Sak: 20-400 Klage vedrørende krav om erstatning etter strømutfall – Hardanger Energi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om ansvarsforhold etter strømutfall. Klager krevde utgifter til kjøp av nytt kjøle- og fryseskap dekket. Klager hevdet at spenningsfall og stadig oppkobling og utfall er årsak til skade på hans kjøle- og fryseskap. Klager påpekte at de gjentatte inn- og utkoblinger førte til skaden og hevdet at dette skyldtes en hendelse som var innenfor nettselskapets kontroll. Hardanger Energi Nett AS avviste erstatningsansvar. Hardanger Energi Nett AS anførte at trafokretsen som klager var tilkoblet var lagt over på reserveforsyning og at han derfor ikke var berørt av videre kobling. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Hardanger Energi Nett AS benytter Energi Norges standardkontrakter.   

Saken gjelder uenighet om ansvarsforhold etter strømutfall.  

Regelverk

 Standard nettleieavtale § 13.  

Historikk   

21.06.20

  • Kl. 07:06 utfall på linjeavgang i Ulvik  
  •  Kl. 07:17 forsøkt gjeninnkobling, deretter ny utkobling  
  •    Kl. 08:46 ny mislykka gjeninnkobling  
Krav

Klager krever utgifter kr 4 754,04 til kjøp av nytt kjøle- og fryseskap dekket.  

Partenes anførsler

Klager hevder at spenningsfall og stadig oppkobling og utfall er årsak til skade på hans kjøle- og fryseskap. Klager viser til at det har vært gjort omfattende utskifting av jordkabler i området, og at det var problemer med jordkabel som førte til strømbrudd og skade hos han.  

Klager viser til standardavtalen § 13-1 og mener selskapet er ansvarlig for å betale mellomlegget mellom forsikringsutbetalingen og kostnaden for nytt kjøleskap.   

Klager mener at de gjentatte inn- og utkoblinger førte til skaden på hans kjøle- og fryseskap. Klager hevder at feilen som medførte skade på gjenstanden skyldes en hendelse som er innenfor nettselskapets kontroll.   

Klager krever utgifter til kjøp av nytt kjøle- og fryseskap dekket.   

Hardanger Energi Nett AS (Hardanger) avviser klagers krav om erstatning.   

Hardanger opplyser at klager var berørt av utfall kl 07:06, gjeninnkobling kl 07:16 og kl. 08:46, men at trafokretsen som han er tilkoblet var lagt over på reserveforsyning og derfor ikke var berørt av videre kobling.   

Hardanger opplyser at feilen ble lokalisert til en 22kWh-kabel, hvor den ene fasen var "blåst ut", og at feilen ikke var i en skjøt. Kabelen var satt i drift i 1987. Hardanger anfører at kabelen ikke har vært utsatt for store belastninger, og at den lå forlagt i sand. Hardanger mener at kabelen ble overbelastet 10A, men at den ifølge belastningstabell skal kunne overføre 240A. Hardanger anfører at kabelfeilen skyldes feilproduksjon på materiellet, noe som er utenfor deres kontroll.  

Hardanger anfører at kabelfeil som i denne saken er vanskelig å finne, og at det kun var en vakthavende på jobb da hendelsen oppstod. Det hevdes at nettet i området er komplekst.   

Hardanger opplyser at de ikke har mottatt klager fra andre i samme krets i den aktuelle saken. Feilen rammet 21 transformatorer, herunder 231 kunder. 

Nemnda ser slik på saken: 

Saken gjelder krav om erstatning etter strømutfall.  

I henhold til Standard Nettleieavtale § 13-1 er nettselskapet ansvarlig for tap som følge av forsinkelse eller mangler ved ytelsen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at forsinkelsen eller mangelen skyldes årsaker utenfor selskapets kontroll, som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.  

For at innklagede skal komme i ansvar, må det foreligge en årsakssammenheng mellom feil i innklagedes nett og skaden. Kontrollansvar forutsetter at det har foreligget en påvirknings eller kontrollmulighet.   

I denne saken er det ubestridt at det har vært en feil i Hardangers nett, og at feilen skyldes en feil på en kabel som tilhører Hardanger. Feilen har ført til driftsforstyrrelser hos klager med utkoblinger av nettet. Avbruddet er et kontraktsbrudd (forsinkelse) i nettselskapets levering, jf. nettleieavtalen § 12-1. 

Etter nemndas syn er det ikke sannsynliggjort årsakssammenheng mellom hendelsen i nettet og klagers skade. Nemnda legger til grunn at et anlegg skal tåle visse påkjenninger som kan oppstå i strømnettet og at det er påregnelig med ut-/innkobling i nettet. Tidsmessig sammenfall mellom inn- og utkobling og skaden, er etter omstendighetene ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Det er ikke noe som tyder på at det var feil med strømforsyningen ved innkobling. Skaden er etter dette ikke en sannsynlig følge av feil eller mangler ved nettselskapets tjeneste. 

Når det ikke er sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng blir Hardanger ikke erstatningsansvarlig. 

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold. 

Uttalelsen er enstemmig. 

VEDTAK 

Klager gis ikke medhold. 

Oslo, 27. september 2021 

Ragnar Lindefjeld, leder 

Thomas Iversen, Forbrukerrådet 

Jon Aadland, Energi Norge  

Lars Lima, Energi Norge   

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.