Sak: 11-520 Klage vedrørende fakturering av bolig og fritidsbolig – Telinet Energi AS

Saken gjaldt fakturering. Klager krevde en oversiktlig og forståelig faktura. Han mente han hadde betalt mer i gebyr enn det som var fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke var dokumentert. Telinet Energi AS viste til at de fulgte opplysningene fra netteier over klagers forbruk og fakturerte a konto og mente klager hadde fått svar på sine henvendelser. Nemnda ga klager enstemmig medhold.

Saken gjelder fakturering.

Regelverk

Standard Kraftleveringsavtale § 3.

Historikk

06.07.10 Klager inngår avtale for levering av kraft til bolig og hytte

06.08.10 Leveranse igangsatt

Krav

Klager krever en oversiktlig og forståelig faktura, samt at for høy a konto fakturering blir tilbakebetalt. Klager krever også en komplett oversikt over hva han har betalt for.

Partenes anførsler

Klager mener grunnlaget i fakturaene fra Telinet er vanskelige å kontrollere og ikke mulig å forstå. Klager hevder Telinet ikke svarer på spørsmål samt at det er belastet for høy akonto på begge strømavtaler. Han hevder han har betalt mer i gebyr enn det som er fastsatt i avtalen og at gebyrer ikke er dokumentert. Han hevder videre at han betaler en høyere kWh pris enn det som er avtalt.

Klager har mottatt en oversikt over 2011 som han finner oversiktlig, forståelig og riktig. Klager ønsker slik oversikt også for 2010.

Telinet Energi AS viser til at de følger oppgaver fra netteier og fakturerer a konto, altså beregnet forbruk fremover i tid. Telinet mener klager har fått svar på sine henvendelser.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder fakturering.

Slik denne saken er opplyst fra Telinet sin side, finner nemnda at Telinet ikke tilstrekkelig og på en tilfredsstillende måte har svart på de konkrete spørsmålene i saken. Ut i fra dette legger nemnda klagers syn i saken til grunn.

Nemnda anbefaler at gebyrer for 2010 frafalles/tilbakebetales.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at gebyrer for 2010 frafalles/tilbakebetales.

Oslo, 12. november 2012

Einar Kaspersen, leder Martin Tonning, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.