Sak: 20-297 Klage vedrørende spenning – krav om erstatning – VOKKS Nett AS

Saken gjaldt uenighet om erstatning etter fasebrudd. Klager krevde erstatning for ødelagt elektronikk. Klager anførte at det har vært spenningsutfall og at dette er årsaken til at kjøleskap, router og komfyrvakt sluttet å fungere. Klager anførte at nettselskapet ikke i stor nok grad følger opp rydding av linjer og lignende, noe som har medført flere strømbrudd i området. VOKKS Nett AS avviste erstatningsansvar, da nettselskapet har teknisk løsning med sikringer i alle tre faser som løser ut ved feil, uavhengig av hverandre. VOKKS Nett AS anførte at elektronisk utstyr skal tåle et fasebrudd, og at dette må sikres i hvert enkelt tilfelle av kunder. Klager ble enstemmig gitt medhold.

VOKKS Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om erstatning etter fasebrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1.  

Historikk 

14.04.20 – Sikringsbrudd.  

Krav

Klager krever erstatning for ødelagt elektronikk pålydende kr. 14 500.  

Partenes anførsler

Klager anfører at det har vært et spenningsutfall på dagtid i april 2020 som ikke ble oppdaget umiddelbart. Det opplyses om at det tok noe tid før nettselskapet kuttet strømmen. Klager hevder at spenningsutfallet er årsaken til at kjøleskap, router og komfyrvakt sluttet å fungere.  

Klager mener at man bør kunne forvente at levering av strøm samt kvaliteten på det som leveres tilfredsstiller kravene for dette. Klager mener nettselskapet ikke i stor nok grad følger opp rydding av linjer og lignende, noe som har medført flere strømbrudd i området.   

Klager mener at det ikke kan kreves at kunder selv skal sikre seg mot slike hendelser i forhold til eget elektronisk utstyr, og mener at dette er en uberettiget ansvarsfraskrivelse.   

Klager hevder at også naboen fikk ødelagt elektronisk melkeutstyr til en kostnad på 100 000 kr i forbindelse med fasebruddet, og at dette påviser en klar årsakssammenheng.  

Klager krever at nettselskapet erstatter ødelagt elektronikk tilsvarende kr 14 500, og mener at kostnaden ved nyinnkjøp av de ødelagte produktene vil være enda høyere enn dette.  

VOKKS Nett AS (VOKKS)anfører at de ikke kan garantere 100 prosent oppetid på strømnettet.   

VOKKS avviser at de har erstatningsansvar ovenfor klager, da nettselskapet har teknisk løsning med sikringer i alle tre faser som løser ut ved feil uavhengig av hverandre, noe som er standard i energiforsyningen i Norge.  

VOKKS mener at elektronisk utstyr skal tåle et fasebrudd, og at dette må sikres i hvert enkelt tilfelle av kunder. VOKKS opplyser om at det ikke er andre kunder i området som har klaget vedrørende dette fasebruddet.  

VOKKS avviser klagers krav.   

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder krav om erstatning etter fasebrudd.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.  

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor denne er årsaken til skaden.  

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i VOKKS Nett AS sitt nett, og at feilen skyldes et sikringsbrudd på transformatoren. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.  

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i VOKKS Nett AS sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1.  

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret VOKKS Nett AS i brev av 23.06.20 til å gi en fremstilling av hendelsesforløpet. I sekretariatets brev fremgår det blant annet:  

"Vi viser til bestemmelser om kontrollansvar som er regulert i nettleieavtalen. Her går frem at nettselskapet er ansvarlig med mindre nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Vi ber om en slik redegjørelse." 

VOKKS Nett AS har ikke redegjort for årsaken til sikringsbruddet på transformatoren 

Nemnda tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som nærmere ligger i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er nemnda av den oppfatning at VOKKS Nett AS ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Nemnda mener at VOKKS Nett AS som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen. 

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 23. august 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Gustav Norman, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.