Sak: 19-576 Klage vedrørende erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til rørlegger. Klager krevde utgifter til rørlegger dekket. Klager viste til at det ble utført arbeid på høyspentledning. Klager hevdet at nettselskapet har tatt seg til rette på annen manns eiendom og forårsaket skade. Klager påpekte at hun ikke mottok noen henvendelse fra nettselskapet om å benytte veien. Agder Energi Nett AS avviste klagers krav. Agder Energi Nett AS hevdet at de har rett til å benytte vei som adkomst til linjenett og parkere på denne vederlagsfritt for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg. Agder Energi Nett AS anført at klager ikke har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom handling og skaden/økonomiske tapet klager mener å ha. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Klager mener at AEN er erstatningsansvarlige og krever at AEN refunderer kostnader i forbindelse med feilretting av skaden. 

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til rørlegger. 

Regelverk

Standard Tilknytningsvilkår § 3-6.  

Krav

Klager krever utgifter til rørlegger totalt kr. 17 055,50 dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at det ble utført arbeid på høyspentledning den 08.11.18. Klager anfører at under arbeidet ble det plassert en lastebil med kran til transport av stolper i deres innkjørsel foran melkerampa/postkassa. Klager sier at det var en 20 cm dyp grop foran postkassa etter utført arbeid. Klager fylte derfor to trillebårlass med grus på samme sted. En dag senere så piplet det opp vann på samme sted i grusen.  

Klager anfører at de begynte å grave for å finne vannledningen og få drenert bort vannet. Da klager ikke fant ledningen, ble rørlegger kontaktet. Rørlegger fant heller ikke ledningen. Rørlegger la derfor en ny ledning fra kommen i stedet for å grave og lete etter ledningen. Klager hevder at det foreligger en klar årsakssammenheng mellom utført arbeid av AEN og skaden. 

Klager hevder at AEN har tatt seg til rette på annen manns eiendom og forårsaket skade. Klager påpeker at hun ikke mottok noen henvendelse fra nettselskapet om å benytte veien.  

Klager mener at AEN er erstatningsansvarlige og krever at AEN refunderer kostnader i forbindelse med feilretting av skaden. 

Agder Energi Nett AS (AEN) viser til at det ble byttet ut en mast ca 200 meter nord for klagers adresse den 08.11.18. Montøren som jobbet på oppdrag for AEN parkerte lastebilen på grusvei i forbindelse med stolpeskifte. Ifølge montøren var det en solid hardpakket grusvei. 

AEN viser til standardavtalen § 3-6 og underskjønn og overskjønn fra 1922 som gjelder klagers eiendom og 22 kV høyspentlinje som går over eiendommen. AEN hevder at de har rett til å benytte vei som adkomst til linjenett og parkere på denne vederlagsfritt for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg.  

AEN anfører at klager ikke har sannsynliggjort årsakssammenheng mellom handling og skaden/økonomiske tapet klager mener å ha.  

AEN anfører at vannledningen, som klager mener ble skadet, ble ikke funnet under feilsøking og skaden er derfor ikke dokumentert. AEN mener at det er usannsynlig at den parkerte lastebilen har forårsaket skade på vannledningen. AEN hevder at det er usannsynlig at en vannledning som ikke ble funnet, kan ha kollapset grunnet den parkerte lastebilen.  

AEN er av den mening at klager ikke hadde dokumentert, konkretisert eller sannsynliggjort at de hadde et økonomisk tap på grunn av den mangelfulle leveransen. AEN mener at de ikke har hatt en påvirknings- eller kontrollmulighet i dette tilfellet, og mener derfor at de ikke er erstatningsansvarlig. AEN hevder at skaden/tapet som oppstod er å anse som utenfor nettselskapets kontroll.  

AEN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder tvist om vederlag for bruk av privat vei ved vedlikehold av linjenettet.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 skal installasjonseier gi nettselskapet uhindret adgang til eiendommen for vedlikehold og drift av nettet og tilknytningspunktet. Tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at klager eier en privat vei som ble benyttet av Agder Energi Nett AS som adkomst til linjenettet. Etter nemndas syn har Agder Energi Nett AS rett til vederlagsfri adkomst til nettkunders eiendommer for å utføre nødvendig arbeid på nettanlegg.

Klager har anført at det piplet opp vann fra området hvor lastebilen stod parkert. Klager gravde med egen gravemaskin og kontaktet rørlegger da de ikke fant vannledningen. Rørleggeren fant heller ikke noen vannledning. Agder Energi Nett AS har anført at det er usannsynlig at en vannledning som ikke ble funnet, kan ha kollapset grunnet den parkerte lastebilen.

Spørsmålet er følgelig om Agder Energi Nett AS har påført klagers vei slik skade som må anses mer omfattende enn det som kan forventes etter normal tilgang til vedlikehold og drift av nettet. Nemda kan ikke se at det er sannsynliggjort. Selv om man skulle legge til grunn at parkeringen ble gjort på en slik måte at den kunne utløse et erstatningsansvar kan ikke nemnda se at det er årsakssammenheng mellom parkeringen og tapet. Det ble ikke funnet noen vannledning og da er det ikke bevist at utgiftene til ny vannledning var en påregnelig følge av parkeringen. Når klager i en slik situasjon velger å legge ny ledning skjer det på klagers egen risiko.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.