Elklagenemnda

Innhold

Avgjørelser på saker om fakturering

 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-206 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av stipulert/avlest forbruk. Klager avviste et så høyt forbruk og hevdet hun var fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket. Fortum Distribution AS fakturerte i henhold til stipulert/avlest forbruk. Nemnda la til grunn at måleren var funnet i orden og at det ikke var misforhold mellom tidligere forbruk og det som var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-147 Klage vedrørende faktura – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere var fakturert. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han var i aktsom god tro da han benyttet avtalegiro og ikke fikk varsel om manglende trekk i nettbanken. Ustekveikja Energi AS viste til at klager hadde betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-111 Klage vedrørende sluttavregning – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt krav på årsavgift og stipulert forbruk etter at leveringsavtale opphørte. Klager krevde fullt tilgodebeløp på kr 3 009,67 utbetalt. Klager fant det urimelig at hun skulle betale stipulert strømforbruk for mars og april etter opphør i februar. Klager fant det også urimelig at hun skulle betale årsavgift. Telinet Energi AS la til grunn at klager hadde sagt opp etter at fakturaen var produsert og at fakturaen sto ubetalt. Nemnda kunne ikke se at Telinet hadde dokumentert avtalegrunnlag verken for årsgebyr eller for krav om forskuddsbetaling for en periode etter at klager hadde sagt opp kraftleveringsavtalen. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-079 Klage vedrørende etterberegning av nettleie og strøm – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt beregning av strømforbruk på hytte. Klager avviste etterfakturert forbruk for perioden 01.03.09 – 01.03.12 og mente etterberegningen var vilkårlig og uten begrunnelse. Klager mente at dersom det skulle foretas en etterberegning ut fra tidligere normale forbruk, måtte det sees hen til senere målinger som viste et månedlig forbruk på ca 500 kWh per måned og at et anslag på 8 500 kWh per år også ville være passende for omtvistet periode. Hadeland EnergiNett AS viste til at måleren var avlest med ett siffer for lite fra 2001 frem til avlesningen 01.03.12. De etterberegnet da et forbruk på over 500 000 kWh, men etterfakturerte kun 66 690 kWh for treårsperioden. Hadeland EnergiNett hadde fremsatt et tilbud om forlik som tilsvarte det beløpet klager allerede hadde innbetalt, kr 45 000. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt og kunne ikke se at dette anslaget var for høyt særlig sett hen til at eiendommen var i bruk som helårsbolig i deler av denne perioden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-071 Klage vedrørende opphørsfaktura – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager krevde tilgodebeløp på kr 955 utbetalt og viste til at det gikk frem av fakturaen at han hadde et tilgodebeløp. Midt-Telemark Energi AS hadde redegjort for at beløpet kr 955 i nettleie i opphørsfaktura sto oppført som tidligere fakturert forskudd, men at det ikke var betalt. De viste også til kontoutskriften. Nemnda kunne ikke se at kontoutskriften var uriktig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-047 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet de leste av målerstand og sendte inn via SMS hver gang, og at de aldri fikk tilbakemelding om at SMSene ikke ble godkjent. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS viste til at måleren stoppet en gang etter 05.07.11. De beregnet forbruket ut fra målerstand på ny måler og etterfakturerte for perioden 05.07.11 – 08.11.12 med priser som gjaldt for det tidspunktet forbruket fant sted. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.