Sak: 19-614 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at det er for mye å forlange at han skulle ha forstått at feilen lå i nettselskapets nett da deler av hytta var uten strøm. Troms Kraft Nett AS erkjente at det var en mangel ved leveransen. Troms Kraft Nett AS påpekte at anlegget ikke var strømløst og at strøm på deler av anlegget er en klar indikasjon på at feilen lå utenfor klagers anlegg. Troms Kraft Nett AS hevdet at denne type kostnader lå utenfor nettselskapets kontrollsfære og avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Troms Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1.  

Krav 

Klager krever utgifter til elektriker pålydende kr. 3 719 dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at deler av hytta ble strømløs. Klager opplyser at han forsøkte å rette feilen uten hell og tok derfor kontakt med elektriker. Elektriker fant ingen feil i klagers anlegg. Elektriker kontaktet Troms Kraft Nett AS.  

Klager mener at det er for mye av nettselskapet å forlange at han skulle ha forstått at feilen lå i nettselskapets nett. Klager påstår at det var naturlig for han å kontakte elektriker da deler av hytta var uten strøm. Klager sier at han antok at det var en feil med sikringene.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Troms Kraft Nett AS (TKN) viser til at det har vært en feil i nettselskapets nett som har ført til at deler av klagers bolig ble strømløs etter strømbrudd. TKN erkjenner at det foreligger en mangel ved leveransen.  

TKN viser til at klager har henvendt seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet. TKN påpeker at anlegget ikke er strømløst og mener at strøm på deler av anlegget er en klar indikasjon på at feilen ligger utenfor klagers anlegg. Selv om det er slik at det kan være vanskelig for en husholdningskunde å forstå at den angjeldende feilen lå utenfor hans egen elektriske installasjon, så burde elektrikeren ha forstått denne muligheten. Elektriker burde bedt klager om å sjekke sikringene i sikringsskapet, eventuelt da også unnlatt å rykke ut før klager hadde konferert med nettselskapet.  

TKN mener at denne type kostnader ligger utenfor nettselskapets kontrollsfære og avviser klagers krav. 

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det var en feil i Troms Kraft Nett AS sitt nett, og at feilen skyldes graveskade på kabel. Det er uklart hvem som har engasjert en entreprenør til gravearbeidet. Nemnda legger til grunn at entreprenøren som har utført gravearbeidet ikke stod i kontraktsforhold med nettselskapet og har derfor kommet frem til at klagers skade ligger utenfor selskapets kontrollsfære. På denne bakgrunn anses Troms Kraft Nett AS ikke for å være erstatningsansvarlig.

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at det må foreligge et avtalerettslig grunnlag for at nettselskapet skal bli ansvarlig for en slik økonomisk forpliktelse.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemdnas vedtak er rådgivende.