Sak: 12-55 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesning – TrønderEnergi AS

Saken gjaldt ansvar ved etterfakturering som følge av manglende selvavlesning. Klager avviste etterfakturert krav og anførte at hun tidligere hadde hatt fjernavlesning og trodde hun også hadde det i gjeldende bolig. TrønderEnergi AS viste til at hver faktura inneholdt informasjon om selvavlesning. De vedgikk ikke å ha overholdt kravet om å innhente målerlesning minst én gang i året og reduserte derfor kravet med 25%. Klager ble gitt delvis medhold.

Saken gjelder ansvar ved etterfakturering som følge av manglende selvavlesning.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 5-6.

Historikk

03.01.08 Kundeforhold opprettes

03.01.08 – 23.10.11 Forbruk stipuleres

20.10.11 Klager får brev vedrørende måleravlesning

Krav

Klager avviser etterfakturert krav.

Partenes anførsler

Klager viser til at hun tidligere har hatt fjernavlesning. Da hun flyttet inn i ny bolig trodde hun at det samme gjaldt her. Hun har gjennom hele omtvistede periode betalt fakturaer punktlig. Hun viser til at hun aldri har mottatt informasjon om at hun selv var ansvarlig for avlesning. Klager mener at TrønderEnergi AS ikke har gitt tilstrekkelig informasjon og avviser å betale resterende etterfakturert krav.

TrønderEnergi AS viser til at hver faktura som utsendes inneholder informasjon om selvavlesning og frister. TrønderEnergi AS vedgår å ikke ha innhentet målerlesning en gang i året og reduserer derfor fakturaens beløp med 25% som utgjør kr 1.888,42. Dette beløpet er ytterligere nedsatt med kr 1.742,66, slik at foreldet forbruk ikke medtas. TrønderEnergi Nett AS opprettholder sitt krav om at klager innbetaler restbeløpet på 1133,66.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder ansvar ved etterfakturering som følge av manglende selvavlesning.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket er korrekt avlest 03.01.08 og 23.10.11. Mellom disse datoer er forbruket stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målerpunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf nettavtalens pkt 5-2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk.

TrønderEnergi AS burde i dette tilfellet etter nemndas vurdering i løpet av 2010 informert klager om konsekvensene av manglende avlesning. Dette ble først gjort i 2011. Etter en konkret vurdering er nemnda imidlertid av den oppfatning at den manglende informasjon i dette tilfellet ikke avskjærer nettselskapet retten til å avregne forbruket.

Nemnda legger vanlig foreldelsesfrist av fordringer på tre år til grunn. Fristen avbrytes ved innsendelse av saken til Elklagenemnda. Foreldelse ble avbrutt da nemnda mottok saken 23.02.12. Krav fra tidligere enn tre år før denne dato, det vil si fra før 23.02.09, er foreldet.

Ut fra en totalvurdering anbefaler nemnda at TrønderEnergi AS avregner forbruk etter 23.02.09 og forutsetter at de står ved sitt tilbud om reduksjon på 25%.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at TrønderEnergi AS avregner forbruk etter 23.02.09 og forutsetter at de står ved sitt tilbud om reduksjon på 25%.

Oslo, 22. august 2012

Einar Kaspersen, leder Christine Otterstad, Forbrukerrådet Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Ivar Lingaas, Energi Norge Jon Aadland, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.