Sak: 19-411 Klage vedrørende målerbytte – krav om erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager hevdet at sikring i sikringsskapet ble brent på grunn av målerbyttet. Klager viste til at det har vært utført kontroll av måleren og at det ikke ble avdekket noen feil eller mangler ved anlegget. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar. Lyse Elnett AS viste til bilder før og etter målerbyttet og hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom målerbyttet og den brente sikringen. Lyse Elnett AS viste til at ledningene i sikringsskapet var stripset sammen, noe som gjør at de beveger seg svært lite under et målerbytte. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk:  

03.02.17 – Kontroll av måler.  

25.02.18 – Målerbytte. 

Krav: 

Klager krever utgifter til elektriker dekket kr. 2 500 

Partenes anførsler: 

Klager hevder at sikring i sikringsskapet ble brent på grunn av målerbytte den 25.02.18. Klager kontaktet elektriker og det ble avdekket en varmegang på målersløyfen under sikringsrekken. Det ble koblet på nytt og brent sikring ble byttet.  

Klager viser til at det har vært utført kontroll av måleren den 03.02.17 og at det ikke ble avdekket noen feil eller mangler ved anlegget. Klager anfører at han kontaktet elektriker og at han fikk opplyst at kontrollen som ble utført den 03.02.17 burde ha fanget opp den svidde sikringen.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket. 

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at det ble utført et målerbytte den 25.02.18. 

Lyse anfører at det ikke er tvil om at klager har blitt påført et økonomisk tap som følge av at han måtte skifte en brent sikring i sikringsskapet sitt. Lyse viser til bilder før og etter målerbyttet og hevder imidlertid at det ikke er årsakssammenheng mellom målerbyttet og den brente sikringen som ble oppdaget i februar 2019. Lyse mener at det ikke har vært bevegelse ved målerbyttet som tilsier kontakt og varmegang i automatelementet.  

Lyse anfører at et målerbytte ikke medfører dårlig kontakt i tilkoblingspunktet. Strømmåleren byttes ut ved at ledningene bak gammel måler tas ut og kobles på ny måler. Det gjøres ikke noe med sikringsrekken i sikringsskapet. Det er heller ikke vanlig å demontere deksler i tavlen under et målerbytte for å kontrollere tilkoblingsskruer som målerbukten er tilkoblet.  

Lyse viser til at ledningene i sikringsskapet er stripset sammen, noe som gjør at de beveger seg svært lite under et målerbytte, og dermed gir liten mulighet for at byttet har forårsaket dårlig kontakt i tilkoblingspunktet.  

Lyse viser til at de ikke har hatt noen kunder i samme krets som har hatt et liknende problem i det aktuelle tidsrommet.  

Lyse avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter målerbytte.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet på visse vilkår ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen.

Et av vilkårene er at det må foreligge en årsakssammenheng mellom den ansvarsutløsende hendelsen og skaden.

Slik saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom målerbyttet og klagers skade. I utgangspunktet er tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. I dette tilfellet ble det foretatt målerbytte den 25.02.18 og klagers skade oppstod februar 2019. Etter nemndas syn kan det vanskelig sies at det foreligger årsakssammenheng når det er stor avstand i tid mellom hendelsen og klagers skade.

Videre legger nemnda vekt på at ledningene var stripset sammen ved målerbyttet, hvilket taler mot at klagers skade skyldes målerbyttet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Nemnda legger derfor til grunn at klagers skade ikke er en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Lyse Elnett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.