Sak: 12-21 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger. Klager krevde 25 % reduksjon i etterfakturert krav og hevdet Hafslund Nett AS hadde stipulert uriktig. Klager hadde ikke lest av måleren selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hafslund Nett AS stipulerte og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11. Nemnda fant at begge parter kunne lastes i denne saken. Nemnda anbefalte enstemmig at kravet burde reduseres med 15 %.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

22.04.09 Klager flyttet inn i bolig, leste av måler og kundeforhold med Hafslund ble etablert

01.12.11 Klager leste av måleren I mellomliggende periode er forbruket stipulert

Krav

Klager krever 25 % reduksjon i etterfakturert krav.

Partenes anførsler

Klager fant ut at hun ble krevet for lavt i forbruk, leste av måleren 01.12.11 og tok kontakt med Hafslund Nett AS. Hun mottok faktura pålydende kr 29 452,92. Klager hadde ikke lest av måleren ved årsskiftet 2009 og 2010 selv om hun var klar over sitt ansvar for å sende inn måleravlesninger. Hun stolte på at netteier evnet å beregne et mest mulig realistisk forbruk med tanke på at det forelå historiske verdier på anlegget og med tanke på forbruk i tilsvarende boliger. Klager mener Hafslund Nett AS burde gått mer enn to år tilbake i tid når de beregnet forbruket. Hun mener videre at Hafslund burde være ekstra aktsom mht å stipulere korrekt når det kommer en ny kunde.

Klager hevder å ha handlet i god tro og mener Hafslund Nett AS har gjort et særdeles dårlig estimat som hun ikke kan lastes for alene. Klager krever 25 % reduksjon i kravet.

Klager undrer seg over at hun i desember 2011 er krevet for varselsgebyrer for tre betalte fakturaer med forfall i 2009, 2010 og den siste i februar 2011.

Hafslund Nett AS viser til at klager årlig har fått tilsendt oppfordring om måleravlesning og at klager ikke har meldt inn avlesning per 01.01.10 og 01.01.11. Klagers forbruk ble stipulert og etter måleravlesning den 01.12.11 ble hun etterfakturert for perioden 22.04.09 – 01.12.11 samtidig som alle fakturaer tilbake til 22.04.09 ble kreditert.

Som følge av at anleggets antatte årsforbruk oversteg 8 000 kWh/år, fikk klager endret sitt avregningsmønster til 2 månedlig avlesning. Årsforbruket er på ca 13 500 kWh.

Ved en feil ble det ikke sendt separat standardbrev til klager i mai 2011 med oppfordring om å lese av måleren.

Hafslund Nett AS avviser påstand om at de har benyttet historisk forbruk kun for en kort periode ved beregning av årsforbruket og viser til at gjennomsnittlig årsforbruk på anlegget i årene 2007 og 2008 har vært på ca 700 kWh. Hafslund Nett AS avviser også påstand om at de burde estimert forbruket ut fra andre leiligheter i området.

Hafslund Nett AS anser klager ikke for å ha vært i aktsom god tro når hun ikke har undersøkt at fakturaene var korrekte.

Hafslund Nett AS viser til at på grunn av at de omfordelte og krediterte tilbake til 22.04.09, kom tidligere forsinkelsesrenter og varselsgebyrer med i den nye, korrigerte fakturaen.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 22.04.09 og 01.12.11. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemnda legger til grunn at det var grunnlag for å stipulere forbruket, men at det må få konsekvenser for Hafslund Nett AS at de ikke sørget for måleravlesninger på 2 1/2 år. Nemnda legger spesielt vekt på at dette var et nytt anlegg uten forbrukshistorikk, og at det ble stipulert på bakgrunn av et minimalt forbruk uten å følge nærmere opp. Etter nemndas vurdering må regelen om innhenting av målerstand praktiseres strengt på et anlegg i et nytt avtaleforhold. Nemnda legger også vekt på at Hafslund Nett AS i løpet av 2011 burde ha sendt ut informasjon i separat brev om konsekvensen av manglende avlesning.

Klager må imidlertid også lastes i denne saken. Klager sendte ikke inn måleravlesninger og var klar over at forbruket ble stipulert. Klager burde lest av måleren og burde reagert på lavt fakturert forbruk. Klager var videre klar over at hun pliktet å betale for faktisk forbruk og måtte derfor være forberedt på et etteroppgjør.

Begge parter kan lastes i denne saken, og nemnda anbefaler at kravet reduseres med 15 %.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at kravet reduseres med 15 %.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Christine Otterstad, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.