Innhold

Sak: 12-194 Klage vedrørende krav - Kragerø Energi AS

Saken gjaldt om fakturaene var forståelige og korrekte. Klagerne mente fakturaene var feil og uoversiktlige, at fakturert forbruk var for høyt og de ønsket måleren sjekket. Kragerø Energi hadde forsøkt å gi forklaring på fakturaene til klagerne flere ganger. De ønsket at nemnda tok stilling til om alle krav måtte stilles i bero så lenge det var en tvist mellom partene. Nemnda la til grunn at fakturaene oppfylte forskriftskrav og at det ikke var feil ved måleren. Nemnda mente at Kragerø Energi ikke kunne fortsette innfordring så lenge saken var under behandling i Elklagenemnda. Klagerne ble for øvrig enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om fakturaene er forståelige og korrekte.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 6-3.

Krav

Klagerne mener fakturaene fra nettselskapet er feil og uoversiktlige, ønsker måleren sjekket og finner fakturert forbruk for høyt.

Partenes anførsler

Klagerne viser til at de i flere år har hatt et felles strømabonnement som har stått oppført med både hennes og ektefellens navn. Klagerne protesterer på at etter at krav ble omtvistet har Kragerø Energi sendt regninger kun i den enes (hans) navn. Regninger gikk videre til inkasso. Klagerne mener Kragerø Energi ikke kan forandre abonnementet ved å fjerne den enes navn uten skriftlig tillatelse.

Klagerne mener fakturaene fra nettselskapet er feil og uoversiktlige. Klager har bedt om at måleren blir sjekket uten at det er gjennomført. Klager mener det påløper for mange kWh.

Klagerne hevder det er ulovlig å fakturere på datoen 31.12.

Kragerø Energi AS anser saken for å være at klagerne mener fakturaene er uoversiktlige og vanskelige å forstå. Kragerø Energi har forsøkt å gi forklaring til klagerne flere ganger.

Kragerø Energi tilbakeviser påstand om at de ikke krediterer fakturaer som er feil, men ber kunden endre beløpet selv. De hevder de tilbakefører fakturaer som er feil og avregner på nytt.

Kragerø Energi tilbakeviser påstand om at det er ulovlig å sette forfallsdato 31.12. Klagerne har mottatt svar fra dem og inkassoselskapet på dette.

Kragerø Energi endret i 2012 navn på de kontraktene som hadde to navn fordi de ble gjort kjent med at de kun kunne ha én juridisk eier på en kontrakt. Samtidig mener de at begge er juridisk ansvarlige for strømmen da de som ektefeller pådrar seg felles gjeld så lenge de bor på samme adresse.

Kragerø Energi ønsker at Elklagenemnda tar stilling til om alle saker må stilles i bero så lenge det er en tvist mellom partene.

Kragerø Energi har satt i gang tiltak med hensyn til målerkontroll.

Kragerø Energi har trukket krav fra inkasso.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om fakturaene er forståelige og korrekte.

Når det gjelder oppsett på fakturaene, anser nemnda at det ikke er feil med fakturaene og at de tilfredsstiller kravene fastsatt i forskrift til energiloven § 7-2. Nemnda legger også til grunn at nettselskapet har gjennomført målekontroll som viser at det ikke var feil ved måler.

Nemnda har ingen bemerkninger til at forfall blir satt til 31.12.

Når det gjelder å stille krav i bero mens saken er under behandling, viser nemnda til forbrukerkjøpsloven § 61a, 4. ledd der det blant annet heter at " Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn til nemnda." Ut fra dette mener nemnda at Kragerø Energi ikke kan fortsette rettslig innfordring så lenge saken er under behandling i Elklagenemnda. Nemnda ser imidlertid at det er blitt en stor restanse og henstiller til klagerne å betale det som er uomtvistet. Nemnda viser her til det som er referert fra telefonsamtale mellom partene.

Ut fra det ovenstående finner nemnda ikke å kunne anbefale at klagerne gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klagerne gis medhold.

Oslo, 18. mars / 22. april 2013

Espen Lindbøl, leder

Anne Kittilsen, Forbrukerrådet

Linn Hogner Jahr, Forbrukerrådet

Ivar Lingaas, Energi Norge

Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende