Sak: 19-675 Klage vedrørende jordfeil – krav om erstatning – Troms Kraft Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning av elektrisk utstyr. Klager krevde utgifter til nye høyttalere dekket. Klager hevdet at Troms Kraft Nett AS var årsaken til feilkoblingen som har medført skade på det elektriske utstyret og at Troms Kraft Nett AS derfor var erstatningsansvarlig. Troms Kraft Nett AS avviste erstatningsansvar. Troms Kraft nett AS anførte at det ikke var registrert jordfeil på anlegget, og at det heller ikke var noe ved teknikerens feilretting som burde skade komponenter i klagers anlegg. Troms Kraft Nett AS anførte at det er kunden selv som er ansvarlig for å installere mekanismer som overspenningsvern, jordfeilautomater m.v. for å beskytte sårbare installasjoner i eget anlegg. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Troms Kraft Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning av elektrisk utstyr.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk

16.04.19 – Målermontasje. 

Krav

Klager krever utgifter til nye høyttalere kr. 3 999 dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at høyttalere ble ødelagt etter målermontasjen den 16.04.19. 

Klager viser til at nettselskapet tok kontakt vedrørende jordfeil som måtte utbedres. Jordfeilen kom av feilkobling etter målermontasje den 16.04.19. Klager mener at Troms Kraft Nett AS er årsaken til feilkoblingen som har medført skade på det elektriske utstyret og mener derfor at Troms Kraft Nett AS er erstatningsansvarlig.   

Klager anfører at skaden ikke dekkes av forsikringen da egenandelen er høyere enn verdien av høyttalerne. Klager påpeker at forsikringsselskapet har henvist han til nettselskapet. Klager hevder at Troms Kraft Nett AS har opplyst i en telefonsamtale at de skal dekke utgiftene til høyttalerne.  

Klager krever utgifter til nye høyttalere dekket.  

Troms Kraft Nett AS (TKN) viser til at i forbindelse med målermontasje den 16.04.19 ble L2 inn/ut koblet feil. Dette medførte at ikke alt strømforbruket ble målt. Feilkoblingen ble oppdaget ved digital kontroll og feilen ble utbedret av en av TKNs målerteknikere den 14.06.19. 

TKN anfører at det ikke er registrert jordfeil på anlegget, og det er heller ingenting i målerteknikerens feilretting som burde skade komponenter i klagers anlegg.  

TKN viser til standardavtalen § 8 og anfører at feilrettingen ikke medfører at nettselskapet er ansvarlig for eventuelle skade eller tap som måtte oppstå. Elektriske installasjoner i kundens anlegg må forvente å tåle noe spenningsvariasjon, utkoblinger, strømbrudd m.m. TKN påpeker at det er kunden selv som er ansvarlig for å installere mekanismer som overspenningsvern, jordfeilautomater m.v. for å beskytte sårbare installasjoner i eget anlegg.  

TKN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning etter målermontasje.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at elektrisk utstyr skal tåle inn- og utkoblinger i nettet. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Troms Kraft Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.