Elklagenemnda

Innhold

Sak: 17-221 Klage vedrørende etterfakturering – BKK Nett AS

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

03.12.10 – Avlest av e-verket. Målerstand 204 115 kWh.

04.04.13 – Avlest av e-verket. Målerstand 319 573 kWh.

06.06.16 – Utstedt brev om måleravlesning.

18.11.16 – Kundeavlesning. Målerstand 494 712 kWh.

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 69 171,66.

Partenes anførsler

Klager avviser etterfakturert krav for perioden 04.04.13 til 18.11.16.

Klager anfører at feilen eller årsaken til den grove feilstipuleringen skyldes BKKs manglende evne til å følge standardavtalens retningslinjer, sant svært mangelfulle rutiner for å stipulere riktig forbruk. Klager påberoper seg god tro.

Klager viser til standardavtalen og hevder at det endelige ansvaret for måleravlesning er hos nettselskapet. Klager mener at kunder som ikke har lest av tilstrekkelig eller har lest av feil skal på denne måten få en trygghet for at den profesjonelle part, skal kontrollere og rette eventuelle feil og mangler, og påpeker at selskapet derfor må gjøre dette minst 1 gang i året.

Klager viser til forbrukshistorikken og hevder at denne viser at BKK grovt bryter med standardavtalen. Klager påpeker at BKK fra 1995 til 2016 kun har avlest målerstand 5 ganger.

Klager mener at dersom nettselskapet hadde avlest minst 1 gang per år, så hadde denne situasjonen sannsynligvis ikke oppstått. Klager mener også at BKK avregner med en kvalitet som er svært mangelfull. Klager viser til at det ikke er tatt hensyn til temperaturvariasjoner, boligens størrelse o.l.

BKK Nett AS (BKK) avdekket ved kundeavlesning den 18.11.16 et etterslep på grunn av at måleren ikke var avlest i perioden mellom 04.04.13 og 18.11.16.

BKK påpeker at de ved flere anledninger har lest av måleren til klager, men av ressursmessige hensyn gjøres ikke dette årlig. BKK viser til at kunder som ikke har avlest måleren det siste året følges opp med brev med ekstra påminnelse om at måleren må avleses. BKK anfører at det ble utstedt brev til klager senest juni 2016.

BKK viser til at det kan være ulike grunner til at en forbruksprofil ikke stemmer med faktisk forbruk, og sannsynligheten for feilestimering øker når det går lengre perioder uten avlesning. BKK anfører at det var en nedjustering av forbruksprofilen som følge av en tilbakebetaling i 2013, og dette har gitt grunnlag for en lav estimering av forbruket i etterkant av dette.

BKK tilbakeviser klagers påstand om god tro. BKK sier at de ikke har mulighet til å sjekke forbruket til hver enkelt kunde er rimelig utfra størrelse på hus o.l.

BKK opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av ikke-fakturert forbruk.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke er registrert avlesninger i perioden mellom avlesningen av e-verket den 04.04.13 og kundens avlesning 18.11.16. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til Standard Nettleieavtale §§ 6-3 og 6-5 danner de verdier som avleses av nettselskapets måleutstyr, grunnlaget for beregning av nettleie og energiforbruk i målepunktet og nettselskapet kan kreve etterbetaling for enhver avregningsfeil. Etterberegning skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget og som hovedregel ikke ut over 3 år, jfr. lov om foreldelse av fordringer. Når avregningsfeilen kan tilskrives nettselskapet kan etterbetaling imidlertid ikke kreves dersom nettkunden var i aktsom god tro.

Slik saken er opplyst for nemnda, har både klager og nettselskapet brutt sine plikter etter nettleieavtalen § 5-2. Nettselskapet plikter etter denne bestemmelsen å påse at alle målepunkter er avlest minst en gang i kalenderåret, hvilket ikke er overholdt. Kunden plikter på sin side å gjennomføre måleravlesning og underrette nettselskapet i samsvar med nettselskapets rutiner og frister for dette. Denne plikten er ikke overholdt.

Nettselskapets manglende overholdelse av § 5-2 er i alle fall en medvirkende årsak til at etterfaktureringsbehovet har oppstått, og nemnda vurderer derfor først om klager har vært i aktsom god tro med hensyn til at de fakturaer han har betalt har dannet grunnlag for et endelig oppgjør. Etter nemndas syn er det klart at klager ikke har vært i aktsom god tro. For det første har det fremgått på alle fakturaer han har mottatt i perioden, at de er basert på et beregnet – stipulert – forbruk. For det andre har nettselskapet sendt ut særskilte brev om konsekvensene av stipulering og manglende rapportering av målerstand, senest i juni 2016. Selskapet har også purret på måleravlesning pr sms og epost. For det tredje har klager tidligere opplevd korreksjonsoppgjør på grunn av manglende avlesning og stipulering. I mai 2013 fikk han et korreksjonsoppgjør på grunn av for høyt stipulert forbruk som medførte tilbakeføring av 19 340 kWh og tilsvarende utbetaling av for mye innbetalt nettleie.

Det fremgår av klagen at det faktiske forbruket ikke er omstridt. Strømmen er brukt og i henhold til avtalebestemmelsene skal klager i utgangspunktet betale for forbruket. Etterbetaling kan imidlertid ikke kreves for mer enn tre år tilbake i tid, jf. lov om foreldelse av fordringer § 2. Klager er etterfakturert for et forbruk for perioden 04.04.13 og til 18.11.16. Nemnda kan ikke se at innklagede har hensyntatt foreldelseslovens regler. Det følger av foreldelsesloven § 3 nr. 1 at foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, altså fra forfallstidspunkt. Ved løpende avtaleforhold innebærer dette at de enkelte terminer foreldes suksessivt etter hvert som tiden går, helt frem til foreldelse blir avbrutt på en av de måter som loven foreskriver i §§ 14-19. I denne saken ble foreldelse avbrutt da saken ble bragt inn for nemnda 28.06.17, jf foreldelsesloven § 16 nr. 2 bokstav a. Det betyr at alle fakturaer for kraft og nettleie som hadde forfallsdato tidligere enn 28.06.14 må avskrives som foreldet.

I denne saken har innklagede ikke fordelt det fakturerte merforbruket over hele feilperioden, men i stedet fakturert det samlede merforbruket på en kort periode i november og desember 2016. Nemnda bemerker at en slik mangelfull periodisering kan medføre at kravet blir beregnet etter feil priselementer og avgiftssatser. Etter nemndas syn må etterbetalingskravet periodiseres på nytt og beregnes etter priselementer og avgiftssatser for angjeldende periode.

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold, ved at skjæringstidspunktet for foreldelse settes til 28.06.14, og at kravet deretter beregnes etter de priselementer og avgiftssatser som gjaldt gjennom perioden etterfaktureringen gjelder.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis delvis medhold.

Oslo, 25. april 2018

 

Elklagenemndas sammensetning:

Frode Støle, leder

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Paal Bjønness, Forbrukerrådet

Thomas Åtland Ellefsen, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge

 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.