Innhold

Sak: 17-187 Klage vedrørende fakturert forbruk - Lyse Elnett AS

Saken gjaldt uenighet om fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye. Klager hevdet at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren. Lyse Elnett AS påpekte at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse Elnett AS viste til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse Elnett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.    

Regelverk

Standard nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5.

Historikk

24.06.14 – Kundeavlesning.                                      Målerstand 10 860 kWh.

02.02.16 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.

Krav

Klager avviser fakturert forbruk på 10 860 kWh.

Partenes anførsler

Klager reagerer på fakturert forbruk i mai og juni 2014. Klager hevder at det må ha vært en feil ved måleren og at han har betalt for mye.

Klager viser til sin forbrukshistorikk og påpeker at det var et merforbruk på 79 % i 2014 i forhold til de foregående 7-8 årene. Klager anfører at registrert forbruksdata den 24.06.14 viser et forbruk på 10 860 kWh for 41 dager.

Klager viser til selskapets anførsel om at måleren er kassert og hevder at det er selskapets ansvar at det ikke er mulig å kontrollere den gamle måleren.

Klager viser til at forbruket er for en vanlig husstand og hevder derfor at noe må være feil. Klager avviser fakturert forbruk på 10 860 kWh.

Lyse Elnett AS (Lyse) viser til at klager ble fakturert for et høyere forbruk enn tidligere år i 2014. Lyse viser til at skjev fordeling på lokal avlest/kunde avlest måler skyldes normalt avlesningsfeil eller manglende avlesninger som fører til at stand beregnes maskinelt den 1. hver måned.

Lyse påpeker at det er ingen som er kjent med at måleren teller feil i en begrenset periode for så å telle rett. Lyse påpeker også at det ikke er noen kjente svakheter med denne type måler som er av merket Valmet fra 1992. Målere som svikter, spinner normalt ut av kontroll og forbruket stiger ofte til mange titalls tusen i året.

Lyse viser til at måleren ble kassert etter målerbyttet da det ikke var rapport om avvik på det tidspunkt. Lyse hevder at det ikke var noe feil ved måleren.

Lyse opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

I behandlingen av denne saken var nemnda ikke fulltallig. I henhold til nemndsavtalen pkt. 7.1 er nemnda beslutningsdyktig når leder og minst ett medlem fra Forbrukerrådet og ett medlem fra Energi Norge er til stede.

Saken gjelder uenighet om fakturert forbruk.

Måling av strømforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Ved mistanke om feil ved måleutstyr, kan begge parter kreve måleren kontrollert. Dette ble imidlertid ikke gjort i denne saken.

Klager har anført at det må ha vært feil med måleren i juni 2014 og at denne på dette tidspunkt ikke kan ha gitt uttrykk for korrekte verdier. Klager mener at det må ha vært en feil med måleren som har ført til et hopp på 10 860 kWh i registrert forbruk. Måleren ble byttet og deretter kassert 2. februar 2016. Først en tid etter dette tok klager opp spørsmålet om måleren kan ha vist feil sommeren 2014.

Nemnda viser til at det i energibransjen ikke er rutine for eller krav om at målere skal oppbevares etter at de er utskiftet. Bevissituasjonen i denne saken ville vært enklere å vurdere om måleren var blitt kontrollert. Det gikk imidlertid ett år og åtte måneder fra klager ble fakturert for og betalte for det omtvistede forbruket, til klager stilte spørsmål ved måleren. Nemnda kan ikke se at det er grunnlag for å rette kritikk mot energiselskapet for at måleren ikke ble kontrollert før kassering. Etter at klager ble fakturert for det omtvistede forbruket i august 2014, hadde klager en oppfordring til å kontakte innklagede.

Nemnda bemerker for øvrig at det er lite sannsynlig at måleren kan foreta et hopp i registrert forbruk og deretter måle korrekt. Når det ikke er funnet feil på måleren, må kunden, om han likevel påberoper seg et lavere forbruk enn det målte, sannsynliggjøre dette. Nemndas vurdering er at det ikke er påvist tilstrekkelige holdepunkter for eller tilstrekkelig sannsynliggjort et lavere forbruk enn det som er målt. Nemnda er videre av den oppfatning at det målte forbruket er påregnelig, når forbruket ses over noe lengre tid enn den ene måneden klager mener det er forbrukt 10 860 kWh. Totalforbruket for årene 2011 til og med 2015 er 63 370 kWh, noe som gir et årsgjennomsnitt på ca 12 500 kWh.

I og med at det ikke er sannsynliggjort feil med måler eller strømnett og at det målte forbruket ikke kan anses som upåregnelig, finner nemnda det sannsynlig at strømmen er brukt.

Nemnd anbefaler at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager ikke gis medhold.

Oslo, 18. juni 2018

Frode Støle, leder

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.