Sak: 18-573 Klage vedrørende AMS-måler – Skagerak Nett AS

Saken gjaldt installasjon av AMS-måler. Klager krevde utgifter til elektriker dekket og erstatning for påførte kostnader. Klager krevde også at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren i boligen til klagers nabo ble fjernet. Klager anførte at hun har hatt store helsemessige plager på grunn av stråling. Klager hevdet at det var montert uskjermede kabler. Klager anførte at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke monterer GPRS kostnadsfritt hos klagers nabo, og at det er urimelig at Skagerak Nett AS ikke kan fakturere klager direkte for dette. Skagerak Nett AS anførte at fritak for AMS-måler med kommunikasjonsmodul er personlig og gjelder kun egen boenhet. Skagerak Nett AS anførte at klager selv bestilte elektriker for å montere den eksterne antennen og avviste klagers krav om tilbakebetaling. Skagerak Nett AS påpekte at antennekablene som er benyttet er skjermet selv om det ikke er aluminiums kappe på kabelen. Skagerak Nett AS anførte at det både er prøvd ulike tiltak og at det er iverksatt tiltak. Skagerak Nett AS hevdet at det ikke kan pålegges å fjerne kommunikasjonsdelen på AMS-måleren som er montert hos klagers nabo og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Skagerak Nett AS (SN) benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder installasjon av AMS-måler.  

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 5-1. Forskrift 301 § 4-1. 

Krav

Klagers samlede krav er:  

  1. Klager krever utgifter til elektriker kr. 3 200 dekket. 
  2. Klager krever at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren i boligen til klagers nabo blir fjernet.
  3. Klager krever kr. 35 000 som erstatning for påførte kostnader. 
Partenes anførsler

Klager viser til at hun har hatt store helsemessige plager på grunn av stråling. Klager ble innvilget fritak for AMS-måler med kommunikasjonsmodul i hennes bolig. Klager anfører at hun har fått helseplager på grunn av naboens måler og ønsker derfor at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren i boligen til naboen blir fjernet.    

Klager viser til selskapets anførsel om tiltaket som ble iverksatt og anfører at det var montert uskjermede kabler. Klager påpeker at kablene ikke hadde aluminiums kappe og går ikke inn under kategorien skjermet. Klager krever derfor utgifter til elektriker dekket.  

Klager viser til at selskapets anførsel om at klagers nærmeste AMS-målere er innstilt i en modus som gjør at sendeaktiviteten reduseres og anfører at dette ikke er tilstrekkelig. Klager påpeker at måleren fortsatt sender signaler hvert 2 minutt.  

Klager hevder at det ble avtalt at det skal installeres GPRS-måler i stedet for måler med radiokommunikasjon. Klager påpeker at det ikke ble noe av dette da Skagerak ikke kunne fakturere klager direkte for kostnaden. Klager anfører at GPRS-måler bør monteres hos hennes nærmeste naboer og at SN må dekke disse kostander da hun har fått helseplager av måleutstyret. 

Klager anfører at hun har utført skjerming av boligen og krever erstatning for påførte kostnader. 

Klager mener det er urimelig at SN ikke monterer GPRS kostnadsfritt hos klagers nabo. Klager mener også at det er urimelig at SN ikke kan fakturere klager direkte for dette.  

Skagerak Nett AS (SN) anfører at et fritak for AMS-måler med kommunikasjonsmodul er personlig og gjelder kun egen boenhet.  

SN viser til at et tiltak som ble iverksatt gikk ut på å montere ekstern antenne for AMS-måleren hos naboen. Den eksterne antennen ble montert på en treplate hvor det var påsatt en blyplate som den eksterne antenna ble montert på. Plassering av antenne skulle være på naboens loft. Samme dag som den eksterne antenne var montert på loftet av elektriker, kom en av SNs montører for å koble antennen til måleren. Det viste seg at det ikke var tilstrekkelig signal/støyforhold for god kommunikasjon med måleren. Den eksterne antenne ble derfor byttet med en større. Denne plasseringen av den eksterne antenna fikk ikke den ønskede effekten for klager og den eksterne antenna ble fjernet. Innstillinger er gjort på måler slik at den gikk tilbake til den innstillingen den hadde før tiltaket.  

SN anfører at det var klager selv som bestilte elektriker for å montere den eksterne antennen og avviser klagers krav om tilbakebetaling. SN viser til at de har stilt opp med en montør som fjernet den eksterne antenna kostnadsfritt. SN påpeker at antennekablene som er benyttet er skjermet selv om det ikke er aluminiums kappe på kabelen.  

SN viser til klagers anførsel om GPRS-måler og anfører at kundeforholdet er personlig. SN påpeker at man ikke kan søke om GPRS-måler på vegne av andre nettkunder, og at det er nettkunden som blir belastet med engangskostnaden knyttet til GPRS målerbytte. 

SN har diskutert ulike alternative antenneplasseringer med klager. SN viser til at to av klagers nærmeste AMS-målere er stilt i en modus som gjør at sendeaktiviteten på disse 2 målerne er vesentlig redusert. SN påpeker at det både er prøvd ulike tiltak og det er iverksatt tiltak. 

SN anfører at alt av utstyr som er benyttet av AMS-målere er godkjent i henhold til gjeldende lover og regler. SN viser til forskrift § 4-1 og mener at SN ikke kan pålegges å fjerne kommunikasjonsdelen på AMS-måleren som er montert hos klagers nabo.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om installasjon av AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

Klager har fremsatt flere krav.

For det første et krav om utgifter til elektriker dekket.

Ut fra foreliggende opplysninger, legger nemnda til grunn at klager ble innvilget fritak for installasjon av AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Videre legger nemnda til grunn at Skagerak Nett AS har iverksatt tiltak etter at klager anførte at hun har fått helseplager på grunn av naboens måler. Et av tiltakene som ble iverksatt gikk ut på å montere ekstern antenne for AMS-måleren til klagers nabo på naboens loft. Klager engasjerte en elektriker for å montere den eksterne antennen.

Hva gjelder klagers krav om utgifter til elektriker dekket, kan nemnda ikke se at det er grunnlag for å ilegge nettselskapet ansvar etter Standard Nettleieavtale idet den anførte skadeårsak ikke er en mangel eller forsinkelse ved nettselskapets ytelse, og det er ikke holdepunkter for at nettselskapet har påtatt seg å dekke utgiftene på bakgrunn av avtale.   Klager har selv engasjert en elektriker for å montere den eksterne antennen. Nemnda kan ikke se at det er påvist noe ansvarsgrunnlag for at Skagerak Nett AS skal dekke klagers utgifter til elektriker. Klager gis ikke medhold på dette punktet.

Klager har i tillegg fremsatt et krav om kr. 35 000 for påførte kostnader for skjerming av bolig og et krav om at kommunikasjonsdelen til AMS-måleren til klagers nabo blir fjernet. Etter nemndas syn er dette ikke en mangel i Standard Nettleieavtale § 13s forstand, og heller ikke et grunnlag for erstatning på annet grunnlag. I realiteten innebærer klagen at andre beboere må bytte sine målere, hvilket det ikke er hjemmel for.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.