Elklagenemnda

Innhold

Avgjørelser på saker om fakturering

 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 13-206 Klage vedrørende forbruk – Fortum Distribution AS

  Saken gjaldt fakturering av stipulert/avlest forbruk. Klager avviste et så høyt forbruk og hevdet hun var fakturert for høyt i forhold til det faktiske forbruket. Fortum Distribution AS fakturerte i henhold til stipulert/avlest forbruk. Nemnda la til grunn at måleren var funnet i orden og at det ikke var misforhold mellom tidligere forbruk og det som var stipulert. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-187 Klage vedrørende fakturert forbruk - Lyse Elnett AS

  Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren. Lyse Elnett AS påpekte at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse Elnett AS viste til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 17-597 Klage vedrørende etterfakturering - Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påberopte seg god tro. Klager anførte at det kan bevises at e-posten ikke tar imot alle sifrene og at han har sendt inn måleravlesning fortløpende. Klager hevdet at det er urimelig at Skagerak ikke tar ansvar da deres innrapporteringssystem har feilet. Skagerak tilbakeviste klagers anførsel om at innrapporteringssystemet har sviktet og avviste klagers anførsel om god tro. Skagerak opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Fakturering

  Sak: 12-187 Klage vedrørende frikraftavtale og måling av forbruk/avregning – Agder Energi Nett AS

  Saken gjaldt beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft. Klager krevde en ordinær måler som kunne avleses for å konstatere at han fikk 3 kW = 26 280 kWh årlig og kun ble belastet for merforbruket over dette nivået. Fram til 2007, da ny måler ble installert, kunne han fritt ta ut dette årlig. Agder Energi Nett AS viste til at inntil 2007 ble forbruket utover frikraftvolumet målt ved såkalte "overforbruksmålere" som kun målte det forbruket som oversteg frikraften. Deretter ble ny måler og beregningsmodell benyttet. Nemnda la avtalen om levering av frikraft av 1953 til grunn og mente klager hadde krav på å få installert måleutstyr som gjorde det mulig å følge med på at han fikk frikraft i henhold til avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak, Fakturering

  Sak: 12-194 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

  Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klagerne mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og de ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klagerne flere ganger. De ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klagerne ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.