Sak: 19-232 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Tensio TS AS

Saken gjaldt krav uenighet om dekning av utgifter til elektriker i forbindelse med flytting av kabler og grunnmursskap. Klager anførte at Tensio TS AS var ansvarlig for flytting av fordelingsskap, og krevde utgifter til dette dekket. Klager anførte at det har vært en endring i terrenget ved boligen og at det derfor har vært et behov for endringer i anlegget. Klager hevdet at det ikke var en urimelig merkostnad for nettselskapet at kablene flyttes da klager har tatt kostnadene med graving og dekking av kabler. Tensio TS AS avviste klagers krav. Tensio TS AS anførte at kostnadene med flytting av kablene og grunnmursskap tilfaller kunden, i og med at arbeidet var initiert av kunden selv. Tensio TS AS pekte på at inntaksledningen fra sikringen i grunnmursskapet til klagers sikringsskap er å anse som kundens anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Tensio TS AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om dekning av utgifter til elektriker i forbindelse med flytting av kabler og grunnmursskap.  

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår §§ 3-8 og 3-10. 

Krav

Klager mener at Tensio TS AS er ansvarlig for flytting av fordelingsskap, og krever utgifter til dette dekket kr. 11 412. 

Partenes anførsler

Klager anfører at det har vært en endring i terrenget ved boligen og at det derfor har vært et behov for endringer i anlegget.  

Klager viser til standardavtalen § 3-8 og hevder at det ikke er en urimelig merkostnad for nettselskapet at disse kablene må flyttes da klager har tatt alle kostnader med graving og dekking av kabler.  

Klager viser til selskapets anførsel om standardavtalen § 3-10 og mener at bestemmelsen ikke er relevant da bestemmelsen omhandler flytting, forandring eller fjerning av stikkledning/lavspentnett.  

Klager mener at Tensio TS AS er ansvarlig for utgiftene til elektriker, og krever utgifter til dette dekket. 

Tensio TS AS (Tensio) viser til at det var et mindre lavspent anlegg tilhørende Tensio klager ønsket å få flyttet.  

Tensio anfører at flytting er initiert av klager og at i slike tilfeller er det standardavtalen § 3-10 som kommer til anvendelse. Tensio anfører at selv om dette gjelder flytting av nettselskapets sine anleggsdeler, kan en prekvalifisert installatør som er godkjent av nettselskapet utføre slike enklere arbeidsoppdrag etter avtale direkte med kunden. Alternativet for kunden hadde vært å inngå en avtale med Tensio om at nettselskapet skulle ha utført arbeidet med flytting av anleggsdelene. Dette ville også ha blitt på rekvirentens regning, og Tensio ville da ha fakturert kunden for arbeidet med flyttingen av kabler og grunnmursskap. Tensio påpeker at kostnadene med flyttingen av kablene og grunnmursskap uansett ville ha tilfalt kunden, i og med at arbeidet var initiert av kunden selv.  

Tensio viser til klagers anførsel om tilknytningspunktet og peker på at inntaksledningen fra sikringen i grunnmursskapet til klagers sikringsskap/måler er å anse som kundens anlegg.  

Tensio avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder tvist om flytting av fordelingsskap.

Nemnda anser, som innklagede, denne saken for å være regulert i Standard Tilknytningsavtale § 3-10 om flytting eller fjerning av ledninger/nett og ikke i § 3-8 om grunneiers informasjonsplikt.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-10 kan nettselskapet utføre flytting eller fjerning av ledninger/nett for rekvirentens regning.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager har utført endringer i terrenget som har utløst et behov for å flytte ledninger og fordelingsskap. I et slikt tilfellet må grunneier bære kostnadene.

Nemndas syn sammenfaller med den oppfatning som gjøres gjeldende i Inge A. Fredriksen, kommentarutgaven til strømavtaler i forbrukerforhold, utgave 2, på s. 155:

"Utløses behovet for flytting, forandring eller fjerning av stikkledning, forandring eller fjerning av stikkledning eller lavspenningsnett av grunneiers behov tilsier foranledningsprinsippet at grunneier må bære kostnadene. Nettselskapet vil bare kunne bli ansvarlig for slike kostnader dersom dette følger av særskilte avtale mellom grunneier og nettselskap."

Ut ifra dette mener nemnda at klager må bære kostnadene med flytting av fordelingsskapet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.