Sak: 19-076 Klage vedrørende krav om erstatning – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømutkobling. Klager krevde erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap. Klager hevdet at det elektriske utstyret ble skadet på grunn av manglende varsling fra nettselskapet. Hafslund Nett AS anførte at slike hendelser er utenfor nettselskapets kontrollsfære. Hafslund Nett AS anførte at elektriske apparater skal tåle inn- og utkoblinger. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømutkobling. 

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §§ 13-1, 13-4 og 13-5. 

Historikk  

04.10.17 – Strømutkobling.  

Krav

Klager krever erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap, totalt kr. 60 812,50. 

Partenes anførsler

Klager hevder at hennes datamaskin, en prosjektfil og operativsystemet ble skadet etter strømutkobling den 04.10.17.   

Klager anfører at det elektriske utstyret ble skadet på grunn av manglende varsling fra nettselskapet.  

Klager viser til at nettselskapets anførsel om at det økonomiske kravet er i forbindelse med næringsvirksomhet og anfører at kravet faller inn under hobbyvirksomhet. Klager hevder at hun ikke faller inn under kriteriene for næringsvirksomhet. Klager påpeker at datamaskinen er kjøpt privat. 

Klager hevder at hun ble påført et betydelig etterarbeid og tap på grunn av sen levering og utlegg for ny programvare. Klager krever erstatning for skade på datamaskin, programvare redigering og økonomisk tap.   

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at det var en hendelse den 04.10.17 på avgangen som forsyner nettstasjon som blant annet forsyner klagers adresse. Under en planlagt og varslet utkobling for vedlikehold for trafobryter skjedde det en hendelse som førte til at 5 andre nettstasjoner måtte kobles ut for å utføre en uforutsett reparasjon.  

Hafslund anfører at slike hendelser er utenfor nettselskapets kontrollsfære. Korte strømbrudd i form av nødvendige drifts inn og utkoblinger må påberegnes ved vedlikehold og reparasjon av nettet. Dette blir varslet der det er planlagt, og så langt det er mulig ved uforutsette hendelser.  

Hafslund anfører at elektriske apparater skal tåle inn- og utkoblinger. 

Hafslund anfører de ikke har noen opplysninger som indikerer at deres ytelse har vært utenfor krav til leveringskvalitet og mener derfor at det ikke har vært noen mangel ved ytelsen.  

Hafslund anfører at klagers økonomiske tap er i forbindelse med næringsvirksomhet og påpeker at de ikke har erstatningsansvar for dette.  

Hafslund avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter strømutkobling.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. 

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom ut- og innkoblingen og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter nemndas syn ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse. 

Det er etter dette ikke grunn til å gå nærmere inn på en vurdering av om klagers tap oppsto i næring eller privat virksomhet, og heller ikke en vurdering av om de enkelte tapsposter er erstatningsberettigede.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.