Sak: 20-367 Klage vedrørende krav om erstatning – Røros E-verk Nett AS

Saken gjaldt uenighet om erstatningsansvar etter fasebrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager hevdet at fasebrudd medførte stor fare for trefase motordrifter og at dette fasebruddet medførte havari for klagers vannpumpe. Klager anførte at fasebruddet i hans anlegg er en mangel ved nettselskapets ytelse. Klager hevdet at nettselskapet ikke har godtgjort at årsaken til fasebruddet var utenfor deres kontroll. Røros E-verk Nett AS anførte at de ikke har økonomisk ansvar for klagers ødelagte utstyr, da hendelsen skyldtes noe som nettselskapet ikke kunne unngå med rimelige metoder eller midler. Røros E-verk Nett AS mente at det ikke var grunnlag for erstatning da klagers forsikringsselskap ville gått direkte til selskapet dersom skaden skyldtes feil som selskapet svarer for. Subsidiært anførte Røros E-verk Nett AS at klagers forsikringsselskap må ta opp kravet som regress mot selskapets forsikringsselskap. Røros E-verk Nett AS avviste at fasebruddet skyldtes manglende vedlikehold eller forhold som var forutsigbare for nettselskapet. Røros E-verk Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Røros E-verk Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om erstatningsansvar etter fasebrudd.  

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1.  

Historikk

25.02.20 – Fasebrudd.  

Krav

Klager krever forsikringens egenandel på kr 10 000 dekket.  

Partenes anførsler

Klager hevder at fasebrudd medfører stor fare for trefase motordrifter, og at dette fasebruddet medførte havari for klagers vannpumpe. Klager anfører at fasebruddet i hans anlegg er en mangel ved nettselskapets ytelse.  

Klager avviser selskapets anførsel om at de ikke har utøvd forsett ved hendelsen, og at dette derfor frigir dem fra økonomisk ansvar. Klager påpeker at det ikke er krav om forsett etter Standard nettleieavtale §13-1. Klager mener at nettselskapet ikke har godtgjort at årsaken til fasebruddet er utenfor deres kontroll.  

Klager krever forsikringens egenandel dekket.   

Røros E-verk Nett AS (REN) mener de ikke har økonomisk ansvar for klagers ødelagte utstyr, da hendelsen skyldtes noe som nettselskapet ikke kunne unngå med rimelige metoder eller midler.   

REN mener at det ikke er grunnlag for erstatning da klagers forsikringsselskap ville gått direkte til selskapet dersom skaden skyldtes feil som selskapet svarer for. Subsidiært anførte REN at klagers forsikringsselskap må ta opp kravet som regress mot selskapets forsikringsselskap, dersom nemnda skulle komme til at selskapet er økonomisk ansvarlige for skaden som er oppstått.  

REN avviser at fasebruddet skyldtes manglende vedlikehold eller forhold som var forutsigbare for nettselskapet.  

REN opplyser om to andre kunder har meldt inn skader etter fasebruddet.  

REN avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om dekning av forsikringens egenandel etter fasebrudd.  

I henhold til avtalens § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. 

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings- eller kontrollmulighet. 

Hvorvidt kontrollansvaret kan gjøres gjeldende eller ikke, beror på en konkret vurdering. Nettleieavtalen legger bevisbyrden på nettselskapet. Selskapet må sannsynliggjøre at årsaken ligger utenfor kontroll for å unngå ansvar for tap/skade hos kunden. Der det er mulig å konstatere en spesiell årsak, må det redegjøres for denne og hvorfor dette er årsaken til skaden. 

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Røros E-verk Nett ASsitt nett, og at feilen skyldes et sikringsbrudd. Feilen har ført til driftsforstyrrelse hos klager med en utkobling av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1.   

Det avgjørende spørsmålet i saken er om feilen i Røros E-verk Nett AS sitt nett er innenfor selskapets kontrollsfære, jf. § 13-1.  

Elklagenemndas sekretariat har oppfordret Røros E-verk Nett AS i brev av 19.09.20 til å gi en fremstilling av hendelsesforløpet. I sekretariatets brev fremgår det blant annet:  

"Vi viser til bestemmelser om kontrollansvar som er regulert i nettleieavtalen. Her går frem at nettselskapet er ansvarlig med mindre nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll. Vi ber om en slik redegjørelse."   

Røros E-verk Nett AShar ikke redegjort for årsaken til sikringsbruddet.   

Nemnda tar utgangspunkt i at nettleieavtalens ordlyd er klar. Det er selskapet som må føre bevis for at årsaken til kontraktsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. Hva som nærmere ligger i bevisføringsplikten vil kunne variere fra sak til sak. I denne saken er nemnda av den oppfatning at Røros E-verk Nett ASikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at årsaken til skaden hos klager var utenfor innklagedes kontrollsfære. Nemnda mener at som et minimum må påvise konkrete forhold som tilsier at feilen ligger utenfor deres kontroll. Når det ikke gjøres må usikkerhet omkring årsaken gå ut over den part som har bevisbyrden i henhold til nettleieavtalen.

Nemndas konklusjon er at klager gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis medhold. 

Oslo, 23. august 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.