Sak: 20-122 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager anførte at lysarmatur i boligen ble skadet etter strømbrudd. Klager hevdet at dette skyldtes avbrent kabel og overspenning. Klager opplyste at montør har undersøkt anlegget i boligen og ingen feil ble funnet. Klager hevdet at nettselskapet var ansvarlig or overspenning i hans bolig. Agder Energi Nett AS anførte at klager ikke var direkte berørt av kabelfeilen, da klager var tilkoblet en annen lavspentkabel enn den som fikk varige feil. Agder Energi Nett AS anførte at skader som er forårsaket av hendelser som denne er å anse som utenfor nettselskapets kontroll. Agder Energi Nett AS hevdet at nabokabelen umulig kunne ha forårsaket overspenning i klagers bolig. Agder Energi Nett AS hevdet at det ikke var årsakssammenheng mellom hendelsen som oppstod og skaden hos klager. Agder Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Agder Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om erstatning etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13. 

Historikk

02.12.19 – Feil på lavspentkabel. 

08.12.19 – Strømbrudd. 

10.12.19 – Midlertidig erstatning av feilet kabel 

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr. 5 000 dekket.  

Partenes anførsler

Klager anfører at lysarmatur i boligen ble skadet etter strømbrudd. Klager hevder at dette skyldes avbrent kabel og overspenning.  

Klager opplyser at anlegget i boligen var ca. tre år gammelt. Etter tre strømbrudd i boligen ble det skade i belysningen i kjøkkenet. Klager opplyser at montør har undersøkt anlegget i boligen og ingen feil er funnet.  

Klager hevder at grunnen til at skader kun er oppstått hos han, og ikke de øvrige berørte, er at hans bolig befinner seg ca. 3 meter fra trafoen. Klager mener den midlertidige løsning med luftledning fra hans stolpe til de ander omkringliggende boligene skapte feil i hans bolig og anlegg. 

Klager hevder at nettselskapet er ansvarlig for overspenningen i hans bolig. Klager krever forsikringens egenandel dekket.  

Agder Energi Nett AS (AEN) anfører at klager ikke var direkte berørt av kabelfeilen, da klager var tilkoblet en annen lavspentkabel enn den som fikk varige feil. AEN bekrefter at begge lavspentkabler forsynes fra samme trafo, og at den ødelagte kabel ble midlertidig erstattet 10.12.19. 

AEN anfører at skader som er forårsaket av hendelser som denne er å anse som utenfor selskapets kontroll. AEN mener at den feil som oppstod ved kabelbrudd, ikke vil medføre høy spenning eller skader som klager påberoper seg. 

AEN erkjenner at klager fikk forbigående jordfeilutkoblinger i boligen, som forklares med en svak eller begynnende jordfeil i boligen som har dannet forbindelse fra nabokabel og inn til boligen. AEN anfører at jordfeil ikke endrer spenningen mellom fasene. AEN påpeker at utstyr skal tåle utkobling som dette.  

AEN mener at nabokabelen umulig kan ha forårsaket overspenning i klagers bolig. AEN hevder at det ikke er årsakssammenheng mellom hendelsen som oppstod og skaden hos klager. AEN avviser erstatningsansvar.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder erstatning etter strømbrudd.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

For at innklagede skal komme i ansvar, må det også foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden.

Etter nemndas syn er det mest sannsynlig ikke årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at det ikke er sannsynliggjort årsakssammenheng mellom strømbruddet og klagers skade. Elektrisk utstyr skal tåle ordinære ut- og innkoblinger av strømnettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det vises til at det det ikke var andre kunder som ble rammet av hendelsen.

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Agder Energi Nett AS ikke erstatningsansvarlig.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 19. april 2021

Ragnar Lindefjeld, leder
Thomas Iversen, Forbrukerrådet
Jon Aadland, Energi Norge
Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.