Sak: 18-762 Klage vedrørende krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det kom røyk ut av sikringsskapet grunnet varmgang i tilkoblingen for den ene fasen. Klager mente at årsaken til dette var at montøren ved målerbytte utførte arbeid som førte til dårlig kontakt i tilkoblingspunktet. Agder Energi Nett AS anførte at målersløyfen ikke ble byttet. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke er noe som tilsier at målersløyfen er byttet eller blitt skrudd på sikringen under målerbyttet. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke foreligger noen årsakssammenheng mellom montering av AMS-måler og skaden og avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk

08.05.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.  

Krav 

Klager krever utgifter til elektriker kr. 7 023 dekket.  

Partenes anførsler 

Klager anfører at det kom røyk ut av sikringsskapet den 28.10.19 grunnet varmgang i tilkoblingen for den ene fasen. Klager kontakter elektriker. Klager sier at han får beskjed om at det har vært dårlig kontakt og at det skulle vært ettertrekt.  

Klager anfører at ved målerbytte den 08.05.17 ble kablene montert fra sikringen til måleren og kablene som var fra før av var av en eldre type. Klager sier at han var tilstede under målerbyttet og at kablene ble løsnet fra sikringen.  

Klager viser til rapport fra elektriker og påpeker at det ikke er tvil om at det var en dårlig tilkobling som førte til varmgang. Klager mener at årsaken til dette er at montøren ved målerbytte utførte arbeid som førte til dårlig kontakt i tilkoblingspunktet.  

Klager finner ikke selskapets kundebehandling tilfredsstillende.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at klagers måler ble byttet den 08.05.17 av AENs underleverandør. AEN har foretatt flere undersøkelser i forbindelse med saken og ifølge opplysninger fra underleverandøren så ble ikke målersløyfen byttet. AEN påpeker at tilkoblingene ikke er skrudd på hovedsikringene, dvs. målerledning/fasen på den brente/skadede sikringen. AEN viser til rapport og bilder fra målerbyttet.  

AEN anfører at dersom målersløyfen hadde vært byttet ville det blitt benyttet en annen type kabel/farge på kabel.  

AEN viser til bildene fra målerbyttet, og påpeker at det ikke er noe som skulle tilsi at montøren skulle ha behov for å koble fra eksisterende målersløyfe under målerbyttet til AMS-måler. AEN mener også at det ikke er noe som tilsier at målersløyfen er byttet eller blitt skrudd på sikringen under målerbyttet.  

AEN anfører at målerbytte ble foretatt 1,5 år før oppstått skade i klagers anlegg. AEN hevder at det ikke foreligger noen årsakssammenheng mellom montering av AMS-måler og skaden. AEN avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda likevel beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte.

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik denne saken er opplyst, kan ikke nemnda se at det er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom installering av AMS-måleren og klagers skade. I utgangspunktet er tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. I dette tilfellet ble det foretatt målerbytte den 08.05.17 og klagers skade oppstod den 28.10.19. Etter nemndas syn kan det vanskelig sies at det foreligger årsakssammenheng når det er stor avstand i tid mellom hendelsen og klagers skade. Nemnda legger til grunn at det ikke er noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Agder Energi Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20. januar 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Ola Bergheim, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.