Sak: 19-392 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Gudbrandsdal Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter hendelse i nettet. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at det var et smell i sikringsskapet og at det oppsto gnister ut av sikringsskapet. Klager viste til graf over spenningsmåling og anførte at grafen bekrefter hendelsen. Klager hevdet at nettselskapet er ansvarlig for skadene på det elektriske utstyret. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at strømforsyningen ble utkoblet på grunn av jordfeil. Årsaken til utkoblingen på jordfeil var en overspenningsavleder hadde løst ut. Gudbrandsdal Energi Nett AS viste til at målinger i trafostasjonen viste at det ikke har vært overspenning på høyspenningsnettet. Gudbrandsdal Energi AS avviste erstatningsansvar. Under dissens ble klager gitt medhold.

Gudbrandsdal Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter hendelse i nettet. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk  

01.01.18 – Hendelse i nettet. 

Krav 

Klager krever forsikringens egenandel kr. 6 000 dekket.  

Partenes anførsler

Klager merket spenningsvariasjoner på hytta den 01.01.18. Klager hevder at det var et smell i sikringsskapet og at det oppsto gnister ut av sikringsskapet. Klager hevder at en del av det elektriske utstyret som var tilkoblet spenning ble ødelagt. Klager kontaktet elektriker.  

Klager anførte at elektriker informerte om at det var flere kunder som opplevde hendelser på deres elektriske installasjon på samme tidspunkt. 

Klager viser til graf over spenningsmåling og anfører at grafen bekrefter hendelsen. Klager påpeker at grafen viser utslag i intervallet fra kl. 24.00 til 04.00 og hevder at det var på dette tidspunkt det smalt i installasjonen. Klager mener at det var kraftige spenningsvariasjoner som var årsaken til skadene og hevder at spenningen ikke var innenfor det som følger av lov.   

Klager hevder at nettselskapet er ansvarlig for skadene på det elektriske utstyret.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Gudbrandsdal Energi Nett AS (GEN) viser til at strømforsyningen ble utkoblet på grunn av jordfeil den 01.01.18 kl. 02:27. Årsaken til utkobling på jordfeil var at en overspenningsavleder hadde løst ut. Dette er normal funksjon for beskyttelse og vern. Årsaken til at overspenningsavleder hadde løst ut er ikke kjent.  

GEN viser til at målinger i trafostasjonen viser at det ikke har vært overspenning på høyspenningsnettet og at spenningen tilfredsstiller Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Målingene viser +/- 6 % av nominell spenning. GEN tilbakeviser klagers anførsel om at det har vært kraftig spenningsvariasjon og at det har vært et stort utslag.  

GEN viser til standardavtalen og anfører at nettselskapet ikke har noe ansvar for å dekke skader som skyldes årsaker utenfor nettselskapets kontroll. GEN påpeker at strømbruddet den 01.01.18 er en slik type sak.  

GEN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Gudbrandsdal Energi Nett AS sitt nett, og at feilen skyldes en overspenningsavleder som hadde løst. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i Gudbrandsdal Energi Nett AS sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1. Nemnda er delt i synet om dette. 

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som nærmere ligger i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er flertallet av den oppfatning at selskapet ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Flertallet mener at selskapet som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen. 

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at feilen i innklagedes nett og skaden hos klager ikke ligger innenfor innklagedes kontrollsfære. Mindretallet legger vekt på at innklagede har anført det var en overspenningsavleder som har løst ut. I utgangspunktet synes det mer sannsynlig at skadene har oppstått som følge av en ekstern årsak som ikke er innenfor selskapets kontrollsfære. Mindretallet anbefaler at klager ikke gis medhold. 

Hva gjelder klagers anførsel om at Gudbrandsdal Energi Nett AS har representanter i nemnda, viser den samlede nemnda til at dette ikke er korrekt.   

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 25. mai 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.