Sak: 20-156 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – Nordvest Nett AS

Saken gjaldt krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd. Klager krevde utgifter til elektriker dekket. Klager viste til at deler av boligen var strømløs desember 2019. Klager hevdet at nettselskapet opplyste at faktura fra elektriker skulle dekkes av de da feilen var utenfor klagers anlegg. Nordvest Nett AS hevdet at deres interne rutiner tilknyttet strømbruddet er fulgt. Nordvest Nett AS anførte at feilen hadde blitt rettet uten kostnad for klager dersom klager hadde kontaktet dem først. Nordvest Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Nordvest Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbrudd.  

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

30.12.19 – Delvis strømbrudd  

Krav

Klager krever utgifter til elektriker på kr 2 410 dekket.  

Partenes anførsler

Klager viser til at deler av boligen var strømløs desember 2019. Klager opplyser at sikringene ble skiftet. Da dette ikke førte til noen endringer, ble elektriker tilkalt. Elektriker konstaterte at det var feil utenfor boligen.  

Klager hevder at personell fra selskapet opplyste at faktura fra elektriker skulle dekkes av selskapet, da feilen var utenfor klagers anlegg.  

Klager mener at det ikke er opplyst på selskapets nettsider om at man skal kontakte selskapet først når slike feil oppstår. Klager mener det er urimelig at hun skal betale regningen når feilen var i selskapets anlegg.  

Klager krever utgifter til elektriker dekket.  

Nordvest Nett AS (NN) hevder at deres interne rutiner tilknyttet strømbruddet er fulgt i denne saken. NN mener at når bare deler av en installasjon er uten strøm, skyldes det ofte at det er sikring eller jordfeilbryter som er falt ut.  

NN opplyser at når de får feilmelding fra en kunde, gis det beskjed om at kunden først må sjekke om egen installasjon er i orden før det blir sendt ut montører. Hvordan kunden sjekker sin egen installasjon har de ikke kontroll over. NN hevder å ha forsøkt å veilede kunden i sjekkliste før det ble rykket ut.  

NN erkjenner at feilen i dette tilfellet var i selskapets nett, men at feilen var rettet når de fikk beskjed om dette. NN påpeker at feilen hadde blitt rettet uten kostnad for klager dersom klager hadde kontaktet dem først. NN mener at da klager selv kontaktet elektriker, tilfaller kostnaden klager.  

NN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om dekning av utgifter til elektriker etter strømbortfall.  

I henhold til Standard nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap kunden lider som følge av forsinkelse eller mangel ved ytelsen.  Slik denne saken er opplyst, legger nemnda til grunn at det var feil ved en anleggsdel i nettselskapets nett som førte til at boligen ble delvis strømløs, og dermed at det foreligger en mangel ved ytelsen fra nettselskapet. Videre legger nemnda til grunn at årsakssammenheng mellom mangelen og klagers utgift er ubestridt, samt at feilen i nettselskapets nett er innenfor selskapets kontrollsfære.  

Spørsmålet er hvorvidt klager med "rimelighet kunne ha forutsett" tapet som følge av mangelen, herunder om tapsposten er en påregnelig følge av mangelen, jf. nettavtalens §13-4.

I denne saken fikk klager ved å sjekke sikringsskapet en indikasjon på at feilen ikke lå i klagers anlegg. Klager valgte likevel, og i strid med fremgangsmåten beskrevet på nettselskapets hjemmesider, å henvende seg til elektriker uten først å konferere med nettselskapet. Den angjeldende kostnaden er et resultat av klager sin feilvurdering og de økonomiske konsekvenser som følger av dette står klager nærmest til å bære. Denne type kostnader ligger klart utenfor nettselskapets kontrollsfære, og nettselskapet har ingen muligheter til å kunne forhindre feilvurderinger fra nettkunden, og ignorering av å følge den fremgangsmåten som nettselskapet har etablert på sin hjemmeside.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 6. mai 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.