Sak: 19-828 Klage vedrørende krav om dekning av utgifter til elektriker – Lyse Elnett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager anførte at skjøt på hovedkabel i tavle for hovedvern i boligen var brent og hevdet at dette var nettselskapets ansvar. Klager påpekte at hans inntak var rett ved grunnmuren i sikringsskapet som sitter i ytterveggen og at brannen skyltes kabel som hadde dårlig kontakt på en av nettselskapets klemmer. Lyse Elnett AS viste til at tilknytningspunktet er ved klagers grunnmur og påpekte at det er her Lyse Elnett AS sitt driftsansvar slutter. Lyse Elnett AS hevdet at skaden oppstod på klagers side av tilknytningspunktet. Lyse Elnett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Lyse Elnett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker. 

Regelverk

Standard Tilknytningsavtalen § 4-1.  

Krav 

Klager krever utgifter til elektriker kr. 4 425 dekket.  

Partenes anførsler

Klager anfører at skjøt på hovedkabel i tavle før hovedvern i boligen var brent og mener at dette er nettselskapets ansvar.  

Klager viser til selskapets anførsel om at ansvaret er frem til klagers grunnmur og anfører dette må gjelde nye boliger hvor hovedsikringen er på utsiden av boligen. Klager påpeker at hans inntak er rett ved grunnmuren i sikringsskapet som sitter i ytterveggen, og at brannen skyltes kabel som hadde dårlig kontakt på en av nettselskapets klemmer.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Lyse Elnett AS (Lyse) anfører at tilknytningspunktet markerer overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen. Det angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.  

Lyse viser til at tilknytningspunktet i denne saken er ved klagers grunnmur og påpeker at det er her Lyses driftsansvar slutter. Lyse hevder at skaden oppstod på klagers side av tilknytningspunktet og Lyse derfor ikke er ansvarlig for skaden som oppstod og de påfølgende kostnadene for utbedring.  

Lyse avviser erstatningsansvar. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker.

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 4-1 markerer tilknytningspunktet overgangen mellom nettselskapets distribusjonsnett og den elektriske installasjonen og angir grensen for eiendomsforhold samt ansvar for drift og vedlikehold.

Slik saken er opplyst, legger nemnda til grunn at inntaket er ved grunnmuren i sikringsskapet som sitter i ytterveggen. Etter nemndas syn er tilknytningspunktet ved klagers grunnmur som danner grensesnittet mellom klagers og Lyses anlegg og dermed ansvar. Skaden oppstod på klagers side av grensesnittet og Lyse er derfor ikke ansvarlig for skaden eller kostnadene for utbedring av skaden.

Nemnda viser for øvrig til NEK 399 som beskriver grensesnittet mellom kunden og nettselskapet.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Gry Pedersen, Energi Norge

Susanne Grue Holberg, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.