Sak: 19-841 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – BKK Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning. Klager krevde utgifter til reparasjon av elektrisk utstyr og til feilsøking dekket. Klager hevdet at vasspumpeanlegget ble skadet på grunn av overspenning. Klager anførte at lynnedslag var innenfor selskapets kontrollsføre og at nettselskapet må dokumentere at årsaken var utenfor deres kontroll. BKK Nett AS viste til at deres nettstasjon var utstyrt med relevante vern mot lynnedslag. BKK Nett AS anførte at dersom lyn slår ned i fordelingstransformator, så hjelper det normalt lite hvilken verneutrustning nettselskapet har og hvilket overspenningsvern kunden har innmontert i sin tavle. BKK Nett AS hevdet at det ikke var påvist årsakssammenheng mellom feil i BKK sitt nett og klagers skade. BKK Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

BKK Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning. 

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13. 

Historikk 

19.06.18 - Lynnedslag 

Krav

Klager krever utgifter til reparasjon av elektrisk utstyr og til feilsøking, totalt kr. 44 551, dekket. 

Partenes anførsler

Klager hevder at det har oppstått overspenning etter lynnedslag den 19.06.18. Klager hevder at vasspumpeanlegget ble skadet på grunn av overspenningen.  

Klager hevder at lynnedslag er innenfor selskapets kontrollsfære og mener at det er nettselskapet som må dokumentere at årsaken er utenfor deres kontroll. Klager mener at nettselskapet er erstatningsansvarlig. 

Klager krever utgifter til reparasjon av elektrisk utstyr og til feilsøking dekket. 

BKK Nett AS (BKK) viser at deres nettstasjon er utstyrt med relevante vern mot lynnedslag. BKK har ingen opplysninger om utfall i deres trafo denne dagen og har ikke logg som tilsier at vakt har vært på stedet. BKK påpeker at det heller ikke er registrert utfall i høyspentnettet for øvrig.  

BKK anfører at dersom lyn slår ned i fordelingstransformator, så hjelper det normalt lite hvilken verneutrustning nettselskapet har og hvilket overspenningsvern kunden har innmontert i sin tavle. Kreftene i lynet vil vanligvis slå gjennom vernene og gjøre skade på begge parters anlegg. Direkte lynnedslag er ikke mulig å unngå eller overvinne følgene av. BKK mener at skaden faller utenfor nettselskapets kontrollsfære. 

BKK hevder at det ikke er påvist årsakssammenheng mellom feil i BKK sitt nett og klagers skade. BKK avviser erstatningsansvar.   

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om erstatning.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden.

I denne saken er det uklart hva som er årsaken til klagers skade. Klager har anført at det har vært overspenning som har vært levert hans bolig etter lynnedslag. BKK Nett AS tilbakeviser klagers anførsel og anfører at det ikke er registrert utfall i deres trafo eller i høyspentnettet på det aktuelle tidspunktet.

Etter nemndas syn har klager ikke sannsynliggjort at det var lynnedslag som var årsaken til klagers skade. Nemnda legger særlig vekt på at ingen andre elektriske apparater i huset ble skadet og at det kun var varmepumpen som havarerte, hvilket taler mot at klagers skade skyldes lynnedslag. Nemnda viser til at lynnedslag som oftest berører mer omfattende enn en spesifikk kurs. Nemnda viser også til at dersom det hadde vært lynnedslag, er det grunn til å anta at det ville vært registrert et utfall hos BKK Nett AS.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 7. desember 2020

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.