Avgjørelser på saker om fakturering

 1. Sak: 12-55 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – TrønderEnergi AS

  Saken gjaldt ansvar ved etterfakturering som følge av manglende selvavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og anførte at hun tidligere hadde hatt fjernavlesning og trodde hun også hadde det i gjeldende bolig. TrønderEnergi AS viste til at hver faktura inneholdt informasjon om selvavlesning. De vedgikk ikke å ha overholdt kravet om å innhente målerlesning minst én gang i året og reduserte derfor kravet med 25%. Klager ble gitt delvis medhold.

 2. Sak: 13-068 Klage vedrørende tilbakebetaling – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling av tilgodebeløp. Klager krevde varslet tilgodebeløp utbetalt og avviste faktura pålydende kr 790. Klager hevdet han var ukjent med denne fakturaen og undret seg over at han først i februar 2013 ble gjort kjent med den ubetalte fakturaen. Hafslund Nett AS viste til at ved en feil ble det ikke avdekket at a konto på kr 790 for 4. kvartal 2012 fortsatt var utestående og tilgodebeløpet ble redusert tilsvarende. Nemnda la til grunn at det forelå et gyldig krav og at sluttavregningen var korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Sak: 13-071 Klage vedrørende opphørsfaktura – Midt-Telemark Energi AS

  Saken gjaldt tvist om tilgodebeløp. Klager krevde tilgodebeløp på kr 955 utbetalt og viste til at det gikk frem av fakturaen at han hadde et tilgodebeløp. Midt-Telemark Energi AS hadde redegjort for at beløpet kr 955 i nettleie i opphørsfaktura sto oppført som tidligere fakturert forskudd, men at det ikke var betalt. De viste også til kontoutskriften. Nemnda kunne ikke se at kontoutskriften var uriktig og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 4. Sak: 13-147 Klage vedrørende faktura – Ustekveikja Energi AS

  Saken gjaldt betaling for faktisk forbruk i periode det ikke tidligere var fakturert. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet han var i aktsom god tro da han benyttet avtalegiro og ikke fikk varsel om manglende trekk i nettbanken. Ustekveikja Energi AS viste til at klager hadde betalt nettleie i perioden, men på grunn av en feilsendt opphørsmelding fra klagers netteier, ble kunden sluttavregnet i juni 2012. De oppdaget feilen i juni 2013, gjenopprettet kundeforholdet og avregnet klager fra 01.05.12. Nemnda kunne ikke se at klager hadde vært i aktsom god tro og han ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Sak: 13-256 Klage vedrørende feil ved måler – etterfakturering – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om stipulert forbruk. Klager avviste etterfakturering av stipulert forbruk og hevdet han ikke var klar over at det var problemer med avregningen. TrønderEnergi Nett AS avviste god tro hos klager og beregnet forbruket på bakgrunn av tidligere forbruk på anlegget. Tidligere reelt forbruk og forbruk som ble registrert på ny måler viste at deres beregninger for den omstridte perioden ikke var urimelig. Nemnda mente selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 6. Sak: 17-417 Klage vedrørende etterfakturering - Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at kundeforholdet var til hennes mor og påpekte at hun selv aldri har vært kunde hos Nordmøre Energiverk AS. Nordmøre Energiverk AS viste til at det i forbindelse med avslutning av kundeforholdet ble avdekket at det var meldt inn målerstand med ett siffer for lite. Nordmøre Energiverk AS opprettholdt sitt krav. Nemnda hadde ikke innvendinger til selve etterbetalingskravet, men pekte på at rett debitor for kravet ikke er Line Hanssen, men hennes mors dødsbo. Klager ble derfor enstemmig gitt medhold.

 7. Sak: 17-427 Klage vedrørende etterfakturering - Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at det har vært forskjellige fakturabeløp hver måned, noe som skulle tilsi at avlesning ble foretatt. Klager anførte at selskapet burde ha sendt ut varsel om at det ikke oppnås kontakt med måleren og derfor bedt henne foreta en manuell avlesning frem til feilen ble rettet. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Repvåg Kraftlag SA viste til at det fremkom av fakturaene på anlegget at måleren ble maskinelt stipulert i deres system. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Sak: 17-556 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at måleren ble byttet i 2014 og hevdet at målerstanden på ny måler da ble satt til 3 000 kWh i stedet for å starte på 0. Klager hevdet at etterfakturert krav var urettmessig. Agder Energi Nett AS påpekte at det ikke ble foretatt målerbytte i 2014. Agder Energi Nett AS hevdet at det målte forbruket ikke var et urimelig høyt forbruk på et år. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Sak: 18-025 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at måleren er Skageraks eiendom, og at det er Skagerak som har ansvar for at måleren måler riktig. Klager mente at det var høyst sannsynlig at det var Skagerak som har utført en feilkobling ved installasjon av AMS-måleren. Skagerak Nett AS viste til at tilkoblinger som utføres ved målerbytte blir gjennomført med samme oppkobling som den frakoblede, dermed videreføres en allerede innført feilkoblede målerledninger. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Sak: 18-438 Klage vedrørende etterfakturering – Nordmøre Energiverk AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til standardavtalen og pekte på at Nordmøre Energiverk AS skulle ha påsett at måleren ble avlest minst en gang i kalenderåret. Klager anførte at kravet må bortfalle da Nordmøre Energiverk AS ikke har fremlagt slik dokumentasjon som er krevd. Klager hevdet at det er feil prisberegning og umulig å dokumentere korrekt pris. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 11. Sak: 18-172 Klage vedrørende fakturering – Tinn Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager mente at å benytte målt forbruk i vinterhalvåret som grunnlag for å vurdere årsforbruk er urimelig. Klager tilbakeviste selskapets anførsel om feilavlesning og anførte at et slikt gjennomsnittsforbruk var unormalt høyt. Tinn Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Tinn Energi Nett AS hevdet at faktureringen var korrekt. Tinn Energi Nett AS anførte at klagers avlesning i april 2017 var feil og at dette var årsaken til det omstridte forbruket. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 12. Sak: 18-667 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av pliktleveranse. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at hun har vært i den tro at hun har hatt Hadeland EnergiNett AS som totalleverandør for nettleie og strøm fra 2017. Klager hevdet at hun aldri har fått beskjed om at noe manglet. Klager anførte at fakturaene har vært splittet med 2 varelinjer, slik at det ikke har fremkommet tydelig av fakturaene at hun kun ble fakturert for nettleie. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Glitre Energi Nett AS anførte at klager har stått uten kraftleverandør siden 12.03.07 og kun blitt fakturert nettleie. Glitre Energi Nett AS påpekte at det var spesifisert i fakturaene at klager kun ble fakturert for nettleie. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 13. Sak: 19-022 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at BKK Nett AS ga beskjed om at hun skulle legge på 3000 timer for hver gang målerstand ble rapportert. Klager reagerte på registrert forbruk. Klager stilte spørsmål ved at nettselskapet ikke har undersøkt tidligere at det er rapportert inn likt forbruk over en lang periode. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. BKK Nett anførte at kunden plikter å foreta korrekte måleravlesninger og underrette nettselskapet. BKK Nett AS påpekte at det er helt umulig for en husholdning å bruke nøyaktig likt forbruk over så lange perioder og at det er lite sannsynlig at disse innleveringene representerer reelle målerstander. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 14. Sak: 18-162 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturerte krav. Klager hevdet at det var feil i beregningen av strømforbruket. Klager hevdet at nettselskapet har foretatt en beregning av strømforbruket til tross for dokumentert innsendte måleravlesninger. Klager hevdet at ileggelse av gebyr for AMS-måler uten kommunikasjonsenhet var urettmessig. Klager hevdet at han var blitt truet med gebyrer, stenging og øvrige konsekvenser etter å ha fått fritak for AMS-måler. Hafslund Nett AS opprettholdt fakturerte krav. Hafslund Nett AS anførte at klagers måleravlesninger er registrert korrekt og hensyntatt ved alle faktureringer. Hafslund Nett AS tilbakeviste klagers anførsel om at de driver med noen form for hevnaksjon knyttet til fritak for AMS-måler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 15. Sak: 19-264 Klage vedrørende etterfakturering – Høland og Setskog Elverk SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager pekte på at han ikke hadde kunnskap om at måleren ikke fungerte som den skulle og at han heller ikke ble gjort oppmerksom på dette. Klager hevdet at feilen var utenfor deres kontroll og ansvar. Klager hevdet også at selskapet plikter å fordele kravet over den omtvistede perioden og beregne kWh pris i de aktuelle månedene strømmen faktisk er brukt, samt trekke fra summen klager har betalt. Høland og Setskog Elverk SA viste til at det ble installert AMS-måler hvor det viste seg at radiosignalene var for svake. Høland og Setskog Elverk SA viste til at klager, gjennom fakturaene, har blitt informert om at forbruket ble stipulert og om antatt målerstand på strømmåler. Høland og Setskog Elverk SA hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 16. Sak: 19-399 Klage vedrørende etterfakturering – Elvia AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det ikke var informert om at det ikke har vært kontakt med måleren og hevdet at de ikke kan lastes for at måleren har vært uten kommunikasjon. Klager anførte at det må forventes at Elvia AS som måleransvarlig har rutiner for å varsle om måleravlesninger ikke mottas fra måleren, og at forbruket deres stipuleres. Elvia AS viste til at det i forbindelse med målerbytte ble avdekket at det tidligere fakturerte forbrukte i perioden uten kommunikasjon var for lavt. Elvia AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 17. Sak: 18-375 Klage vedrørende etterbetaling/godskriving etter tariffendring – Eidsiva Nett AS

  Saken gjaldt etterbetaling/godskriving etter tariffendring. Klager krevde å få tilbakebetalt det han har betalt for mye i perioden fra 2006 til 2018. Klager anførte at han ikke har forutsetninger for å se om det er korrekte sikringer i forhold til tariff. Klager påpekte at anlegget ikke var endret etter installasjon i 2006. Eidsiva Nett AS avviste klagers krav. Eidsiva Nett AS viste til at det var lagt ved informasjon til nettleiefakturaen, der kundene ble oppfordret til å kontrollere om hovedsikring/overbelastningsvern i sikringsskapet stemmer overens med den tariff kunden blir fakturert for. Klager ble under dissens ikke gitt medhold.

 18. Sak: 18-603 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager krevde at etterfakturert krav ble redusert med mer enn 25 %. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig. Klager anførte at Lyse Elnett AS har misligholdt sine plikter etter standardavtalen. Klager anførte at det skal fremgå tydelig av fakturaen dersom stipulerte verdier benyttes som faktureringsgrunnlag. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de ikke har dokumentasjon på at deres rutiner har blitt fulgt, og beklager at klager ikke har fått påminnelse i den aktuelle perioden. Lyse Elnett AS hevdet at klager ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til standardavtalen. Lyse Elnett AS anerkjente at nettselskapets plikt i henhold standardavtalen ikke ble etterfulgt i tilstrekkelig grad og har tilbudt et forlik ved at kravet reduseres med 25 %. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 19. Sak: 18-153 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at de tidligere bodde i en leilighet og hadde ingen erfaring med hva som var normalt forbruk for en gammel bolig. Klager anførte også at det var installert en varmepumpe, i tillegg til at oppvarming skjer ved vedfyring. Klager hevdet at fakturaene var betalt i den tro at alt var korrekt. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ble avdekket feilkobling i klagers anlegg i forbindelse med målerbytte. Skagerak Nett AS har ikke mottatt noen melding fra installatør om at det er gjort arbeid i målepunktet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 20. Sak: 19-592 Klage vedrørende etterfakturering – Repvåg Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at fakturaene er betalt fortløpende i den tro at han ble fakturert for faktisk forbruk. Klager påpekte at han ikke var blitt varslet eller informert om at forbruket ble stipulert. Klager viste til at det var hans henvendelse til nettselskapet som gjorde at de oppdaget kommunikasjonsfeilen. Repvåg Kraftlag SA viste til at det var stipulert etter registrert historisk data og at forbruksmønsteret har endret seg og blitt betydelig større. Repvåg Kraftlag SA anførte at de alltid har oppfordret kundene til å følge med på sine målere også til tross for AMS. Repvåg Kraftlag SA påpekte at det følger av deres kundemagasin og deres nettsider. Repvåg Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 21. Sak: 19-438 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at det må ha vært en feil ved strømmåleren og at forbruket ikke kan ha vært så høyt. Klager anførte at han ikke var klar over at det var et utvendig måleskap. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager anførte at utsendte fakturaer sammenlignet med det de fikk for tilsvarende størrelse, ikke ga noen indikasjon om at fakturert forbruk ikke var reelt. Klager hevdet at han ikke har hatt noen mulighet eller grunn til å oppdage at han ble stipulert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS viste til aktivitetshistorikken og anførte at de ved en rekke anledninger har sendt ut SMS til klager om måleravlesning og kommunikasjonsproblemer med måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 22. Sak: 19-053 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager hevdet at det var urimelig at hun skulle være ansvarlig for at Fjordkraft AS har hatt en feil i sitt faktureringssystem. Klager anførte at fakturaene var betalt fortløpende og at fakturabeløpene ikke har vært unormalt lave. Klager anførte at det var uklart hva som var fakturagrunnlaget. Klager påpekte at hun gjentatte ganger har kontaktet Fjordkraft AS uten at hun har fått en forklaring på fakturaen. Fjordkraft AS opprettholdt sitt krav. Fjordkraft AS anførte at det har vært en systemfeil i deres fakturasystem. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 23. Sak: 19-113 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette refundert. Klager vister til at nettselskapet har valgt å slette og korrigere forbruket, men at dette ikke er fulgt opp av Hafslund Strøm AS i faktureringen. Klager anførte at selskapets fakturering er uoversiktlig. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Strøm AS framholdt at faktureringen gjaldt nyutsendt faktura som har redigert forbruk, som var mottatt fra netteier. Hafslund Strøm AS anførte at de som strømleverandør ikke kan korrigere forbruk, da dette mottas fra netteier. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 24. Sak: 18-637 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste fakturert krav. Klager påpekte at nettselskapet ikke ha reagert på innsendte bilder og at hun ikke har fått noen tilbakemelding om at hun leste av feil måler. Klager anførte at måleskapet var et plombert skap og at hun heller ikke har adgang til å komme inn i skapet. Klager hevdet at hun ikke var klar over måleskapet på utsiden og påpekte at hun ikke har fått informasjon fra Skagerak Nett AS. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at målerstanden som var avlest var fra en undermåler som er inne i huset. Skagerak Nett AS mente at klager burde vite at måleren var plassert ute. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 25. Sak: 20-394 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering og fakturaspesifikasjoner. Klager krevde at målerstand skal påføres hver faktura som tilsendes. Klager anførte at fakturaspesifikasjonene ikke er tilstrekkelig når målerstand ikke inkluderes. Klager reagerte på at selskapet ikke varslet om at målerstand skulle tas bort fra fakturaspesifikasjonen. Tensio TS AS hevdet at fakturering er korrekt og i henhold til avregningsforskriften, og at de derfor ikke kan imøtekomme klagers krav om målerstand på faktura. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 26. Sak: 20-388 Klage vedrørende fakturering – Tensio TS AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk og fakturering av dette. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han jevnlig har levert målerstander til nettselskapet, da innsamling av forbruk fra hans AMS-måler ikke fungerer som forutsatt. Klager anførte at han ikke kan lastes for nettselskapets feil ved innmeldinger til Elhub, da han regelmessig har levert målerstander til nettselskapet og at han dermed har vært i god tro om at fakturering som er mottatt har vært korrekt. Tensio TS AS viste til at avlesningen som er mottatt er meldt inn til Elhub og det har vært Elhubs beregninger av forbruk, og ikke nettselskapets reelle avlesninger. Tensio TS AS erkjente at overføring av målerverdier for klagers målepunkt feilet ved overføring til Elhub og at dette ble rettet den 09.03.20. Tensio TS AS mente at slike feil må påregnes i kompliserte systemer. Tensio TS AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 27. Sak: 20-350 Klage vedrørende fakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering av forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at etterfakturert krav krediteres. Klager anførte at nettselskapet ikke har rettslig grunnlag for å registrere han som kontraktspart for levering av strøm til fritidseiendommen, og avviste at han har akseptert inngåelse av strømabonnement muntlig eller skriftlig. Klager anførte at han er grunneier på 50 % av eiendommen og at det finnes 3 strømmålere til 3 hytter og 3 forskjellige brukere. Agder Energi Nett AS anførte at det ikke ble opplyst om hvem som var arving av eiendommen gjennom dødsbobehandlingen. Agder Energi Nett AS hevdet at det er gitt tilstrekkelig informasjon om prosessen og rutiner i tilknytning til overføring av anlegget til en annen etter avdødes bortgang. Agder Energi Nett AS opprettholdt etterfakturert krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 28. Sak: 20-329 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro og avviste ansvar for at feilen ikke ble oppdaget tidligere. Klager reagerte på at selskapet tillegger han ansvar for å oppdage feilen da fakturaene som ble betalt ikke ga inntrykk av et forbruk på 0 kWh. Glitre Energi Nett AS viste til at det har vært manglende kontakt mellom selskapets innsamlingssystem og klagers måler. Glitre Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig fakturert og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 29. Sak: 20-280 Klage vedrørende fakturering – Fjordkraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred fakturert krav. Klager erkjente at det skal betales for faktisk forbruk fra før måleren ble tatt ned, men mener at faktureringen som er mottatt er feil. Klager anfører at det er flere avvik i faktureringen og at det ikke er et klart bilde over det som er betalt av klager etter nedkobling. Fjordkraft AS viser til rekonto oversikt som viser alle korrigeringene som er mottatt fra netteier. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 30. Sak: 20-433 Klage vedrørende etterfakturering – Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturerte avgifter. Klager anførte at han ikke kan lastes for at kraftleverandør har registrert ham med feil kode i sine systemer, noe som medførte manglende fakturering av forbruksavgift, og avviste derfor etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapet ikke har informert om smart nettleie og nye priser ut over at det er publisert på nettselskapets nettside. Glitre Energi Nett AS viser til at i forbindelse med at klager inngikk avtale med en kraftleverandør ble klager registrert inn med feil kode som medførte at klager ikke ble fakturert for forbruksavgiften siden oppstart av leverandørbyttet. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 31. Sak: 12-94 Klage vedrørende strømabonnement – etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt ansvar for betaling av strømforbruk i hyttesameie. Klager ba om en vurdering av om hans krav overfor søsteren for dekning av strømkostnader var rimelig. Han sto som eier av strømabonnementet, mens søsteren hadde en privat måler. Agder Energi Nett AS hevdet de ikke kunne fordele forbruket mellom søsknene ut fra en privat måler og viste til at det var klager som var kontraktsinnehaver i forhold til kraftleveranser. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 32. Sak: 12-113 Klage vedrørende refusjon for mulig merforbruk som følge av kortslutning – NTE Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om betalingsansvar for påløpt forbruk. Klager krevde refusjon for merforbruk. Han hevdet kortslutning trolig førte til at det gikk mye strøm direkte til jord. NTE Nett AS fant det lite sannsynlig at jordfeil på anlegget medførte økt forbruk og presiserte at eier av boligen var ansvarlig for at innomhus installasjon var i forskriftsmessig stand. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 33. Sak: 12-115 Klage vedrørende strømforbruk – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt uenighet som strømforbrukets størrelse på sommerhytte. Klager mente det var lekkasjer på hans nett, ba om en oversiktlig faktura for reelt forbruk og avviste renter og gebyrer. Klager hevdet fakturert forbruk ikke var påregnelig. Fredrikstad EnergiNett AS viste til at det ikke var feil ved strømmåleren og hevdet det var samsvar mellom registrert forbruk og faktisk forbruk. De mente klager var pliktig til å betale forsinkelsesrenter og utenrettslige omkostninger samt gebyr for stenging/gjenåpning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 34. Sak: 12-133 Klage vedrørende innføring av fakturagebyr – Lærdal Energi AS

  Saken gjaldt innføring av fakturagebyr. Klager avviste krav om fakturagebyr og viste til at det i kontrakten hans var avtalt: "Ingen gebyr". Lærdal Energi AS innførte fakturagebyr på alle kunder som hadde papirfaktura. De mente det måtte være mulig for en kraftleverandør å endre pris og/eller produktinnhold såfremt de varslet kunden skriftlig i god tid. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 35. Sak: 13-047 Klage vedrørende feil ved måler og etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om faktisk forbruk etter at klagers måler hadde stoppet. Klager avviste etterfakturert krav og hevdet de leste av målerstand og sendte inn via SMS hver gang, og at de aldri fikk tilbakemelding om at SMSene ikke ble godkjent. Klager påberopte seg god tro. Skagerak Nett AS viste til at måleren stoppet en gang etter 05.07.11. De beregnet forbruket ut fra målerstand på ny måler og etterfakturerte for perioden 05.07.11 – 08.11.12 med priser som gjaldt for det tidspunktet forbruket fant sted. Nemnda fant at selskapet kunne etterfakturere og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 36. Sak: 13-079 Klage vedrørende etterberegning av nettleie og strøm – Hadeland EnergiNett AS

  Saken gjaldt beregning av strømforbruk på hytte. Klager avviste etterfakturert forbruk for perioden 01.03.09 – 01.03.12 og mente etterberegningen var vilkårlig og uten begrunnelse. Klager mente at dersom det skulle foretas en etterberegning ut fra tidligere normale forbruk, måtte det sees hen til senere målinger som viste et månedlig forbruk på ca 500 kWh per måned og at et anslag på 8 500 kWh per år også ville være passende for omtvistet periode. Hadeland EnergiNett AS viste til at måleren var avlest med ett siffer for lite fra 2001 frem til avlesningen 01.03.12. De etterberegnet da et forbruk på over 500 000 kWh, men etterfakturerte kun 66 690 kWh for treårsperioden. Hadeland EnergiNett hadde fremsatt et tilbud om forlik som tilsvarte det beløpet klager allerede hadde innbetalt, kr 45 000. Nemnda la til grunn at klager måtte betale for den strøm hun hadde brukt og kunne ikke se at dette anslaget var for høyt særlig sett hen til at eiendommen var i bruk som helårsbolig i deler av denne perioden. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 37. Sak: 17-024 Klage vedrørende fakturering - Vesterålskraft Nett AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager hevdet at nettselskapet hadde endret nettleien uten varsel i 2016 og 2017, og krevde at selskapet pålegges å endre rutiner for varsling av prisøkning. Klager krevde også at han ble fakturert etter tidligere gjeldende tariff frem til 11.02.17. Klager reagerte på at Vesterålskraft nett AS økte nettleien ved to anledninger uten noen form for varsel om nettleieøkning. Vesterålskraft Nett AS viste til at de annonserer endringer i nettleien på selskapets nettside. Vesterålskraft Nett AS avviste krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 38. Sak: 17-187 Klage vedrørende fakturert forbruk - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren. Lyse Elnett AS påpekte at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse Elnett AS viste til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 39. Sak: 17-546 Klage vedrørende etterfakturering - Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter målerbytte. Klager avviste etterfakturerte krav. Klager bestred måleravlesningen som var gjort ved målerbyttet. Klager mente at det var en rimelig tvil om fakturert forbruk var korrekt. Troms Kraft Nett AS påpekte at målerbyttet var dokumentert med bilder av gammel måler før den ble tatt ned og med bilde av ny måler. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 40. Sak: 17-597 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende. Klager hevdet at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet. Skagerak tilbakeviste klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviste klagers anførsel om god tro. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 41. Sak: 17-616 Klage vedrørende etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at Agder Energi Nett AS burde ha oppdaget tidligere at hun ikke ble fjernavlest og dermed varslet henne. Agder Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS viste til klager opplevde problemer med anlegget, og kommunikasjonen med terminalen ble derfor deaktivert. Nemnda var delt i synet på om klager hadde vært i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 42. Sak: 18-337 Klage vedrørende AMS-måler - etterfakturering - Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var urettmessig da hun ikke har blitt informert om at hun har blitt fakturert på et stipulert grunnlag. Klager anførte at kravet er urimelig. Agder Energi Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Agder Energi Nett AS anførte at i fasen for implementering av AMS-målere har det vært målere som vanskeligere enn andre å oppnå kommunikasjon med. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 43. Sak: 18-231 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stilte spørsmål ved selskapets anførsel om at han burde oppdaget feilkoblingen da feilkoblingen var gjort 15-20 før overtakelse. Klager mente at han ikke skal belastes for en feil som er gjort før han overtok boligen. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS anførte at klager ikke kan ha vært i god tro til et spesielt lavt forbruk i en såpass stor bolig. Skagerak Nett AS viste til forbruksdata og mente at en observant kunde burde reagert på en sterk reduksjon i fakturabeløp knyttet til avregningen for boligen sammenlignet med avregningsfakturaene til tidligere bolig. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 44. Sak: 18-295 Klage vedrørende etterfakturering – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at etterfakturert krav var urimelig og viste til forbrukshistorikk på ny og gammel måler. Agder Energi Nett AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved målerbytte på grunn av manglende avlesninger. Agder Energi Nett AS hevdet at etterfakturert forbruk var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 45. Sak: 18-047 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at måleren ikke var avlest feil. Klager anførte at han har avlest måleren fortløpende og at dette var registrert hos nettselskapet. Skagerak Nett AS hevdet at klager har avlest feil målerstand over lengre tid. Skagerak Nett AS hevdet at klager har blitt fakturert et betydelig lavere døgnforbruk enn det reelle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 46. Sak: 18-443 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anført at måleren var avlest fortløpende og måleravlesning var innrapportert per SMS. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det var et dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke hadde forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke var blitt gjort oppmerksomme på at kodeord var uteglemt. Norgesnett AS viste til at det var utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Norgesnett AS anførte at det ikke var satt på kodeord i klagers SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 47. Sak: 18-690 Klage vedrørende fakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager anførte at det kun skal belastes for fastbeløp i perioden anlegget var stengt. Klager avviste fakturert forbruk på 319 kWh. Klager viste til at hovedsikringen var tatt ut i perioden fra målerbytte den 02.09.17 og frem til den 22.10.17. Klager stilte spørsmål ved at selskapet har stipulert forbruket i avslått periode. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at forbruket blir stipulert når det ikke oppnås kontakt med måleren, og at det blir korrigert når det oppnås kontakt igjen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 48. Sak: 18-692 Klage vedrørende etterfakturering – Troms Kraft Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det har vært ett år med feilfakturering uten at han på noe tidspunkt er blitt gjort oppmerksom på at det var feil i forbruksgrunnlaget. Klager anførte det var uakseptabelt at han skal bli sittende med det økonomiske ansvaret for de feil som er begått og som han ikke ble gjort kjent med innenfor en rimelig tid. Troms Kraft Nett AS opprettholdt sitt krav. Troms Kraft Nett AS viste til det ikke ble oppdatert i deres system at det ble byttet måler. Troms Kraft Nett AS beklaget at det ikke var har blitt fanget opp tidligere og at det ikke var gitt informasjon til klager om feilregistreringen. Troms Kraft Nett AS anførte at fakturert krav gjelder et reelt forbruk som klager må dekke. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 49. Sak: 19-219 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at registrert forbruk ikke kan være korrekt. Skagerak Nett AS anførte at det ikke var levert noen avlesning siden 01.12.17 og derfor har stipuleringene vært lavere enn reelt forbruk. Skagerak Nett AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 50. Sak: 19-067 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilkobling. Klager avviste etterfakturert krav og krevde det tilbakebetalt. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at måleren er avlest forløpende og forbruket er innrapportert som pålagt. Klager hevdet at det var urimelig at de skal belastes økonomisk for fagtekniske feil, som de ikke kan kontrollere, ha kjennskap til og ikke har ansvar for. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måleren ble det avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS viste til at feilen har oppstått ved omlegging til 3 fase. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 51. Sak: 19-073 Klage vedrørende AMS-måler – VOKKS Nett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager hevdet at fakturert forbruk er feil og krevde tilbakebetalt det som er betalt for mye. Klager reagerte på registrert forbruk og mente at det ikke kan stemme at det er brukt så mye strøm. Klager anførte at det var urimelig at han skal påkoste kontrollmåling. VOKKS Nett AS opprettholdt sitt krav. VOKKS Nett AS hevdet at registrert forbruk var korrekt. VOKKS Nett AS har tilbudt klager kontroll av måleren og opplyst at klager må dekke kostnaden dersom det ikke er feil ved måleren. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 52. Sak: 19-193 Klage vedrørende etterfakturering – Sykkylven Energi AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager viste til at fakturaene har hatt forskjellige beløp og anførte at han antok at den gamle måleren hadde vært unøyaktig og at det var lest av for mye strøm. Klager anførte at han tok opp feilavlesning med nettselskapet, men fikk opplyst at det ikke er mulig å avlese feil. Klager hevder at ikke-fakturert forbruk utover 3 år er foreldet. Sykkylven Energi AS opprettholdt sitt krav. Sykkylven Energi AS anførte at klager har meldt inn antall timer og ikke antall kWh. Under dissens ble klager gitt delvis medhold.

 53. Sak: 18-474 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun har avlest målerstand ved flere anledninger og mottatt faktura fortløpende. Klager mente at hun ikke skal betale for en feil hos nettselskapet og påpekte at nettselskapet burde ha reagert på senere målinger da disse var korrekte. Lyse Elnett AS anførte at innsendte målerstander har blitt stoppet i innsamlingssystemet på grunn av at meldt inn målerstand har for stort avvik til siste stipulerte stand. Avviket har oppstått da målerstand ikke har blitt avlest i en lengre periode. Lyse Elnett AS anførte at når faktura er betalt er det formelt akseptert at innholdet er rett, forstått og akseptert. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 54. Sak: 18-298 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren som har ført til et hopp i registrert forbruk. Klager anførte at Hafslund Nett AS ikke har vært villige til å kontrollere den gamle måleren. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS anførte at årsaken til at fakturaen var noe høyere, skyldes at forbruket etter all sannsynlighet var noe for lavt beregnet. Hafslund Nett AS viste til at de ikke hadde noen henvendelse om mulig feil på måleren før den ble byttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 55. Sak: 19-415 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at de ikke har mottatt varsel om måleravlesning og at utstedte varsler er sendt feil kunde. Klager anførte at det ikke er informert i fakturaene fra kraftleverandøren at forbruket ble stipulert. Klager hevdet at kravet var urimelig og at de ikke har hatt anledning til å oppdage at forbruket ble stipulert. Skagerak Nett AS anførte at det har vært en saksbehandlingsfeil som har ført til at feil telefonnummer har vært registrert på kundeforholdet. Skagerak Nett AS påpekte at klager burde ha reagert når varsel om måleravlesning opphørte uten at måleren var byttet. Skagerak Nett AS anførte at nettleiefakturaen inneholder opplysninger om at måleren ikke har vært lest av. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 56. Sak: 19-456 Klage vedrørende etterfakturering – Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager hevdet at det var nettselskapets ansvar at det ikke ble gitt informasjon om at måleren ikke var i orden og hevdet derfor at kravet var urimelig. Klager anførte at hun ikke var gitt mulighet til å sette inn nødvendige sparetiltak som kunne redusert strømforbruket da hun ikke visste at hun ble fakturert for stipulert forbruk. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Lyse Elnett AS anførte at de har prosesser som skal fange opp hendelser ved målerne når det skjer over lengre perioder. Lyse Elnett AS mente at endringene/avvikene i grafene sammenlagt med at nettselskapet tok kontakt med klager, talte for at klager ikke var i aktsom god tro. Under dissens ble klager gitt medhold.

 57. Sak: 19-804 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at nettselskapets beregning av forbruket var feil. Klager anførte at det er urimelig at han skal belastes for merforbruket da selskapet ikke klarer å dokumentere forbruket i feilperioden med feilkoblet måler. Skagerak Nett AS viste til at måleren har vært feilkoblet siden den ble installert. Skagerak Nett AS anførte at den nye måleren ble installert på akkurat samme måte som den gamle måleren, og antok derfor at den nye måleren også ble feilkoblet. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 58. Sak: 19-268 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun fikk bekreftet av elektriker at den nye måleren sendte direkte avlesninger til nettselskapet. Klager påberopte seg aktsom god tro. Klager påpekte at hun har avtalegiro og at fakturaene har blitt betalt fortløpende. Klager anførte at det ikke har vært noen endring i forbruksmønsteret eller nye installasjoner som bruker strøm. Skagerak Nett AS viste til at det ble installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet. Skagerak Nett AS viste til at montøren ikke har informert klager om at det fremdeles ville gå en stund før måleren ville overføre data til nettselskapet. Skagerak Nett AS anførte at det beklageligvis tok nærmere ett år før området ble ferdig utbygd og automatisk innsamling kunne starte. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 59. Sak: 19-822 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at det var urimelig at han skulle være ansvarlig for en feilkobling utført av Skagerak Nett AS. Klager påpekte at nettselskapet må ta en beregning av forbruket hvor det tas hensyn til de faktiske forholdene. Skagerak Nett AS anførte at det må forventes et visst forbruk i utbyggingsperioden selv uten bruk av elektromekaniske hjelpemidler. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 60. Sak: 18-091 Klage vedrørende etterfakturering - Haugaland Kraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at hun har fulgt anvisningene fra kundebehandleren i telefonhenvendelsene og at hun har sendt inn kundeavlesninger fortløpende. Haugaland Kraft AS anførte at de har til rutiner for å loggføre kundedialog og påpeker at de ikke kan finne noe i loggen om klagers henvendelser. Haugaland Kraft AS viste til at det ikke har vært noen historikk på måleren, slik at kundeavlesninger har blitt benyttet til fakturering. Haugaland Kraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 61. Sak: 18-730 Klage vedrørende feilinnmelding av målepunktid – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at Hafslund Strøm AS og Hafslund Nett AS var ansvarlig for feilinnmelding av målepunktid. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hun har vært uvitende om feilinnmeldingen og at hun ikke har skyld i dette. Hafslund Strøm AS viste til at feilinnmeldingen skyldtes feil informasjon i forbindelse med bestilling av strømavtale. Hafslund Strøm AS anførte at fakturaer for feil måler er kreditert og tilbakebetalt klager.Hafslund Strøm AS hevdet at kravet var rettmessig og opprettholder sitt krav. Klager ble enstemmig ikke medhold.

 62. Sak: 20-303 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Strøm AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager bestred opphørsfaktura. Klager anførte at han ikke skal bære ansvar for manglende måleravlesninger. Klager viste til korrespondanse med netteier hvor det fremgår at netteier har mottatt avlesninger fra klager, men at det har vært treghet hos Hafslund Strøm AS med å innhente informasjonen fra netteier. Hafslund Strøm AS viste til at klager stod oppført med et profilmålt anlegg. Hafslund Strøm AS anførte at de har fakturert etter de verdier de har mottatt fra klagers netteier. Hafslund Strøm AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 63. Sak: 20-337 Klage vedrørende fakturering – SFE Kraft AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturering. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det er nettselskapets ansvar å følge opp at fakturering er korrekt, og at det ikke kan tillegges henne ansvar for at selskapet har sendt ut feilaktig faktura som har ført til forventninger om en utbetaling til klager. Klager viste til at hun ved kontakt med selskapet har stilt spørsmål til tilgodebeløpet, og at hun ikke oppgav kontonummer for utbetaling før hun var sikker på at det var rettmessig. SFE Kraft AS viste til at det har skjedd en systemfeil. SFE Kraft AS anførte at faktura med tilgodebeløpet var feilaktig, og at klager derfor urettmessig ble utbetalt et beløp. SFE Kraft AS hevdet at feilen ble rettet innen rimelig tid etter at den oppstod, og avviser på grunnlag av dette tilbakebetaling av beløpet som hevdes være utbetalt til klager ved en feil. SFE Kraft AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.

 64. Sak: 11-520 Klage vedrørende fakturering av bolig og fritidsbolig – Telinet Energi AS

  Saken gjaldt fakturering. Klager krevde en oversiktlig og forståelig faktura. Han mente han hadde betalt mer i gebyr enn det som var fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke var dokumentert. Telinet Energi AS viste til at de fulgte opplysningene fra netteier over klagers forbruk og fakturerte a konto og mente klager hadde fått svar på sine henvendelser. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

 65. Sak: 12-21 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager krevde 25 % reduksjon i etterfakturert krav og hevdet Hafslund Nett AS hadde stipulert uriktig. Klager hadde ikke lest av måleren selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hafslund Nett AS stipulerte og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11. Nemnda fant at begge parter kunne lastes i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres med 15 %.

 66. Sak: 12-120 Klage vedrørende tilgodebeløp – EB Nett AS

  Saken gjaldt tvist om hvem som skulle motta tilgodebeløp. Klager hevdet at hun ofte måtte legge ut for Nav og betale strømregningene til EB Nett fordi Nav var på etterskudd. Da kundeforholdet ble avsluttet viste sluttregningen fra EB Nett at det var innbetalt for mye penger. Klager mente hun hadde rett på tilgodebeløpet. EB Nett mente de skulle tilbakebetale til den som hadde gjort de siste innbetalingene, nemlig Nav. De siste innbetalingene overgikk beløpet som skulle utbetales og EB Nett tilbakebetalte til Nav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 67. Sak: 12-127 Klage vedrørende etterfakturering – AS Eidefoss

  Saken gjaldt etterberegning av umålt strømforbruk for perioden 2009-2011. Klager krevde refusjon for etterberegnet forbruk og utbedring av feil. Han fant det sannsynlig at feil oppsto i forbindelse med installasjon av ny måler for automatisk måleravlesning og at Eidefoss var ansvarlig. Eidefoss fant to umålte strømkurser og krevde etterbetaling. De avviste at feilkoblingen oppsto ved installasjon av ny måler, men fant det sannsynlig at feilen oppsto under tilkobling av uthus og verksted. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 68. Sak: 12-195 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klager mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klager flere ganger. Kragerø Energi ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klager ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

 69. Sak: 12-234 Klage vedrørende etterfakturering av forbruk på grunn av manglende selvavlesninger – BKK Nett AS

  Saken gjaldt strømforbruk og etterfakturert krav. Klager hevdet feil ved måler, og å ha betalt alle regninger for strøm/nett dels til BKK og dels til inkassoselskapet med unntak av den omtvistede regningen på kr 28 484,01. BKK hevdet målerne var kontrollert og funnet i orden. De beregnet forbruket fra 28.02.10 til 02.01.11 på grunn av manglende avlesninger og etterfakturerte da de mottok målerstand. I og med at det ikke var påvist feil med målerne og at det målte forbruket ikke kunne anses som upåregnelig, fant nemnda det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 70. Sak: 13-003 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt krav om kompensasjon for oppfølgingsarbeidet med å avklare fakturaspørsmål etter at klager hadde nedlagt ca. 10 timer på forgjeves oppfølging av Hafslund. Hafslund hadde sendt e-post til klager som etter deres syn belyste alle forhold rundt klagers kundeforhold og avviste at klager var berettiget til kompensasjon. Nemnda la til grunn at det ikke var hjemmel for å tilkjenne erstatning for tort og svie hverken i Standard Nettleieavtale § 13 eller i henhold til alminnelige erstatningsregler. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 71. Sak: 13-150 Klage vedrørende uenighet om forbruk og etterfakturering – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt uenighet om forbruk og etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav og mente hun ikke kunne ha hatt et så stort forbruk. Fortum Distribution AS mente klager mest sannsynlig hadde lest av feil på måleren 01.01.13 hvor hun fikk et minusforbruk som resulterte i kreditnota. Korrekt avlesning 25.02.13 resulterte i krav på kr 7 475,63 for forbruk og nettleie i perioden 01.01.13 – 01.03.13. Forbruket i perioden avvek ikke fra forbruket i tilsvarende periode foregående år. Nemnda fant det sannsynlig at klager hadde brukt den strøm som var målt, og fant enstemmig ikke å kunne anbefale at klager ble gitt medhold.

 72. Sak: 13-187 Klage vedrørende stipulering – spørsmål om nedbetalingsavtale – Fredrikstad EnergiNett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger og krav om nedbetalingsavtale. Klager mottok en avregning på over 16 tusen kroner og ba om en nedbetalingsordning på kr 500 per måned, men fikk ikke aksept for det. Fredrikstad EnergiNett AS etterfakturerte for tre år og viste til at klager ikke hadde lest av måleren siden 2008 til tross for at hun i alle årene ble bedt om dette. Selskapet hadde tilbudt en annen nedbetalingsavtale. Nemnda la til grunn at det forutsettes enighet mellom kunde og nettselskap om en nedbetalingsavtale. Når slik enighet ikke foreligger, har ikke klager krav på en nedbetalingsordning. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 73. Sak: 17-346 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-målt forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. klager påpekte på at de ikke har fått påminnelse om måleravlesning i hele perioden. Klager anfører at hun ikke har hatt forutsetninger til å vite at deres kundeopplysninger hos selskapet var feil. Glitre Energi Nett AS viste til standardavtalen og hevdet at de har varslet klager tilstrekkelig. Glitre Energi Nett AS påpekte at klager også har blitt opplyst på alle sine fakturaer at hun ble fakturert etter et stipulert forbruk. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 74. Sak: 17-411 Klage vedrørende fakturering - krav om tilgodebeløp - NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om tilgodebeløp. Klager hevder å ha et tilgodebeløp og krever dette utbetalt. Klager mener at det foreligger en feil i forbindelse med sluttoppgjøret. Klager mener at det ikke er korrekt at det var en negativ saldo på hans Strømkonto. Klager mener at selskapets kundebehandling ikke har vært tilfredsstillende. NorgesEnergi AS viser til at det feilaktig ble produsert to fakturaer som ble utstedt klager. NorgesEnergi AS opprettholdt at klagers sluttoppgjør med tilgodebeløp er korrekt. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 75. Sak: 17-542 Klage vedrørende etterfakturering - Mørenett AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager viste til at det ble installert en strømmåler som en del av et prøveprosjekt hos Mørenett AS. Klager anførte at han ble informert om at det var en fjernavlesningsmåler og påpekte at det var årsaken til at målerstand ikke ble avlest. Mørenett AS viste til at deres krav var for energi brukt av klager i hans bolig. Mørenett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 76. Sak: 19-356 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager stillte spørsmål ved hvilke konsekvenser det får for elektriker at måleren er feilkoblet og hvem som er ansvarlig for å følge opp at det er koblet riktig kurs i sikringsskapet. Skagerak Nett AS viste til at det i forbindelse med kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at de ikke har mottatt noen melding fra installatør i forbindelse med at det er gjort et arbeid hos klager. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 77. Sak: 19-072 Klage vedrørende etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at kravet reduseres med 50 %. Klager påberopte seg aktsom god tro og anførte at det var rapportert inn måleravlesninger fortløpende. Klager hevdet at det har vært en feil i systemet. Klager anførte at han ikke har blitt kontaktet om at forbruket ble stipulert. Norgesnett AS opprettholdt sitt krav. Norgesnett AS hevdet at det er sendt tilstrekkelig med informasjon og varslet klager angående måleravlesninger. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 78. Sak: 19-133 Klage vedrørende etterfakturering – Hammerfest Energi Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at det var urimelig at de skal være ansvarlig for feil ved nettselskapets måleutstyr. Klager anførte at maskinell stipulering ikke godtas. Hammerfest Energi Nett AS viste til at måleren ikke hadde dekning i deres radionettverk og forbruket ble derfor stipulert. Hammerfest Energi Nett AS anførte at det var foretatt kontrollmåling ved lastmåling og påpekte at det ikke var funnet avvik. Hammerfest Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 79. Sak: 19-137 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilkoblet måler. Klager avviste etterfakturert krav. Klager hevdet at kravet var uberettiget da det var nettselskapet som utførte feilkoblingen. Klager viste til at det ble installert en ny måler januar 2018, og at hun derfor ikke har hatt noen mulighet til å se hva som var korrekt forbruk. Skagerak Nett AS viste til at ved kontroll av måler ble det avdekket at måler var feilkoblet på fase 2. Skagerak Nett AS anførte at det var forbrukt en vare som ikke har latt seg måle. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 80. Sak: 19-297 Klage vedrørende etterfakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt tilbakebetaling etter feilfakturering. Klager krevde tilbakebetalt det som er feilfakturert siden 2005. Klager anførte at han har klaget gjentatte ganger i årenes løp og hevdet at han ikke kan klandres for at deres måler har vært feil. Klager anførte at han ikke har hatt mulighet til å kontrollere forbruket før etter innføringen av nye målere. Hafslund Nett AS anførte at den nedtatte måleren ved målerbytte ble kassert. Hafslund Nett AS viste til at forbruket ble stipulert i lengre perioden på grunn av manglende måleravlesninger og påpekte at det derfor var vanskelig å fastsette hva korrekt årsforbruk skulle vært dersom det var feil på den nedtatte måleren. Hafslund Nett AS hevdet at eventuelt for mye fakturert forbruk før 01.10.15 er å anse som foreldet. Hafslund Nett AS avviste klagers krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 81. Sak: 18-627 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at hytten har vært svært lite benyttet i den aktuelle vinterperioden og derfor har det ikke vært grunn til å reagere på forbruket. Klager mener at det er feil å bruke stipulert forbruk fra 2015, da hytten ble renovert i denne perioden og hytten ble mye brukt. Klager anførte at han har avtalegiro og mente at det ikke kan forventes at kundene skal gå inn og sjekke hver enkelt faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Skagerak Nett AS viste til at det ved kontroll av måler ble avdekket at måleren var feilkoblet. Skagerak Nett AS anførte at klager burde reagert på det lave forbruket og kontaktet nettselskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 82. Sak: 19-705 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager pekte på at han ikke har fått informasjon om at måleren ikke fungerer som den skal. Klager anførte at det ikke var mulig å rapportere inn målerstand da avviket har vært for stort. Klager hevdet at kravet var urimelig da han ikke har fått beskjed om at han ble fakturert på stipulert grunnlag. Skagerak Nett AS anførte at årsaken til at klager ikke ble informert om etterfakturert forbruk var at avregnet forbruk tilsvarende 36 kWh under forventet årsforbruk som er +/- 50 kWh. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 83. Sak: 18-234 Klage vedrørende etterfakturering – Lofotkraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering etter manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav og krevde at kravet reduseres. Klager hevdet at kravet var urimelig. Klager viste til foreldelsesloven og stilte spørsmål ved om fakturert forbruk er for mer enn 3 år tilbake i tid. Klager hevdet at det var betalt for nettleie og stilte spørsmål ved om dette var fakturert på nytt. Lofotkraft AS viste til at det ble avdekket et etterslep ved installasjon av AMS-måler. Lofotkraft AS påpekte at måleren ble kontrollert og funnet i orden. Lofotkraft AS anførte at klager har levert inn måleravlesninger og at det derfor ikke har vært påkrevd med oppfølgning på grunn av manglende rapportering. Lofotkraft AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt delvis medhold.

 84. Sak: 18-691 Klage vedrørende etterfakturering – Akraft AS

  Saken gjaldt etterfakturering av elsertifikater. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at elsertifikater skal inngå i avtalt strømpris eller i det avtalte fastbeløpet og ikke som en egen varelinje. Klager mente at han ikke skal være skadelidende da han ikke kjente til selskapets beregning bak påslag på strømpris og fastpris per måned. Klager bestred selskapets anførsel om at tilbakeberegning var varslet. Akraft AS opprettholdt sitt krav. Akraft AS viste til at klager ikke ble fakturert for elsertifikater på grunn av en systemfeil. Akraft AS anførte at elsertifikat er en varelinje av et produkt som er levert klager og er en del av klagers strømavtale. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 85. Sak: 18-787 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav og krevde dette tilbakebetalt. Klager viste til at BKK Nett AS ikke har oppnådd kontakt med AMS-måleren og påpekte at selskapet har unnlatt å varsle noen i borettslaget om dette. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at de ikke har tilgang til historisk data og derfor ikke har hatt noe sammenligningsgrunnlag. BKK Nett AS erkjente at klager ikke var spesifikt orientert om at strømforbruket ble stipulert. BKK Nett AS påpekte at klager har betalt for 50 % av det faktiske forbruket. BKK Nett AS påpekte også at det følger av fakturaene at forbruket er stipulert og at antatt forbruk er 8000 kWh. BKK Nett AS opprettholdt sitt krav. Under dissens ble klager gitt medhold.