Sak: 18-661 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til kjøp av strømaggregat dekket. Klager hevdet at Hafslund har forsømt sin informasjonsplikt. Klager anførte at hun kjøpte et strømaggregat for at matvarene ikke skulle bli ødelagt. Klager hevdet at Hafslunds linjerydding ikke var tilfredsstillende. Klager stilte spørsmål ved om beredskapen til Hafslund Nett AS var tilfredsstillende i forhold til å beskytte kunder mot ulike årsaker til strømbrudd. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS anførte at avdeling for vegetasjonskontroll har bekreftet at linjerydding var utført i henhold til gjeldende regelverk. Hafslund Nett AS hevdet at værforhold av denne karakter var utenfor nettselskapets kontrollsfære. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

10.08.18-11.08.18 – Strømbrudd. 

Krav 

Klager krever utgifter til kjøp av strømaggregat, kr.  2999, dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det var strømbrudd i hennes bolig fra den 10.08.18. Klager kontaktet informasjonssentralen som ved automatisk melding redegjorde for strømbruddet og informerte at ny informasjon ville komme på et senere tidspunkt. Klager sier at Hafslund ikke ga noen informasjon om hvor lang tid det vil ta å utbedre skadene og mener at Hafslund har forsømt sin informasjonsplikt. Etter et døgn med strømbrudd, kjøpte klager et strømaggregat for at matvarene ikke skulle bli ødelagt. 

Klager hevder at Hafslunds linjerydding ikke er tilfredsstillende. Klager påpeker at det har vært gjentakene strømbrudd, tre ganger på under ett år, og mener at Hafslund må utføre nødvendige utbedringer. Klager påpeker at årsaken er trefall over høyspentlinjen i samme område. Klager hevder at dette skjer ved moderate vindstyrker og kunne vært unngått ved bedre oppfølging av utsatte områder for trefall. Klager stiller seg utenforstående til at trær som blåser over linjenettet er utenfor selskapets kontrollsfære. 

Klager stiller spørsmål ved om beredskapet til Hafslund Nett AS er tilfredsstillende i forhold til å beskytte kunder mot ulike årsaker til strømbrudd. 

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende. Klager krever utgifter til kjøp av strømaggregat dekket. 

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at det var storm den 10.08.18 til 12.08.18 som førte til strømbrudd. Det var rundt 40 000 kunder som ble rammet av strømbrudd som følge av uværet.  

Hafslund anfører at uværet og stormen er godt dokumentert gjennom media dekning av de store ødeleggelsene denne forårsaket i hele nettområdet til Hafslund og andre steder i Norge. Stormen medførte over 1000 feil i nettet. Hafslund påpeker at dette var en stor hendelse der rydding av trefall ved kraftlinjene og permanente reparasjon av nettet pågikk utover påfølgende uker. 

Hafslund anfører at avdelingen for vegetasjonskontroll har bekreftet at linjerydding er utført i henhold til gjeldende regelverk. Det ble utført rydding av høyspenningsnettet den 04.04.18 og lavspenningsnettet den 28.02.19. 

Hafslund hevder at værforhold av denne karakter er utenfor nettselskapets kontrollsfære.  

Hafslund hevder at ingen av betingelsene for erstatningsplikt i henhold til nettleieavtalen er oppfylt. 

Hafslund avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

 I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede. 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Nettselskapet må godtgjøre at årsaken ligger utenfor hans kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at årsaken til skaden hos klager skyldes storm fra 10.08.18 til 12.08.18 som førte til strømbrudd.

Etter nemndas syn har Hafslund Nett AS sannsynliggjort at årsaken til skaden lå utenfor deres kontroll da det var storm som var årsaken til feilen i nettet. Storm anses etter fast nemndspraksis for å være utenfor kontrollsfæren.

På denne bakgrunn anses Hafslund Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig. Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.