Sak: 19-455 Klage vedrørende krav om erstatning – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter målerbytte. Klager krevde utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket. Klager hevdet at elektrisk utstyr sluttet å fungere etter målerbyttet. Klager anførte at han har forståelse for at utstyr med en svakhet vil kunne ta skade etter en normal strømstans, men påpekte at det elektriske utstyret som ble ødelagt var av nyere dato. Klager påpekte at noe av utstyret hadde synlige skader. Lyse Elnett AS viste til bilder tatt av anlegget før og etter målerbyttet og anførte at det ikke er noe som tyder på at det har vært en feilkobling i forbindelse med målerbyttet, og at det ikke finnes avvik i montørens arbeid. Lyse Elnett AS hevdet at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom montørens arbeid med målerbyttet og skadene som oppstod i ettertid. Lyse Elnett AS avviste klagers erstatningskrav. Under dissens ble klager gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk:  

Mars 2019 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler. 

Krav: 

Klager krever utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket. 

Partenes anførsler: 

Klager hevder at elektrisk utstyr sluttet å fungere etter målerbyttet i mars 2019.  

Klager viser til at boligen er forsynt med 3-fase 400 V+N. Klager anfører at det elektriske utstyret fungerte før målerbyttet. Klager sier at hans kone under målerbyttet hørte to kraftig smell. Deretter ble strømmen koblet ut før den ble slått på igjen. 

Klager sier at han har forståelse for at utstyr med en svakhet vil kunne ta skade etter en normal strømstans, men påpekte at det elektriske utstyret som ble ødelagt er av nyere dato. Klager påpeker at noe av utstyret har synlige skader. Det elektriske utstyret som ble defekt etter målerbyttet var blant annet mikrobølgeovn, garasjeportåpner, to fibaro wallplugg, platetopp med induksjon, led-pære, Sonos play og Philipswakeuplight.  

Klager anfører at montøren antageligvis har koblet feil/glemt å stramme til null leder, som har resultert i høy spenning i anlegget. Klager krever utgifter til kjøp av nye gjenstander dekket. 

Lyse Elnett AS (Lyse) anfører at elektrisk utstyr skal tåle at strømmen blir slått av og på. Hvorvidt ut- og innkoblingen skjer en eller flere ganger skal ikke ha noe å si på levetiden til det elektriske utstyret. Dersom elektrisk utstyr tar skade av ordinære ut- og innkobling, er det mer nærliggende å fastslå at det i forkant av hendelsen forelå en svakhet ved det elektriske apparatet.  

Lyse viser til bilder tatt av anlegget før og etter målerbyttet og anfører at det ikke er noe som tyder på at det har vært en feilkobling i forbindelse med målerbyttet, og at det ikke finnes avvik i montørens arbeid. Lyse mener at det ikke er noen grunn til å tro at montøren har manipulert bildene som ble tatt under utførelsen av arbeidet.  

Lyse viser til historikken for timesverdier og anfører at det ikke er registrert avvik i forbindelse med arbeidet som har blitt gjort. Lyse hevder at målerbyttet er utført i henhold til vanlige prosedyre. 

Lyse hevder at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom montørens arbeid med målerbyttet og skadene som oppstod i ettertid. Lyse avviser klagers erstatningskrav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter målerbytte. 

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirkningseller kontrollmulighet. 

Spørsmålet er om Lyse Elnett AS har godtgjort at det ikke er årsakssammenheng mellom ut- og innkoblingen og klagers skade. Nemnda er delt i synet på om årsakssammenheng foreligger. 

Nemndas flertall, lederen og forbrukernes representant, er av den oppfatning at det i denne saken er sannsynliggjort at årsaken til at det elektriske utstyret havarerte var målerbyttet. Det følger av nemndas faste praksis at i utgangspunktet er tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. I dette tilfellet var det imidlertid flere elektriske apparater som ikke tålte inn- og utkoblingen. Dette tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Etter flertallets mening må derfor nettselskapet være erstatningsansvarlig ovenfor klager for skaden og tapet som oppstod.  

Etter nettavtalens § 13-4 begrenses erstatningen til å gjelde "det økonomiske tapet" kunden er påført ved kontraktsbruddet. Klager har ikke dokumentert det økonomiske tapet for nemnda i denne saken, og det er dermed ikke noe grunnlag for å utmåle en eventuell erstatning. Flertallet oppfordrer klager til å dokumentere det økonomiske tapet overfor Lyse, slik at Lyse kan dekke det dersom klager kan vise til direkte og dokumenterbare tap som følge av saken.  

Flertallet viser for øvrig til at klager i tillegg må påvise at erstatningskravet ikke allerede er dekket under hans innboforsikring. 

Nemndas mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom ut- og innkoblingen og klagers skade. Mindretallet mener at tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Skaden skyldes sannsynligvis forhold utenfor nettselskapets kontroll som selskapet ikke er ansvarlig forMindretallet legger til grunn at klagers skade ikke er forårsaket av mangel ved nettselskapets ytelse. Mindretallets konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 2november 2020 

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.