Sak: 19-591 Klage vedrørende erstatning etter strømbrudd – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt kompensasjon etter langvarig strømbrudd på hytta. Klager krever å bli godskrevet for alt han har betalt til Hafslund Nett AS. Klager krevde også kompensasjon for langvarig strømbrudd. Klager viste til at det var strømbrudd og mente at det var urimelig at han skal betale nettleie da han ikke har vært tilkoblet fordelingsnettet i denne perioden. Hafslund Nett AS avviste erstatningsansvar. Hafslund Nett AS påpekte at det ikke er overvåkning av lavspentnettet og at de er avhengig av tilbakemeldinger fra berørte nettkunder. Hafslund Nett AS hevdet at klager ikke var berettiget for kompensasjon for strømbruddet. Hafslund Nett AS anførte at det kun var fakturert for fastledd og at dette ikke vil bli godskrevet. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

Hafslund Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder kompensasjon etter langvarig strømbrudd på hytta. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 9A-3. 

Historikk

24.04.19 – Klager kontakter nettselskapet om strømbrudd.   

Krav

Klager krever å bli godskrevet for alt han har betalt til Hafslund for perioden fra 15.12.18 til 24.04.19. Klager krever også kompensasjon for langvarig strømbrudd. 

Partenes anførsler

Klager krever å bli godskrevet for alt han har betalt til Hafslund for perioden fra 15.12.18 til 24.04.19. Klager krever også kompensasjon for langvarig strømbrudd. 

Klager viser til at det var strømbrudd på hans hytte i perioden fra den 15.12.18 til den 24.04.19. Klager mener det er urimelig at han skal betale nettleie, selv om det bare er fastleddet, da han ikke har vært tilkoblet fordelingsnettet i denne perioden.  

Klager viser til fakturerte krav og påpeker at det første kravet omfattet et strømforbruk fra 01.10.18 til 31.12.18, og at det andre kravet mottok han noen dager før han meldte feilen til nettselskapet. Klager mener derfor at det ikke ga grunn til mistanke om at noe var galt. 

Hafslund Nett AS (Hafslund) viser til at klager tok kontakt den 24.04.19 om strømbrudd på sin hytte. Klager fikk beskjed om å ta kontakt med elektriker. Det ble konstatert at kabelen i inntaksskapet er glidd ut av termineringsklemmene på grunn av tele. Elektriker rettet feilen provisorisk og feilen ble rettet permanent den 29.04.19. 

Hafslund anfører at de først mottok melding fra klager om strømbrudd den 24.04.19. Hafslund påpeker at det ikke er overvåkning av lavspentnettet og er avhengig av tilbakemeldinger fra berørte nettkunder. Hafslund viser til Forskrift 302 § 9A-3 og påpeker at varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunktet nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted. Hafslund hevder at klager ikke er berettiget for kompensasjon for strømbruddet. 

Hafslund viser til at klager er månedlig etterskuddsvis fakturert fra 01.01.19 og at det fremgår av utsendte fakturaer et nullforbruk. Hafslund hevder at klager kunne tatt kontakt for å undersøke hva årsaken var til at han ikke ble fakturert forbruk når han visste at strøm stod på i hytta. Hafslund anfører at det kun er fakturert for fastledd i perioden fra 15.12.19 til 24.04.19, og dette vil ikke bli godskrevet.  

Hafslund mener at de ikke kan lastes for at kabelen har glidd ut av termineringsklemmene i inntaksskapet på grunn av tele. Hafslund hevder at dette er et forhold som ligger utenfor nettselskapets kontroll, og påpeker at det ikke kan relateres til drift og vedlikehold.  

Hafslund avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om fakturering og kompensasjon etter langvarig strømbrudd på hytta. Klager har fremsatt flere krav. For det første et krav om kompensasjon for langvarig strømbrudd. For det andre et krav om tilbakebetaling av fastleddet i perioden anlegget var frakoblet.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden. Kan man ikke påvise en konkret årsak til skaden, må innklagede redegjøre for hvorfor det likevel er sannsynlig at årsaken ligger utenfor innklagedes kontroll.

I denne saken er det ubestridt at kabelen i inntaksskapet har glidd ut av termineringsklemmene på grunn av tele. Hendelsen førte til at hytta ble spenningsløs.

Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at Hafslund Nett AS ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til strømbruddet var utenfor deres kontrollsfære. Nemnda mener at selskapet som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen. Nemnda har derfor kommet frem til at klager har krav på tilbakebetaling av fastleddet i perioden fra 15.12.19 til 24.04.19.

Hva gjelder kompensasjon for langvarig strømbrudd, reguleres dette i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4.

Etter § 9A-3 skal varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at avbrudd har funnet sted. Nemnda bemerker at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette. Man kan derfor ikke si at nettselskapet burde visst om avbruddet før selskapet fikk melding om det. Nemnda legger dermed til grunn at kompensasjon for avbruddet skal beregnes fra klager meldte om avbruddet, i samsvar med forskriftens hovedregel.

I denne saken er det ubestridt at feilen ble rettet provisorisk da klager meldte inn strømbruddet til Hafslund Nett AS. Nemnda kan derfor ikke se at det er grunnlag for at klager kan innrømmes kompensasjon for langvarig strømbrudd.

Nemndas konklusjon er at klager delvis gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis delvis medhold.

Oslo, 31. august 2020

Ragnar Lindefjeld, leder                  

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge                                                           

Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.