Sak: 14-022 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av manglende selvavlesninger – Tussa Nett AS

Saken gjaldt om det kunne etterfaktureres når avlesning ikke var innhentet på 3 ½ år. Klager avviste hele det etterfakturerte kravet på grunn av nettselskapets manglende rutiner for innhenting av målerdata. Hun hevdet hun ikke visste at hun skulle lese av måleren og at hun ikke mottok purring på måleravlesning på 3 ½ år. Hun hadde ikke abonnement på lokalavis, og la vekt på at hun ikke mottok varsel på mobiltelefon før ordningen ble etablert i februar 2013. Tussa Nett AS viste til at forbruket hadde vært stipulert siden 2009 og etter avlesning i 2013 ble klager etterfakturert for tre år. Tussa Nett hadde informert i alle lokalaviser og sendt som adressert post ett varsel pr. år og fra 2013 sendt varsel på SMS. Nemnda mente Tussa Nett AS hadde fulgt opp regelverket med hensyn til måleravlesning, og hadde rett til å etterfakturere. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder om det kan etterfaktureres når avlesning ikke er innhentet på 3 ½ år.

Regelverk

Forskrift 301 kap.3. Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk

2009 – Kundeoppstart. Klager leste av måleren

2013 – Klager mottok purring og foretok måleravlesning

Krav

Klager avviser hele det etterfakturerte kravet.

Partenes anførsler

Klager hevder hun ikke mottok purring på måleravlesning på 3 ½ år. Klager viser til at hun ikke visste at hun skulle lese av måleren. Hun mener nettselskapet burde forstått at hun ikke visste dette og gitt henne beskjed om måleravlesning.

Klager hevder god tro i og med at hun har betalt det hun skulle ut fra fastprisavtalen beregnet ut fra et årlig forbruk på 10 000 kWh.

Klager viser til at hun ikke har hatt abonnement på lokalavis.

Klager legger vekt på at hun ikke mottok varsel på mobiltelefon før ordningen ble etablert i februar 2013. Klager ønsker at selskapet endrer rutinene sine til at de automatisk sender varsel om måleravlesning til samtlige kunder. Klager mener selskapet skal være den aktive part og ikke overlate til kunden å måtte oppsøke selskapet for å få slike automatiske varsel.

Klager mener selskapet fraskriver seg sitt ansvar ved å stipulere over flere år og ved ikke å gi kunden melding om å lese av måleren. Klager viser til Forskrift 301 og at nettselskapet har ansvar for at alle målepunkter blir avlest minimum en gang i kalenderåret. Klager legger til at når nettselskapet er i en monopolsituasjon, vet de at de får betalt, og kunder ikke har noe valg. Klager viser til at det etterfakturerte kravet har vokst til et stort beløp.

På grunn av nettselskapets manglende rutiner for innhenting av målerdata avviser klager hele det etterfakturerte kravet.

Tussa Nett AS viser til at da de mottok avlesning 18.04.13 hadde forbruket vært stipulert siden 2009. Det ble avdekket et etterslep på 13 851 kWh. Klager ble etterfakturert i mai 2013.

Tussa Nett viser til at de har informert i alle lokalaviser i deres nettområde seks ganger årlig om avlesning samt sendt som adressert post til alle nettkunder en kalender årlig der det opplyses at kunden skal lese av måleren. I februar 2013 ble varsel på SMS opprettet på alle kunder de hadde mobilnummer til. Den 25.02.2013 var første gang klager fikk slikt varsel. Tussa hevder de deretter har sendt klager varsel på mobil hver annen måned. Tussa viser også til at klager fikk tilsendt stadfestingsbrev vedlagt generelle opplysninger hvor det var informert om kundens avlesingsplikt.

Tussa Nett mener de har etterkommet kravene til informasjon om måleravlesning. De har forsøkt å komme frem til en minnelig ordning uten å lykkes. De opprettholder kravet.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder om det kan etterfaktureres når avlesning ikke er innhentet på 3 ½ år.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at strømforbruket ikke er avlest siden 2009 og at forbruket derfor har vært stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, dog slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettavtalens pkt. 5-2.
Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre uforholdsmessig mye arbeid og kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet. Det må derfor etter nemndas vurdering aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase bør det imidlertid etter nemndas vurdering sendes ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig på grunn av manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte bli foretatt en avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut. Sen oppfølging vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom stipulert og faktisk forbruk. Etter nemndas syn er det ikke tilfelle i saken her.
Nemnda legger til grunn at klager har fått beskjed om å lese av måleren. Tussa Nett AS har etter nemndas vurdering fulgt opp § 5-2 med hensyn til måleravlesning, og de har derfor rett til å avregne differansen mellom avlest og stipulert forbruk for tre år.
Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda finner ikke å kunne anbefale at klager gis medhold.

Oslo, 28. april 2014

Espen Lindbøl, leder Anne Kittilsen, Forbrukerrådet Martin Tonning, Forbrukerrådet Jon Aadland, Energi Norge Lars Lima, Energi Norge

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.