Sak: 18-049 B Klage vedrørende krav om erstatning etter spenningsvariasjoner – Haugaland Kraft Nett AS

Saken gjaldt gjenåpning i sak 18-049 behandlet 16. desember 2019 der saken ble avvist. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 16. desember 2019.

Saken gjelder gjenopptagelse. 

Det ble fattet slikt vedtak 16.12.19: Saken avvises.  

Vedtaket ble sendt partene i brev av 25.02.20. 

Ved e-post av 01.03.20 har klager bedt om gjenopptagelse. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder gjenåpning.

Nemnda viser til nemndsavtalen pkt. 8.1 om adgangen til å begjære gjenåpning:

"Partene i en sak som sekretariatet eller nemnda har avgjort og som er avsluttet, kan begjæres gjenåpnet. Gjenåpning forutsetter at den som begjærer gjenåpning legger fram nye vesentlige opplysninger som anses av betydning for sakens utfall og som ikke tidligere kunne ha vært fremlagt."

Ut i fra disse vilkårene, er nemnda kommet frem til at det ikke er grunnlag for gjenåpning eller utfyllende begrunnelse. Nemnda opprettholder sitt vedtak av 16.12.19.

Nemnda registrerer klagers anførsler om saksbehandlingstid og viser til at dette skyldes sakens omfang og kompleksitet.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Begjæring om gjenåpning tas ikke til følge.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.