Sak: 19-722 Klage vedrørende krav om erstatning – Nettselskapet AS

Saken gjaldt uenighet om ansvar for ødelagte varmepumpe. Klager krevde utgifter for ny varmepumpe dekket. Klager hevdet at varmepumpen ble ødelagt etter strømbrudd. Klager anførte at varmepumpen sluttet å fungere og kun blinket etter strømbruddet. Klager hevdet at ansvaret ligger hos nettselskapet da det var en feil ved deres nett og mente derfor at han ikke skal være skadelidende. Nettselskapet AS bekreftet at det var feil på nettet som klager var tilknyttet. Nettselskapet AS hevdet at dette forholdet er noe som ligger utenfor deres kontrollsfære og at det derfor er utenfor deres ansvarsområde. Nettselskapet AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Nettselskapet AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om ansvar for ødelagt varmepumpe.  

Regelverk: 

Standard Nettleieavtale § 13.  

Historikk:  

30.09.19/01.10.19 – Strømbrudd. Hendelse i nettet.  

Krav: 

Klager krever utgifter for ny varmepumpe kr. 24 000 dekket.  

Partenes anførsler: 

Klager hevder at varmepumpen ble ødelagt etter strømbrudd den 30.09.19/01.10.19. 

Klager anfører at varmepumpen sluttet å fungere og kun blinket etter strømbruddet. Klager kontaktet montør av varmepumpen for å undersøke feilkoden på varmepumpen. Feilkoden viste at kretskortet ble ødelagt på grunn av spenningsfall. Klager sier at montøren mente at skaden trolig har kommet på grunn av strømbruddet. Montøren mente også at pumpen var såpass gammel at det ikke lønte seg å reparere den.  

Klage hevder at ansvaret ligger hos nettselskapet da det var en feil ved deres nett og mener derfor at han ikke skal være skadelidende.  

Klager krever utgifter for ny varmepumpe dekket.  

Nettselskapet AS (NS) bekrefter at det var feil på nettet som klager var tilknyttet. Dette skyldes en graveskade på høyspentkabel. Entreprenøren som gravde hadde ikke fått påvist kabelen før han igangsatte gravingen.  

NS hevder at dette forholdet er noe som ligger utenfor deres kontrollsfære og at det derfor er utenfor deres ansvarsområde.  

NS avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning for skade på varmepumpe etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Nettselskapet AS sitt nett, og at feilen skyldes graveskade på høyspentkabel. Entreprenøren som gravde hadde ikke fått påvist kabelen før han igangsatte gravingen. Det er uklart hvem som har engasjert entreprenøren. Nemnda legger til grunn at entreprenøren ikke stod i et kontraktsforhold med nettselskapet og har derfor kommet frem til at klagers skade ligger utenfor selskapets kontrollsfære. På denne bakgrunn anses Nettselskapet AS ikke for å være erstatningsansvarlig.

Uten at det er nødvendig for resultatet, vil nemnda også nevne at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og klagers skade. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 28. september 2020

Ragnar Lindefjeld, leder
Gustav Norman, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.