Sak: 18-727 Klage vedrørende krav om erstatning – Helgeland Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde forsikrings egenandel dekket. Klager krevde også at hans forsikringsselskap skal få refundert utgifter i saken. Klager hevdet at jordfeilbryter og overspenningsvernet i hans fritidsbolig ble ødelagt grunn av overspenning i nettet. Klager viste til rapport fra installatør og anførte at det ble konstatert at det i sikringsskapet og i utvending koblingsskap er tydelige spor av overspenninger. Klager hevdet at Helgeland Kraft Nett AS må ta ansvar for skader som følge av overspenning og feil i nettet. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det ble påvist feil på jordfeilbryteren som gjorde at den ikke løste ut, og at det var påvist at overspenningsvernet var utløst. Helgeland Kraft Nett AS har henvist klager til sitt forsikringsselskap for taksering og oppgjør. Helgeland Kraft Nett AS anførte at det er utenfor selskapets kontroll og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Helgeland Kraft Nett AS (HKN) benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk  

26.01.18 – Det Lokale Eltilsyn (DLE) utførte kontroll.  

Krav 

Klager krever forsikringens egenandel dekket kr. 4 000. Klager krever også at hans forsikringsselskap skal få refundert utgifter i saken kr. 14 400 eksl. mva. 

Partenes anførsler

Klager hevder at jordfeilbryter og overspenningsvernet i hans fritidsbolig ble ødelagt på grunn av overspenning i nettet den 08.01.18. Klager viser til bilde av overspenningsvernet og påpeker at det er sot på toppen av komponentene og at indikator viser påført spenning over driftsnivå.  

Klager hevder at han fikk opplyst fra driftsingeniør hos HKN at det var feil på en isolator i transformatoren for forsyningsområdet som førte til en overspenning den 08.01.18. Klager påpeker at dette resulterte i flere feil og skader innenfor trafokretsen. Klager hevder at hans skader har direkte sammenheng med overspenning på fordelingsnettet og oppstod i eksakt samme tidsrom.  

Klager viser til rapport fra installatør og anfører at det ble konstatert at det i sikringsskapet og i utvending koblingsskap er tydelige spor av overspenninger. Klager mener at HKN må ta ansvar for skader som følge av overspenning og feil i nettet.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket og at hans forsikringsselskap skal få refundert sine utgifter i saken.  

Helgeland Kraft Nett AS (HKN) viser til at DLE utførte kontroll av klagers anlegg den 26.01.18. Det ble påvist at det var feil på jordfeilbryteren som gjorde at den ikke løste ut. Det ble også påvist at overspenningsvernet var utløst.  

HKN viser til at det var en hendelse i nettet den 08.01.18. Det var en næringskunde som hadde vannlekkasje i sitt anlegg som førte til at vannet kom inn i en strømkabel og startet en brann i anlegget. HKNs montører fikk koblet av strømforsyningen i stolpen. Dette var området som klager har fritidsbolig. HKN påpeker at de verken kan bekrefte eller avkrefte at denne hendelsen kan ha ført til unormale spenninger.  

HKN har henvist klager til sitt forsikringsselskap for taksering og oppgjør. HKN anfører at slike hendelser er utenfor selskapets kontroll og avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om dekning av forsikringens egenandel. Klager har fremsatt flere krav. For det første et krav om dekning av forsikringens egenandel. For det andre et krav om at klagers forsikringsselskap får refundert sine utgifter i saken.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden.

Hva gjelder klagers krav om dekning av forsikringens egenandel, beror dette på hvorvidt klager skade skyldes mangel ved selskapets ytelse.

I denne saken er det redegjort for tre mulige årsaker til klagers skade. For det første er det opplyst at årsaken til klagers skade skyldes en hendelse i Norgesnett AS sitt nett den 08.01.18. For det andre er det opplyst at årsaken til klagers skade skyldes feil ved nettselskapets isolator. For det tredje er det påvist en feil ved klagers overspenningsvern og at denne ikke har fungert slik den skulle.

I denne vurderingen legger nemnda særlig vekt på at det er uavklart når skade på klagers anlegg oppsto. Etter nemndas syn kan det derfor vanskelig tas stilling til de nærmere årsaksforholdene. Nemnda er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort at klagers skade skyldes feil i nettselskapets ytelse.

Hva gjelder klagers krav om at hans forsikringsselskap skal få refundert sine utgifter i saken, viser nemnda til at dette faller utenfor nemndas saksområde da dette ikke er en tvist mellom klager og energiselskapet, jf. nemndsavtale og vedtekter for Elklagenemnda pkt. 1.3. Nemnda tar derfor ikke stilling til dette kravet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.