Sak: 12-45 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør – Narvik Energinett AS

Saken gjaldt etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør. Klager avviste etterfakturert krav og påberopte seg aktsom god tro. Klager var til stede ved måleravlesningen. Narvik Energinett AS tastet inn feil målerstand ved registrering av opphøret. Nemnda anbefalte enstemmig at etterfakturert krav burde frafalles.

Saken gjelder etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

14.06.07 Måleravlesning av kunde

28.09.08 Måleravlesning av kunde

19.10.10 Måleravlesning av kunde

02.07.11 Måleravlesning av kunde

For øvrig er forbruket stipulert

Klagers årsforbruk var på 37 500 kWh.

30.06.11 Klager solgte huset og flyttet utenlands.

Krav

Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler

Klager påberoper seg aktsom god tro og hevder de trodde Narvik Energinett AS sendte korrekt oppgjørsfaktura. Klager påstår at feilregistrering ble gjort av Narvik Energinett AS ved opphør av kundeforholdet. Klager skrev ned strømforbruk sammen med ny eier og eiendomsmegler ved salg av boligen 30.06.11. Målerstanden ble sendt til nettselskapet. Opphørsregning ble sendt megler som ikke kjente til klagers forbruk. Klager så ikke opphørsregningen selv.

Klager viser til at de syv måneder senere mottok en regning på kr 22 778,15 fra Narvik Energinett AS da det viste seg at målerstanden ved opphør var blitt feilregistrert med 30 000 kWh for lite hos nettselskapet.

Klager hevder de har vært uvitende om sitt forbruk da det har vært stipulert over lengre tid.

Narvik Energinett AS viser til at det ved registrering av opphøret ble tastet inn feil målerstand. I stedet for 567 231 kWh ble det tastet inn 537 231 kWh, altså 30 000 kWh feil, noe som resulterte i minusforbruk på sluttregningen. Etter avlesning fra ny eier i desember 2011 ble feilen oppdaget. Narvik Energinett AS har etterfakturert med kr 22 778,15.

Narvik Energinett AS viser til at klager kjente til at forbruket ble stipulert og at de har annonsert og gitt informasjon ved bestilling og også sendt purrebrev om avlesning til kunden.

Narvik Energinett AS viser til at klager var til stede ved måleravlesning på opphørsdato. Narvik Energinett AS mener klager ikke var i aktsom god tro da de unnlot å kontrollere og reagere på sluttregningen som viste minusforbruk med tilgodebeløp. Beløpet ble utbetalt 05.08.11.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av registreringsfeil ved opphør.

I henhold til Standard Nettleieavtale § 6-5 kan nettselskapet kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Når feilen kan tilskrives nettselskapet, kan nettselskapet ikke kreve etterbetaling dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Avregningsfeilen skyldes i dette tilfellet at Narvik Energinett AS registrerte feil forbruk ved opphøret. Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at klager var i god tro. Nemnda viser til at klager leste av og meldte inn korrekt målerstand. Etter nemndas vurdering var det ikke noen spesielle forhold som tilsa at klager burde ha forstått at noe ble feil i ettertid.

I henhold til reglene kan nettselskapet ikke etterfakturere når kunden var i aktsom god tro.

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at etterfakturert krav frafalles.

Oslo, 18. juni 2012

Einar Kaspersen, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Christine Otterstad, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemnda sitt vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går mot innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.