Sak: 19-802 Klage vedrørende kompensasjon ved langvarig strømbrudd – Eidsiva Nett AS

Saken gjaldt uenighet om kompensasjon ved langvarig avbrudd. Klager hevdet at det har vært et langvarig avbrudd på ca 43 dager og krevde kompensasjon for denne perioden. Klager krevde refundert all innbetalt nettleie for 2019. Klager hevdet at spenningen har vært så lav at nettselskapets leveranse har vært uholdbar. Klager anførte at det var uforståelig at nettselskapet hevdet at strømforbruket har vært forenelig med forskriften. Eidsiva Nett AS anførte at de ikke har registrert noen driftsforstyrrelse i dette området i den aktuelle perioden. Eidsiva Nett AS viste til forskrift og anførte at fasebrudd ikke er definert som avbrudd. Eidsiva Nett AS påpekte at det var kun under reparasjonstiden at det var et avbrudd. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Eidsiva Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om kompensasjon ved langvarig avbrudd.  

Regelverk 

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomhet og tariffer §§ 9A-2 og 9A-3. Forskrift om leveringskvalitet § 1-4.  

Historikk 

22.02.19 – Hendelse i nettet.  

Krav

Klager hevder at det har vært et langvarig avbrudd på ca 43 dager og krever kompensasjon for denne perioden. Klager krever refundert all innbetalt nettleie for 2019.  

Partenes anførsler

Klager hevder at elektrisk utstyr på hytta ble ødelagt etter hendelse i nettet.  

Klager viser til forskrift om leveringskvalitet §§ 1-1 og 1-4 og hevder at spenningen må ha ligget vesentlig under de 5 % som følger av forskrift. Klager peker på at vannpumpa var frostsprengt, komfyrplatene var ødelagt og det var glødespenning i lyspærene. Klager mener at selskapet må erkjenne feilen i nettet og at dette har ført til tap hos klager. Klager mener at dette underbygges av timeforbruket fra januar til april 2019.  

Klager hevder at spenningen har vært så lav at nettselskapets leveranse har vært uholdbart i forhold til de formål klager trenger å dekke. Klager mener at det er uforståelig at nettselskapet hevder at strømforbruket har vært forenlig med forskriften.  

Klager viser til at selskapet har akseptert å betale egenandelen til forsikringsselskapet og at selskapet argumenterer for at det ikke er et avbrudd etter forskriften. Klager mener at dette er selvmotsigende.   

Klager viser til nemndas praksis, blant annet sak 10-312, 13-126 og 13-060.  

Klager hevder at det har vært et langvarig avbrudd på ca 43 dager og krever kompensasjon for denne perioden. Klager krever refundert all innbetalt nettleie for 2019.  

Eidsiva Nett AS (Eidsiva) fikk melding av installatør den 22.02.19 om at det var glødespenning hos klager. Det ble sendt ut montører for å feil søke og utbedre feilen. Det viste seg at det var en defekt sikringslist ute i stolpe som medførte at det kun var forsyning på 2 av 3 faser. Feilen ble utbedret samme dag.  Eidsiva anfører at denne delen av nettet ikke er overvåket av driftssentralen og at de er avhengig av varsel fra kunden for å kunne vite om og rette feilen. Eidsiva hevder at de ikke hadde noen mulighet til å utbedre feilen på et tidligere tidspunkt. Eidsiva påpeker at de var klar over feilen i 2 timer og 12 minutter inkludert reparasjonstiden og mener derfor at klager ikke er berettiget til kompensasjon for langvarig avbrudd. 

Eidsiva anfører at de ikke har registrert noen driftsforstyrrelse i dette området i den aktuelle perioden. Forbrukshistorikken viser en markant nedgang i forbruket fra den 11.01.19. Eidsiva sier at det ikke er usannsynlig at feilen på sikringslisten oppsto da, men årsaken til denne feilen er uklar.  

Eidsiva viser til forskrift og anfører at fasebrudd ikke er definert som avbrudd, fordi spenningen ikke faller til mindre enn 5 % på alle fasene og hevder at det derfor ikke kvalifiserer til kompensasjon. Eidsiva påpeker at det var kun under reparasjonstiden at det var et avbrudd, mens det i en lengre periode var delvis brudd. Eidsiva avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder kompensasjon for langvarig strømavbrudd. Dette er regulert i forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer kap. 9A, jf. også Standard Nettleieavtale §12-4.

Etter § 9A-3 skal varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde visst at avbrudd har funnet sted. Nemnda bemerker at det ikke foreligger et krav til overvåking av den type nett der feilen oppsto, og nettselskapet vil derfor normalt ikke ha kunnskap om strømavbrudd på lavspentlinjer med mindre kunder melder om dette. Man kan derfor ikke si at nettselskapet burde visst om avbruddet før selskapet fikk melding om det. Nemnda legger dermed til grunn at kompensasjon for avbruddet skal beregnes fra klager meldte om avbruddet, i samsvar med forskriftens hovedregel.

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Eidsiva Nett AS sitt nett. Klagers installatør meldte inn at det har vært sikringsbrudd den 22.02.19 kl. 16:03 som har forårsaket redusert strømforsyning/glødespenning hos klager. Feilen ble utbedret samme dag kl. 18:15. Nemnda kan derfor ikke se at det grunnlag for at klager kan innrømmes kompensasjon for langvarig strømbrudd.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Lars Lima, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.