Sak: 18-753 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Strøm AS

Saken gjaldt krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. Klager krevde kompensasjon for medgått tid. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få korrigert feilinnmeldingen. Hafslund Strøm AS avviste klagers krav. Hafslund Strøm AS viste til at feil inn/utmeldinger dessverre skjer fra tid til annen. Hafslund Strøm AS påpekte at da det har skjedd en feil fra deres side grunnet en manuell feilregistrering, tilbys klager en kompensasjon på kr. 850. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Strøm AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding. 

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 4-6. 

Historikk

08.11.18 – Klager avdekket feilinnmelding. Opprettet korreksjonssak i Hafslunds systemer. 

Krav

Klager krever kompensasjon for medgått tid (6,5 timer x 680 eks. mva.). 

Partenes anførsler

Klager stiller spørsmål ved Hafslunds rutiner for leverandørbytte og registrering av nye kunder.  

Klager viser til at Hafslund har feilinnmeldt han som kunde. Klager anfører at Hafslund har sagt opp avtale med hans tidligere leverandør og opprettet et kundeforhold uten hans samtykke. Klager oppdaget dette ved e-post fra hans tidligere leverandør.  

Klager hevder at det er lagt et betydelig arbeid for å få korrigert feilinnmeldingen. Klager mener at Hafslund sin kundebehandling ikke er tilfredsstillende. Klager mener at selskapet burde korrigert feilen umiddelbart og påpeker at dette ikke ble gjort før den 29.11.18. 

Klager viser til logg over telefonsamtaler og e-poster og krever kompensasjon for medgått tid.  

Hafslund Strøm AS (Hafslund) viser til at de ble kontaktet av klager den 08.11.18 hvor det kom frem at Hafslund sitt TM byrå har lagt inn en bestilling/leverandørbytte i klagers navn ved en feil. Det ble sendt en kansellasjonsmelding via systemet.  

Hafslund viser til at feil inn/utmeldinger dessverre skjer fra tid til annen. Vanligvis kompenseres ikke dette, da årsakene til feil inn/utmelding som oftest ligger utenfor selskapets kontroll. Hafslund påpeker at da det har skjedd en feil fra Hafslunds side grunnet en manuell feilregistrering og klager tilbys derfor en kompensasjon på kr. 850. 

Hafslund viser til klagers anførsel om tidsbruk og anfører at det er logget en samtaletid på 6,45 minutter, og en ventetid på 26 sekunder.  

Hafslund avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning i forbindelse med feilinnmelding.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Hafslund Strøm AS har utført en feilinnmelding av klager. Hafslund Strøm AS har erkjent ansvar for feilinnmeldingen og korrigert i sine systemer.

Medgått tid og ekstraarbeid knyttet til egen klagesak anses normalt ikke som et erstatningsmessig vernet tap. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager gis erstatning for bruk av egen tid i forbindelse med klagesaken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 24. februar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.