Sak: 12-35 Klage vedrørende system for – HelgelandsKraft AS

Saken gjaldt uenighet om rutine for avlesning. Klager krevde at HelgelandsKraft AS endret sitt avlesning- og innmeldingssystem og viste til at han flere ganger hadde blitt fakturert feil. HelgelandsKraft AS viste til at de hadde avregnet klagers forbruk i henhold til klagers to innmeldte målerstander og at de andre avregningene ble basert på stipulering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om HelgelandsKrafts AS sin rutine for avlesning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-2 og § 6-5.

Historikk

07.08.09 Byggestrømskap monteres

01.03.10 Avlest av klager

24.05.11 Avlest av klager

28.07.11 Kundeforhold avsluttet

Klager har kun meldt inn målerstand to ganger. De andre avlesningene har blitt stipulert i henhold til avtalevilkår.

Krav

Klager krever at HelgelandsKraft AS endrer sitt avlesning- og innmeldingssystem.

Partenes anførsler

Klager viser til at han flere ganger har blitt fakturert feil. Klager mener selskapet ikke tilstrekkelig varsler om avlesning fordi påminnelse om dette blir utlyst i lokalavis og han er selv ikke bosatt på stedet. Klager hevder han flere ganger har informert nettselskapet om at byggestrømskapet kun var i bruk rett etter montering, og at det ikke har blitt benyttet etter dette. Klager viser til at selv om han gir beskjed til HelgelandsKraft AS at anlegget ikke er i bruk, så blir det likevel stipulert forbruk på tross av at forrige periode hadde null forbruk. Klager viser til at feilfakturering i tillegg har ført til at han har fått urettmessig inkassokrav. Klager ber om at nemnda vurderer selskapets system for avlesning. Klager ber om en vurdering av selskapets praksis med purregebyr og renter.

HelgelandsKraft AS viser til at de har avregnet klagers forbruk i henhold til innmeldt målerstand, og anser saken som ferdig når siste faktura er betalt. HelgelandsKraft AS viser til at nødvendig informasjon om avlesning blir sendt ved avtaleinngåelse, og at avlesningskort blir sendt ut til kunder ved hvert årsskifte. Kunder blir gjort oppmerksom på at dersom avlesning uteblir, vil forbruket bli stipulert i henhold til antatt forbruk for den typen anlegg. HelgelandsKraft AS viser til at klager selv bare har levert inn målerstand to ganger, og at de andre avregningene derfor blir basert på stipulering i henhold til avtalevilkår. Når klager i etterkant har opplyst om riktig målerstand har faktura blitt korrigert. Selskapet påpeker at dersom måleravlesning uteblir i en periode, vil dette få konsekvens for fakturering, og rettelse av disse er krevende.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder uenighet om rutine for avlesning.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Nemnda legger til grunn at HelgelandsKraft AS har sendt ut måleravlesningskort ved hvert årsskifte uten å motta avlesning fra klager. Ut i fra dette har selskapet anledning til å stipulere og avregne det mellomliggende forbruket. Nemnda kan ikke se at noe er feil og har ingen innvendinger mot avregningen. Nemnda bemerker imidlertid at kravet ikke skulle vært sendt til inkasso så lenge det var bestridt.

Nemnda finner ut i fra dette ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder Christine Otterstad, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.