Sak: 19-124 Klage vedrørende krav om erstatning – BKK Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter feil ved måler. Klager krevde kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader. Klager hevdet at det var lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilmålingen. Klager påpekte at det er foretatt et overslag over tid som er brukt på egne kontrollmålinger. Klager påpekte også at det var tatt opp et banklån for å betale de utilsiktede utgiftene som var basert på feilmåling. BKK Nett AS avviste klagers krav. BKK Nett AS anførte at de har bedt klager om å dokumentere påløpte utgifter. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter feil ved måler.  

Regelverk 

Standard Nettleieavtale §§ 5-4 og 13.  

Historikk

18.08.18 – Kontrollmåler montert.  

12.10.18 – Kontrollmåler tatt ned.  

Krav

Klager krever kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader kr. 7 954. 

Partenes anførsler

Klager krever kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader.  

Klager anfører at han reagerte på registrert forbruk og kontaktet BKK. Klager sier at han fikk beskjed om at de selv måtte undersøke mulige feil på eget anlegg. Elektriker ble kontaktet og ingen feil ble funnet. Igjen kontaktet klager BKK om høyt registrert forbruk og kontrollmåler ble montert.  

Klager hevder at det er lagt et betydelig arbeid for å få avdekket feilmålingen. Klager peker på at det er foretatt et overslag over tid som er brukt på egne kontrollmålinger. Klager peker også på det tatt opp et banklån for å betale de utilsiktede utgiftene som var basert på feilmåling.  

Klager hevder at måleren har løpt løpsk over lengre tid. Klager ber BKK gjøre en vurdering av om måleren har hatt en feil over lengre tid.  

Klager finner ikke BKKs kundebehandling tilfredsstillende.  

BKK Nett AS (BKK) viser til at klager kontaktet BKK med bekymring over økt kWh-forbruk den 17.07.18. Klager hadde hatt en installatør på anlegget uten at det ble funnet feil. 

Den 04.08.18 bestilte klager kontroll av måler grunnet høyt forbruk. Kontrollmåler ble montert den 18.08.18 og tatt ned den 12.10.18. Seriemåling avdekket at eksisterende måler går for fort.  

BKK har refundert dokumenterte utgifter til installatør, kr. 4 890.  

BKK anfører at de har bedt klager om å dokumentere påløpte utgifter og påpeker at de kun har mottatt en egenprodusert timeliste og udokumenterte utgifter.  

BKK avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter feil ved måler. Klager har fremsatt et krav om kompensasjon for medgått tid og for påførte kostnader kr. 7 954.

I denne saken legger nemnda på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at måleren ble kontrollert ved seriemåling og det ble avdekket at måleren har gått for fort.

Den første tapsposten gjelder krav om kompensasjon for medgått tid. Nemnda viser til at denne type kostnader som hovedregel ikke erstatningsberettigede etter nettleieavtalen. Etter norsk rett må man i utgangspunktet påregne å bruke egen tid for å ivareta egne rettigheter. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes dekning av utgifter til eget arbeid.

Den andre tapsposten gjelder erstatning for påførte kostnader. Etter nettavtalens § 13-4 begrenses erstatningen til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Klager har ikke dokumentert det økonomiske tapet for nemnda i denne saken, og nemnda har dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Nemnda oppfordrer klager til å dokumentere det økonomiske tapet overfor BKK Nett AS, slik at BKK Nett AS kan dekke det dersom klager kan vise til direkte og dokumenterbare tap som følge av saken.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 20.april 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende