Sak: 20-379 Klage vedrørende krav om erstatning – Valdres Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om krav om kompensasjon for linjerydding og manglende varsling. Klager krevde kompensasjon for manglende varsling og linjerydding. Klager anførte at hun ikke var blitt varslet om linjerydding og at dette medførte at hun mistet sitt eneste tre i hagen. Klager reagerte på at nettselskapet har tatt seg inn på hennes eiendom uten tillatelse. Valdres Energi Nett AS erkjente at klager skulle vært varslet, men at klagers kontaktinformasjon ikke var registrert i deres varslingssystem som har ført til at dette har bortfalt. Valdres Energi Nett AS opplyste at ryddingen ble varslet i lokal presse i forkant. Valdres Energi Nett AS anførte at kvisting av treet ikke ville blitt gjort annerledes selv om klager hadde blitt varslet på forhånd. Valdres Energi Nett AS avviser klagers krav og påstander i tilknytning til selve ryddearbeidet og hvordan dette ble utført. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Valdres Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.  

Saken gjelder uenighet om krav om kompensasjon for linjerydding og manglende varsling. 

Regelverk

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 7-4. Standard tilknytningsavtale § 3-6 

Historikk

07.05.19 – Varsling iverksettes med SMS-utsending til hjemmelshavere 

11.05.19 – Rydding i området varsles i lokal presse 

Oktober 2019 – rydding i klagers område utføres. 

Krav

Klager krever kompensasjon for manglende varsling og linjerydding. 

Partenes anførsler

Klager krever kompensasjon for kvisting av et tre som ledd i linjerydding utført av nettselskapet. Klager hevder å ikke ha blitt varslet om dette, og er oppgitt over å ha mistet sitt eneste tre i hagen. Det menes også at jobben som ble gjort ikke var estetisk god i forhold til at dette er et tre i en privat hage. Det hevdes at treet som ble kuttet var tilholdssted for hekkende rovfugl i området. 

Klager mener at hun skulle vært varslet om arbeidet på forhånd, slik at de kunne kommet til en enighet om dette i forkant av arbeidet. Klager reagerer også på at selskapet har tatt seg inn på hennes eiendom uten tillatelse til dette. 

Klager mener selskapets tidligere fremsatte forlikstilbud om erstatning på kr 1 042 ikke er tilstrekkelig vederlag for manglende varsling av arbeidet. 

Valdres Energi Nett AS (VEN)erkjenner at klager skulle vært varslet, men at det ikke var kontaktinformasjon på klager i deres varslingssystem som har ført til at dette har bortfalt. VEN opplyser at ryddingen ble varslet i lokal presse i forkant.  

VEN anfører at kvisting av treet ikke ville blitt gjort annerledes selv om klager hadde blitt varslet om det på forhånd, og påpeker at kvistingen som ble gjort er i tråd med gjeldende krav i forskrift og således ikke ulovlig etter forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 7-4. 

Vedrørende klagers påstand om hekkende rovfugl mener selskapet at dette ikke er noe klager har informert om tidligere i hendelsesforløpet, og mener dette er udokumentert av klager etter oppfordring om dette. VEN hevder å ha snakket med kommunen hvor klager bor, hvor det ble opplyst at det ikke er registrert hekkende rovfugl i området i miljødirektoratet sin artsdatabase. 

VEN anser sakens kjerne for å være manglende varsling, og avviser alle krav og påstander i tilknytning til selve ryddearbeidet og hvordan dette ble utført. VEN anfører at varslingen ble gjort etter hva en kan forvente i tråd med standard tilknytningsavtale § 3-6. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder tvist om linjerydding.  

I henhold til Standard Tilknytningsvilkår § 3-6 kan nettselskapet etter forhåndsvarsel til grunneier foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene. 

I denne saken anfører Valdres Energi Nett AS at alle hjemmelshavere i området ble varslet om linjerydding ved SMS-utsendelse den 07.05.19. Varslingen ble fulgt opp av avisannonse den 11.05.19, i tillegg til selskapets nettsider. Klager ble ikke varslet per SMS da klagers kontaktinformasjon ikke var registrert i varslingssystemet. Etter nemndas syn har Valdres Energi Nett AS varslet i henhold til retningslinjene. Nemnda bemerker at det er i kundens interesse å registrere kontaktinformasjon og informere energiselskapet om dette, og det er ikke urimelig å forvente at dette gjøres.  

Nemnda registrerer at Valdres Energi Nett AS har fremsatt et rimelig tilbud om kompensasjon som vederlag for at klager ikke ble varslet direkte per SMS, samt tilbudt beplanting av et nytt tre.  

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 23. august 2021

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.