Sak: 18-227 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter – BKK Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til reparasjon av termostat til varmekabler til to bad og til reparasjon av kjøleskap dekket. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at det er nærliggende å tro at det må ha vært en kortvarig overspenning på strømnettet umiddelbart før strømmen ble brutt. Klager hevdet at BKK Nett AS har et objektivt ansvar for skaden. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. BKK Nett AS viste til at en effektbryter eksploderte og førte til strømbrudd. BKK Nett AS anførte at de har rutiner for kontroll og vedlikehold av alle anlegg. BKK Nett AS anførte også at det elektriske utstyret skal tåle inn- og utkoblinger. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk  

04.02.18 – Hendelse i nettet. Strømbrudd. Skade på elektrisk utstyr.  

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av termostat til varmekabler til to bad, kr. 4 687,56, og reparasjon av kjøleskap, kr. 2 426,21, dekket. Totalt kr. 7 113,7. 

Partenes anførsler 

Klager hevder at kjøleskapet og termostat til varmekablene til to bad ble ødelagt etter strømbruddet den 04.02.18. Klager mener at det er overveiende sannsynlig at strømbruddet er årsaken til skadene på de elektriske apparatene, da skadene skjedde samtidig og tidspunktet er sammenfallende med strømbruddet.  

Klager mener at det er nærliggende å tro at det må ha vært en kortvarig overspenning på strømnettet umiddelbart før strømmen ble brutt. Klager sier at det ikke var overspenningsvern i boligen da skaden skjedde.  

Klager mener at BKK har et objektivt ansvar for skaden. Klager hevder at det er en mangel ved selskapets ytelse og påpeker at det var en kortvarig overspenning i nettet. Klager anfører at skaden skyldtes en feil ved selskapets utstyr, og at hendelsen derfor ikke kan betraktes som en årsak utenfor selskapets kontroll. Klager mener at selskapet har ansvar for eget utstyr, selv om det var en uvanlig og uventet skade. Klager viser til standardavtalen § 13-3 og forbrukerkjøpsloven § 34 og anfører at varmekablene og kjøleskapet faller inn under dette.  

Klager krever utgifter til reparasjon av termostat til varmekabler og utgifter til reparasjon av kjøleskap dekket.  

BKK Nett AS (BKK) viser til at en 132 kV effektbryter i Dolvik sekundærstasjon eksploderte den 04.02.18. Dette medførte at hele Fana-ringen, som klager er tilknyttet, ble spenningsløs og ca. 22 000 kunder mistet strømmen.  

BKK anfører at de har rutiner for kontroll og vedlikehold av alle anlegg. Effektbryteren var revidert etter anbefalte intervaller fra leverandør. Det var ingen indikasjoner som ga BKK forvarsel om at effektbryteren kunne eksplodere. Ved å følge alle rutiner for kontroll og vedlikehold har BKK gjort det selskapet kan gjøre for at det ikke skal oppstå en situasjon hvor nettkunden blir skadelidende. BKK hevder at de har gjort det som var innenfor selskapets kontroll. 

BKK anfører at det elektriske utstyret skal tåle inn- og utkoblinger. BKK kjenner ikke til tilsvarende hendelser som involverer denne komponenten. BKK hadde ingen erfaring med denne type hendelser som selskapet kunne nyttiggjort for å ta preventive grep. 

BKK hevder at eksplosjon i effektbryter er å anses som en årsak utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. BKK mener derfor at de ikke er ansvarlig for skade på klagers tre elektriske apparater. BKK avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Etter nemndas syn er det mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved ut- og innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir BKK Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.