Innhold

Sak: 12-40 Klage vedrørende faktura – Hafslund Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av anlegg som ikke hadde registrert kunde. Klager avviste etterfakturert krav og viste til at hun hadde bodd på stedet siden 2005 og trodde strøm av inkludert i husleien. Hafslund Nett AS hadde ikke registrert kunde på anlegget før de i 2011 oppdaget forholdet og etterfakturerte for de siste tre år. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av anlegg som ikke har hatt registrert kunde.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § § 2, 6-3 og 6-5.

Foreldelsesloven §§ 2 og 3.

Historikk

14.04.04 Målerstand: 11296

14.04.04 – 31.10.11 Anlegg registrert som anlegg uten kunde

Sommer 2005 Klager overtar leiekontrakt

03.04.09 Kontroll av anlegg: avlest målerstand: 51763, anlegg påstått stengt

31.10.11 Kontroll av anlegg: avlest målerstand: 80993, nettleieavtale inngås

04.01.12 Klager inngår ordinær avtale med kraftleverandør

Forbruket er ikke bestridt.

Krav

Klager avviser å betale etterfakturert krav på kr 34.938,19 for perioden 01.01.09-01.12.11

Partenes anførsler

Klager overtar leiekontrakt for leiligheten sommeren 2005. Hun hevder ikke å ha mottatt informasjon om at hun selv må ordne med strømavtale og tror dette er inkludert i husleien. Da selskapet gjennomfører kontroll 31.10.11 skriver hun nettleiekontrakt på stedet for å unngå stenging av anlegg. Klager viser til at hun aldri har mottatt krav om betaling eller påminnelse om avlesning. Hun tilbakeviser selskapets påstand om at det ikke har vært mulig å oppnå kontakt med henne siden både leilighet og postkasse er godt merket. Hun har heller ikke registrert at strømmen har blitt stengt slik Hafslund Nett AS påstår den ble i april 2009. Melding om stenging har ikke vært levert til henne eller i hennes postkasse. Klager har tilbudt å betale kr 7.500,-. Dette har selskapet avslått. Klager avviser etterfakturert krav med bakgrunn i at det aldri har foreligget en avtale for etterfaktureringsperioden.

Hafslund Nett AS gjør i april 2009 rutinemessig kontroll på klagers anlegg. Da det har vært uten kunde siden 2004 blir anlegget stengt. Det er ikke utført kontroll av anlegget i perioden 2004-2009. Ved ny kontroll i oktober 2011 oppnås kontakt med klager og kontrakt skrives på stedet. Hafslund Nett AS mener at klager i henhold til aktsomhetskravet burde ha undersøkt hvorvidt strøm var inkludert i husleie eller ikke. De viser til at klager aldri har benektet forbruket og at hun derfor er betalingsansvarlig. Hafslund Nett AS påpeker også at klager ikke har dokumentert at strøm var inkludert i husleie og at dette må anses som et forhold mellom utleier og klager. Hafslund Nett AS påstår at i følge Folkeregisteret har klager vært registrert på adressen siden 05.07.04. Hafslund Nett AS viser til at de også har levert strøm i henhold til regler om pliktlevering og har derfor rett til å fakturere også for kraft. Hafslund Nett AS har tilbudt å redusere kravet med 50%, men dette har blitt avslått av klager. Hafslund Nett AS opprettholder opprinnelig krav om etterfakturering med fratrekk for forbruk utover foreldelsesfristen.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av anlegg som ikke har hatt registrert kunde.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 2 anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.

Slik denne saken er opplyst legger nemnda til grunn at klager har bodd på stedet siden 2005, brukt strøm og hun må betale for dette. Nemnda legger videre til grunn at Hafslund Nett AS ikke hadde registrert noen kunde på anlegget. Ut i fra § 2 anser nemnda klager for å ha vært kunde på anlegget og Hafslund har anledning til å etterberegne forbruket i henhold til § 6-3 og kreve etterbetaling i henhold til § 6-5.

Nemnda legger til at dersom leiekontrakten er uklar med hensyn til betaling av strøm, må klager ta dette opp med huseier.

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder Christine Otterstad, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.