Sak: 21-043 Klage vedrørende strømbrudd – krav om kompensasjon – Elvia AS

Saken gjaldt krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. Klager krevde at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. Klager hevdet at Elvia AS ikke oppfylte kravene om leveringskvalitet. Klager opplyste at det i en periode var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Elvia AS viste til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anførte at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. Elvia AS anførte at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. Elvia AS avviste klagers krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

Elvia AS benytter Energi Norges standardkontrakter.

Saken gjelder krav om refusjon grunnet strømbrudd og spenningskvalitet. 

Regelverk

Standard nettleieavtale § 13-1. 

Historikk

11.03.19 til 26.01.21– Gjentatte avbrudd. 

Krav

Klager krever at hun kompenseres nettleien når strømbrudd oppstår. 

Partenes anførsler

Klager hevder at Elvia ikke oppfyller kravene om leveringskvalitet. Klager opplyser at det i perioden fra 19.02.20 til 20.01.21 var registrert 29 feilmeldinger på strømnettet som førte til strømbrudd, og at flere av disse ikke var varslet. Klager hevder også at spenningskvaliteten er for dårlig. 

Klager opplever situasjonen som uholdbar og påpeker at spenningskvaliteten har medført at elektriske apparater står og blinker og at det er et tidsspørsmål før disse slutter å fungere. Klager påpeker også at mat i kjøleskap og fryseskap blir ødelagt. 

Klager anfører at det er urimelig at hun skal betale full pris på nettleie da hun opplever kvaliteten som svært dårlig og leverer langt under forventningene. Klager krever helt eller delvis refusjon av nettleie ved strømbrudd. 

Elvia AS viser til at mange av strømbruddene som klager har vært rammet av skyldes ytre forstyrrelser på luftlinjenettet. Elvia anfører at dette er årsaker som er utenfor selskapets kontroll, og som dermed ikke medfører et kontrollansvar. 

Elvia anfører at linjeryddingsarbeid gjøres i henhold til gjeldende forskriftskrav. De viser til at de ikke kommer unna en viss risiko for trefall, da linjene går gjennom blant annet granskog. 

Elvia påpeker at høyspentlinjer er mer utsatt for ytre påvirkninger som værfenomen, trefall og andre objekter som kan komme i kontakt med linjene. Det vises til planer om ombygging av eksterne linjer og annen utredning i området for å bedre problemet med strømutfall i klagers område. Dette arbeidet er igangsatt i 2021, men er ikke ferdigstilt.  

Elvia avviser klagers krav.  

Nemnda ser slik på saken:

Saken gjelder krav om prisavslag som følge av strømbrudd.

I henhold til standard nettleieavtale § 12-1 er nettselskapets ytelse forsinket dersom det oppstår et avbrudd i leveringen. I henhold til standard nettleieavtale § 12-2 har nettselskapets ytelse en mangel dersom den ikke er i samsvar med forskrift om leveringskvalitet eller avtale med kunden. Dersom det foreligger mangel, kan kunden bl.a. kreve prisavslag, jf. nettleieavtalen § 12-3.

I denne saken er det ubestridt at klagers anlegg har vært berørt av flere kortvarige og langvarig strømbrudd i perioden fra 11.03.19 til 26.01.21.

Nemnda er delt i synet på om klager i denne saken kunne kreve prisavslag.

Nemndas flertall, nemndsleder og forbrukernes representant, er av den oppfatning at de mange avbruddene utgjør en mangel i nettleieavtalens forstand. Flertallet påpeker at ikke ethvert avvik gir grunnlag for prisavslag. Hvorvidt dette er tilfellet vil bero på en helhetsvurdering av bl.a. avvikenes hyppighet, varighet, og karakter. Slik nemnda ser det avviker den strømleveransen klager har mottatt betydelig fra netteleieavtalens krav, og flertallet viser til det store antall strømbrudd som har forekommet over en lang periode, og at de ikke har vært varslet. Etter en helhetsvurdering har flertallet kommet frem til at klager har krav på et prisavslag i nettleien på 25 % i perioden fra 11.03.19 til 26.01.21. Flertallet finner det klart at feilen er innenfor selskapets kontroll, og viser blant annet til at selskapet selv har iverksatt tiltak for å utbedre problemene, hvilket neppe ville vært praktisk dersom det var ytre påvirkninger utenfor selskapets kontroll som var årsaken til utfallene.

Nemnds mindretall, bransjens representanter, er av den oppfatning at det i dette tilfellet ikke foreligger en mangel. En mangel oppstår når leveringen ikke er i samsvar med Forskrift om Leveringskvalitet(FoL). FoL har ingen konkrete krav til antall eller hyppighet på avbrudd. Er det ingen mangel, kan det følgelig heller ikke reises krav om prisavslag etter mindretallets oppfatning. Avbruddene er en forsinkelse av selskapets ytelse som ikke gir grunnlag til prisavslag. Videre oppfatter mindretallet det slik at årsaken til utfallene ligger utenfor nettselskapets kontroll, noe som medfører at nettselskapet uansett ikke er ansvarlig.

På bakgrunn av flertallets vurdering traff nemnda slikt

VEDTAK

Klager gis medhold.

Oslo, 13. desember 2021

Ragnar Lindefjeld, leder

Gustav Norman, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.