbeidet ble klagers jordfeilbryter slått ut og klagers hytte ble strømløs. Klager var ikke på hytta på dette tidspunktet. Klager påpeker at strømbruddet førte til frostskader: armatur til dusjen og en sil til en kran ble ødelagt.  

Klager ble kontaktet av Agder Energi Nett AS den 02.03.18. Klager anfører at dersom de hadde blitt kontaktet umiddelbart etter strømbruddet, så kunne frostskaden ha vært forhindret. Klager mener at han fikk beskjed for sent. Klager påpeker at strømbruddet skjedde i en kuldeperiode i februar, med temperatur ned mot -20 grader.  

Klager viser til at strømbruddet skyldtes arbeidet som ble utført med strømforsyningen av Agder Energi Nett AS og mener derfor at Agder Energi Nett AS er ansvarlig for påløpte utgifter. 

Klager krever utgifter til rørlegger dekket.  

Agder Energi Nett AS(AEN) viser til at en defekt kabel inn til klagers nabohytte ble feilrettet. Dette førte til at klagers jordfeilbryter slo seg ut og klagers hytte ble strømløs.  

AEN anfører at årsaken til feilen var en kortslutning mellom to faser på lavspentkabelen til klagers nabo. Kortslutningsvernet til kabelen ble utløst. AEN viser til at kabelen med feil ble liggende spenningsløs til deres montører kom og feilrettet. AEN peker på at ikke andre enn kursen med kabelen til hyttenaboen skal ha blitt berørt. Det er ikke meldt om strømutfall fra de andre kundene som blir forsynt fra trafoen.  

AEN hevder at de ikke har kontroll over egenskapene til jordfeilbryterne i boligene. Dette er kundenes ansvar. 

AEN viser til at deres montører som feilrettet kabelen ved en tilfeldighet ble oppmerksom på at klagers hytte var mørklagt etter feilrettingen. Deretter ble klager kontaktet og det ble avtalt et møte for å sjekke klagers hytte. AEN peker på at de ikke har ansvar for feil/problemer inne i kundenes eget anlegg.  

AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til rørlegger etter strømbrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor deres kontroll for å unngå ansvar.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i AENs nett, og at feilen skyldes en defekt kortslutningssikring som tilhører AEN. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Det er videre ubestridt at klagers jordfeilbryter hadde slått ut og klagers hytte ble strømløs etter at AEN feilrettet en kabel inn til klagers nabohytte.  

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 2-6 er installasjonseier ansvarlig for å bygge, drive og vedlikeholde sin installasjon i samsvar med de til enhver tid gjeldende normer og forskrifter. Nettkunden svarer også for feil og mangler i eget anlegg i henhold til prinsippet nedfelt nettleieavtalen § 5-5. Det vil derfor være den enkelte installasjonseier som må sørge for at den har egnet vern. Antall og type jordfeilvern må spesielt tilpasses den enkelte installasjon, basert på de tekniske forhold som måles i installasjonen. Samtidig skal selvsagt krav og anbefalinger i norm og forskrift overholdes. En korrekt dimensjonert installasjon vil være tilnærmet uberørt av eventuelle jordfeil som har sin opprinnelse et annet sted. 

Etter nemndas syn er ikke hovedårsaken til frostskaden en feil ved nettselskapets ytelse. En korrekt dimensjonert installasjon med jordfeilbryter tilpasset de opptredende forhold i området, vil normalt ikke gi uønsket utkobling, og det er her den tapsutløsende årsak finnes. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 18. november 2019 

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.