Innhold

Sak: 12-187 Klage vedrørende frikraftavtale og måling av forbruk/avregning – Agder Energi Nett AS

Saken gjaldt beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft. Klager krevde en ordinær måler som kunne avleses for å konstatere at han fikk 3 kW = 26 280 kWh årlig og kun ble belastet for merforbruket over dette nivået. Fram til 2007, da ny måler ble installert, kunne han fritt ta ut dette årlig. Agder Energi Nett AS viste til at inntil 2007 ble forbruket utover frikraftvolumet målt ved såkalte "overforbruksmålere" som kun målte det forbruket som oversteg frikraften. Deretter ble ny måler og beregningsmodell benyttet. Nemnda la avtalen om levering av frikraft av 1953 til grunn og mente klager hadde krav på å få installert måleutstyr som gjorde det mulig å følge med på at han fikk frikraft i henhold til avtalen. Klager ble enstemmig gitt medhold.

Saken gjelder beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft.

Regelverk

Avtale om levering av frikraft av 1953.

Historikk

1953 – Avtale om levering av frikraft etter overdragelse av fossrettigheter. I avtalen står bl.a.: "Krafta kan nyttast døgeret rundt til alle tider og kor som helst på eigedomen og til alle slags føremål".

10.09.07 – installert 2vk-måler som erstatning for de gamle subtraksjonsmålerne

10.02.10/22.02.10 – måler skiftet på grunn av dårlig GSM dekning

02.05.12 – kjennelse i tingretten - AE Nett gis tilgang til strømmåler for å bytte måler

06.06.12 – eksisterende måler satt opp

Krav

Klager krever en ordinær måler som kan avleses for å konstatere at de får 3 kW.

Partenes anførsler

Klager viser til at det i 1953 ble avtalt levering av fri kraft for all fremtid tilsvarende 12 kW. Etter salg av 7 kW omfatter avtalen fri kraft av 5 kW fordelt på en måler med 2 kW og en måler med 3 kW.

Klager hevder han i henhold til avtalen skal få levert 24t x 365d x 3 kW = 26 280 kWh årlig og kun bli belastet for merforbruket over dette nivået. Fram til 2007 kunne han fritt ta ut dette årlig og ble kun belastet med merforbruket over dette nivået.

I 2007 ble det installert automatisk måler som senere er byttet flere ganger. Klager hevder målerne ikke har gitt korrekt målestand. Klager har bedt om å få installert en måler som kan dokumentere faktisk bruk og gir anledning til å kontrollere at han får levert de avtalefestede 3 kW.

Klager viser til at han får levert 23 520 kWh i henhold til selskapets egen beregningsmodell med flat beregning. Dette medfører et naturlig underforbruk på sommerstid og et naturlig merforbruk på vinterstid, noe som utgjør et langt lavere forbruk enn tidligere ettersom de ikke får utnyttet 3 kW på sommerhalvåret og de fyrer med ved vinterstid for å holde strømregningene nede.

Klager mener seg lurt når det gjelder bytte av måler og har motsatt seg nok et målerbytte. Klager krever en ordinær måler som kan avleses for å konstatere at han får 3 kW.

Agder Energi Nett AS viser til at inntil 2006/2007 ble forbruket utover frikraftvolumet målt ved såkalte "overforbruksmålere" som kun målte det forbruket som oversteg frikraften. De viser til at Agder Energi Produksjon AS er ansvarlig for frikraften. I 2006 omgjorde de kunders frikraft fra effekt til energi med full brukstid for kunder med 2 kW eller mindre i frikraft. For kunder med mer enn 2 kW frikraft benyttes en beregningsmodell som tar hensyn til at det kun er i perioder at uttatt effekt er så høyt som f.eks 3 kW. Det avhenger av døgn og årstid. Ved denne modellen gir 3 kW en energimengde på 23 520 kWh per år. De har tilbudt klager en årlig gratis energimengde på 23 520 kWh som erstatning for de 3 kW frikraft han mottar. Klager vil da få en vanlig strømmåler, jamfør brev av 06.02.12.

Agder Energi Produksjon har også tilbudt å innløse 1 kW mot en engangsutbetaling slik at klager vil ha 2 kW gratis med full brukstid også på denne måleren. Klager vil da få en vanlig strømmåler, jamfør brev av 29.03.11.

Etter at ny måler som kommuniserer på strømnettet i stedet for GSM nettet ble satt opp 06.06.12 har måler funksjonert godt og forbruk blir korrekt avregnet. Agder Energi Nett viser til at med den måleren klager har kan han lese av sitt effektuttak i forhold til sin rett til frikraft ved å logge seg på AE sin internettside.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder beregningen av det strømforbruk klager skal belastes for i forhold til frikraften til eiendommen med 3 kW frikraft.

Nemnda legger avtalen om levering av frikraft av 1953 til grunn. Nemnda mener klager i henhold til denne avtalen har krav på at han skal betale for det kraftuttaket som overstiger 3 kW, og at han har krav på at det benyttes måleutstyr som kan registrere dette. Videre at det foretas avregninger som medfører at han betaler for dette "overforbruket". Dersom det skal avleses eller avregnes på annet vis enn det som ligger til grunn i frikraftavtalen fra 1953, må en slik endring avtales mellom klager og everket.

Nemnda anbefaler videre at det angjeldende måleutstyret gjør det mulig for klager å følge med på at han får frikraft i henhold til avtalen.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at det benyttes måleutstyr som registrerer forbruk over 3 kW, slik at det foretas relevante avregninger og klager betaler for dette forbruket. Videre at det angjeldende måleutstyret gjør det mulig for klager å følge med på at han får frikraft i henhold til avtalen.

Oslo, 22. april 2013

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.