Sak: 12-23 Klage vedrørende telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd – Vokks Nett AS

Saken gjaldt telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd. Klager krevde endring i telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for strømbrudd i julen 2011. Spørsmålet om kompensasjon for langvarig avbrudd var løst og ble ikke behandlet. I spørsmålet om telefontjenesten, ble klager enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 12-4.

Historikk

25. – 26.12.11 Strømbrudd på grunn av uværet Dagmar Avbrudd i 12 timer og 47 minutter

Krav

Klager krever endring i telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for strømbrudd i julen 2011

Partenes anførsler

Klager hevder han får feil tilbakemelding på hva forbruket var ved forrige innringing når han ringer inn sitt forbruk. Klager ønsker riktig tilbakemelding på hva forbruket siden siste avlesning var, uansett når avlesningen skjer.

Klager ber opplyst når strømbrudd oppsto og når strømmen ble koblet på igjen i julen 2011. Vokks Nett AS viser til at avlesningstjenesten er den eldste og minst moderne tjenesten de har for levering av avlesninger. Denne tjenesten vil om få år avvikles. Vokks Nett AS viser til at avlesningstjenesten er programmert til å beregne etter faste avlesningsdatoer. Innringte avlesninger mellom de faste datoer blir ikke opplest ved neste innringing, men de blir beregnet når faktura skal behandles.

Vokks Nett AS viser til at om klager skulle være tilknyttet en transformator som var strømløs lenger enn 12 timer, vil klager bli kompensert selv om han ikke har levert søknadsskjema.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder telefontjenesten for måleravlesning og kompensasjon for langvarig avbrudd. Nemnda legger til grunn at tvist om kompensasjon for langvarig avbrudd er løst og denne delen av saken behandles ikke.

Når det gjelder telefontjenesten for måleravlesning, registrerer nemnda at det ikke eksisterer bestemte regler eller krav for slik service. Nemnda synes Vokks Nett AS har svart så godt som mulig på klagers spørsmål og at det ikke er sannsynliggjort feil i avlesning eller avregning. Klager kan derfor ikke gis medhold i sitt krav om endring i telefontjenesten.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Christine Otterstad, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende.