Sak: 18-602 Klage vedrørende spenning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt tvist om spenningsvariasjoner. Klager hevdet at Hafslund Nett AS var ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18. Klager anførte at reparatøren fastslo at apparatene hadde en feil som ikke dekkes av garantien på grunn av at de var utsatt for høy spenning. Klager anførte at selskapets målinger viste at det har vært spenning i boligen som er høyere enn den utgangsspenningen som trafoen skulle hatt og påpekte at målingene viste uregelmessighet. Hafslund Nett AS anførte at det ikke var registrert hendelser for klagers adresse eller nettstasjon som klager er tilknyttet i perioden fra mai til juni 2018. Hafslund Nett AS anførte at det var iverksatt tiltak i form av målinger av lavspentnettet til klager og det var ikke funnet avvik. Hafslund Nett AS kjente ikke til feil i høyspentnettet for den aktuelle dato og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter. 

Saken gjelder tvist om spenningsvariasjoner. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

31.05.18 – Klager merket spenningsvariasjoner.  

Krav

Klager hevder at Hafslund Nett AS er ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18.  

Partenes anførsler

Klager merket spenningsvariasjoner i boligen den 31.05.18. Klager hevder at det ble feil på flere elektriske apparater som var tilkoblet spenning. 

Klager anfører at reparatøren fastslo at apparatene hadde en feil som ikke dekkes av garantien på grunn av at de var utsatt for høy spenning. Klager sier at han foretok tilfeldige spenningsmålinger over noen netter og spenningen lå på rundt 250 V.  

Klager viser til selskapets anførsel om at det er foretatt målinger i en periode og påpeker at han ikke klager over det generelle spenningsnivået, men spenningen til hans bolig den 31.05.18. Klager mener at selskapet burde ha undersøkt hendelser i nettet for den aktuelle datoen.  

Klager viser til selskapets anførsel om registrerte målinger og hevder at dette ikke er korrekt. Klager mener at målingene ble foretatt på et mye senere tidspunkt og sier at det under denne perioden ikke var noe elektrisk utstyr som ble ødelagt.  

Klager anfører at selskapets målinger viser at det har vært spenning i boligen som er høyere enn den utgangsspenningen som trafoen skulle hatt og påpeker at målingene viser uregelmessighet.   

Klager hevder at selskapet ikke har vært villig til å legge frem nettlogger eller annet for den aktuelle datoen. Klager mener at Hafslund er ansvarlig for overspenning i hans bolig den 31.05.18.  

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at klager er en næringskunde og har en standard nettleieavtale for næringskunder. Hafslund anfører at det ikke er registrert hendelser for klagers adresse eller nettstasjonen som klager er tilknyttet i perioden fra mai til juni 2018. Hafslund påpeker at det heller ikke er registrert klager fra andre kunder i denne perioden. 

Hafslund anfører at det ikke er registrert hendelser i den aktuelle tidsperioden i høyspentnettet. Hafslund anfører også at det er iverksatt tiltak i form av målinger av lavspentnettet til klager og det er ikke funnet avvik. Hafslund viser til at det ble registrert jordfeil ved målingene som ble meldt videre til Infratek og DLE.  

Hafslund kjenner ikke til feil i høyspentnettet for den aktuelle dato og avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om overspenning og krav om erstatning. 

Klager har anført at det har vært overspenning som har vært levert hans bolig den 31.05.18 og som har ført til skade på elektrisk utstyr. Hafslund Nett AS tilbakeviser klagers anførsler og viser til at det er iverksatt kontrollmålinger og at det ikke er funnet feil på deres nett.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Nettselskapets ytelse har en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunde, jf. § 12-2.

Hvorvidt det var en mangel ved selskapets ytelse, beror på en konkret vurdering. Nemnda kan ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at det har vært en mangel ved selskapets ytelse. Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at målingene som innklagede har dokumentert, viser en spenning i måleperioden som tilfredsstiller kravene i forskrift om leveringskvalitet.

Klager har anført at Hafslund Nett AS ikke er villig til å legge frem nettlogger for den konkrete datoen. Nemnda bemerker at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om feil på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette.

Etter dette kan nemnda ikke se at det er sannsynliggjort noen mangel ved selskapets ytelse som var årsak til skaden på det elektriske utstyret hos klager, og nemndas konklusjon er derfor at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 23. mars 2020

Ragnar Lindefjeld, leder Thomas Iversen

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.