Innhold

Sak: 11-529 Klage vedrørende forbrukets størrelse - TrønderEnergi Nett AS

Saken gjaldt uenighet om forbrukets størrelse. Klager bestred fakturert forbruk og mente historisk forbruk burde legges til grunn for beregning i tvisteperioden. TrønderEnergi Nett AS viste til at det var oppstått feil med måleren, men at feilen oppsto senere enn det klager hevdet. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om forbrukets størrelse.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-4.

Historikk

Forbruket er bestridt.

14.04.11 Måleren ble byttet. Målerkontroll. Måler defekt.

27.10.11 Selvavlesning av måleren 41 406 kWh

Krav

Klager bestrider fakturert forbruk.

Partenes anførsler

Klager finner nettselskapets saksbehandling slurvete og er misfornøyd med oppgjøret.

Klager legger til grunn at tvisteperioden er fra 01.01.10 til 14.04.11. Klager hevder avvik i målt forbruk er signifikant fra og med første kvartal 2011.

Klager registrerte ved amperemeter at måleren viste feil med 60% og tok kontakt med TrønderEnergi Nett AS.

Klager viser til at forbruket har avtatt med totalt ca 3000 kWh, altså 150 kWh/år i snitt i takt med diverse strømsparingstiltak fra de flyttet inn i 1991.

Klager har beregnet sitt forbruk i tvisteperioden ut i fra sitt historiske forbruk og mener forbruk i årene 2007 – 2009 bør legges til grunn for beregning i tvisteperioden.

TrønderEnergi Nett AS legger til grunn at perioden 01.04.10 – 14.04.11 er feilmålt. De tar utgangspunkt i at ny beregning av forbruket skulle gjøres fra 01.04.10 og ikke fra 01.01.10 slik klager legger til grunn. TrønderEnergi Nett AS viser til at de registrerte at forbruket i 2. kvartal var høyere enn det hadde vært i tilsvarende kvartal tidligere år. Med bakgrunn i dette mener de at feilen har oppstått en gang i løpet av 2.kvartal 2010. De har derfor lagt klagers reelle forbruk på ny måler i perioden 14.04.11 - 27.10.11 til grunn for beregnet forbruk for perioden 01.04.10 - 14.04.11.

Forbruket ble redusert med 14 858 kWh. I tillegg er klager gitt en reduksjon i nettleie på kr 1 000.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om forbrukets størrelse.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 5-4 Feil ved måleutstyr, kan nettselskapet stipulere forbruket dersom måleapparatet ved kontroll viser mer eller mindre enn det virkelige forbruk eller hvis måleapparatet ikke har virket. Forbruket beregnes på grunnlag av anleggets tidligere normale forbruk eller på basis av nye kontrollmålinger i en tilsvarende periode.

Nemnda legger på bakgrunn av de foreliggende opplysninger til grunn at det oppstod feil med strømmåleren i første kvartal 2010 og at tvisteperioden anses å være fra 01.01.10 – 14.04.11. Det foreligger i dette tilfellet omfattende dokumentasjon av historisk forbruk. Nemnda anbefaler at disse data benyttes som grunnlag for å beregne forbruket i den omtvistede periode. Etter nemndas vurdering er det sannsynlig at dette vil gi et riktigere bilde av forbruket enn om forbruket blir beregnet ut fra kontrollmåling i tilsvarende periode. Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at forbruk i perioden 01.01.10 – 14.04.11 beregnes ut fra historisk forbruk.

Oslo, 14. mai 2012 Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Christine Ottersen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.