Innhold

Sak: 17-358 Klage vedrørende etterfakturering - Norgesnett AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mente at han ikke kunne lastes for at dette ikke var videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS. Norgesnett AS pekte på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost. Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %. Uttalelsen er enstemmig.

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

Regelverk

Standard Nettleieavtale § 5-2.

Historikk

01.11.14 – Kundeavlesning.                                                  Målerstand 24 199 kWh.

30.06.17 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.             Målerstand 72 632 kWh.

Krav

Klager avviser fakturert krav pålydende kr. 4 117,21.

Partenes anførsler

Klager reagerer på at han har blitt etterfakturert for et så høyt beløp.

Klager anfører at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette videre til NorgesEnergi AS. Klager mener at han ikke kan lastes for at dette ikke er videreformidlet fra NorgesEnergi AS til Norgesnett AS.

Klager avviser fakturert krav.

Norgesnett AS viser til at det ble avdekket at deres stipulering hadde vært for lav ved installasjon av AMS-måler den 30.06.17.

Norgesnett peker på at det hele tiden er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfakturaen, så per epost.

Norgesnett viser til klagers anførsel om innsendt måleravlesning og anfører at det er sjekket opp mot deres innsamlingssystem og at det er ikke registrert avlesninger fra hverken NorgesEnergi AS eller klager i denne perioden.

Norgesnett anfører at etterberegningen er under tre år, og forbruket er fordelt over hele perioden hvor anlegget ikke var avlest. Norgesnett opprettholder sitt krav.

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det det ikke er registrert avlesninger i perioden mellom kundens avlesning i 2014 og innklagedes avlesning i 2017. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

Klager har anført at han har avlest måleren manuelt regelmessig og videresendt dette til NorgesEnergi AS. Norgesnett viser til at selskapet ikke har mottatt måleverdier fra NorgesEnergi, og fremlagte fakturaer fra NorgesEnergi inneholder ikke informasjon som tyder på at NorgesEnergi har mottatt målerstand fra klager. Det fremgår av NorgesEnergis fakturaer at målerstand skal leveres til nettselskapet og at NorgesEnergis fakturering er basert på beregninger og avlesninger fra nettselskapet. Etter nemndas syn er det ikke påvist tilstrekkelige holdepunkter for at klager har sendt inn måleravlesning til nettselskapet eller NorgesEnergi AS.

I henhold til nettleieavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet i utgangspunktet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig. Det er likevel slik at nettselskapet plikter å påse at alle målepunktene avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, jf. nettleieavtalen § 5‑2.

Det er et relativt stort antall abonnenter som ikke leser av måleren minst en gang i året. Det vil medføre mye arbeid og store kostnader om nettselskapet skulle reise rundt og lese av disse målerne så snart fristen er oversittet.  Det må derfor etter nemndas vurdering normalt aksepteres at nettselskapene lar det gå noe lenger tid før avlesning søkes gjennomført av nettselskapets folk. I den mellomliggende fase burde det imidlertid etter nemndas vurdering være relativt enkelt og rimelig å sende ut skriftlig informasjon/advarsel til kunden der det uttrykkelig gjøres oppmerksom på at forbruket blir stipulert skjønnsmessig pga. manglende avlesning fra kunden, og at det senere vil måtte foretas avregning etter faktisk forbruk. Etter nemndas vurdering bør slik informasjon sendes ut i løpet av det første året etter at fristen etter § 5-2 er gått ut.  Manglende utsendelse av slik informasjon/avlesning vil etter omstendighetene kunne føre til at nettselskapet ikke gis anledning til å etterberegne etterfølgende avvik mellom det stipulerte og faktiske forbruk. Etter hvert som tiden går, skjerpes kravene til handling fra nettselskapets side.

Norgesnett AS har anført at det er utstedt varsel om når neste måleravlesning er. Først sammen med papirfaktura, så per e-post. Etter nemndas syn er det ikke tilstrekkelig å kun opplyse kundene om tidspunkt til neste måleravlesning. Det følger av fast praksis fra nemnda at nettselskapet må foreta seg noe aktivt direkte overfor kunden for å innhente måleravlesning, eksempelvis ved utsendelse av e-post, brev eller SMS. Slike direkte henvendelser må gjøre kunden oppmerksom på at forbruket beregnes og at det senere vil skje en avregning basert på faktisk forbruk, jf ovenfor.

Nemnda er etter en samlet vurdering av den oppfatning at innklagedes manglende etterlevelse av plikten til å innhente måledata, bør føre til en reduksjon i etterbetalingskravet. Elklagenemnda har i en rekke saker tidligere kommet frem til at etterberegningskravet bør reduseres med 25 % i tilfeller der nettleieavtalen § 5-2 ikke er fulgt opp i tilstrekkelig grad. Etter nemndas syn bør kravet også i dette tilfellet reduseres med 25 % som følge av brudd på nettleieavtalen § 5-2.

Nemnda bemerker for øvrig at innklagede har fakturert og fordelt hele det forbruket som tidligere ikke er fakturert over feilperioden fra 2014 til 2017. Dette er i tråd med nemndas praksis i slike saker.

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Nemnda anbefaler at klager gis medhold, ved at kravet reduseres med 25 %.

Oslo, 30. januar 2018

Frode Støle, leder

Line Jeanette Klefstad, Forbrukerrådet

Gyrid Giæver, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende. Ved vedtak som går imot innklagede, skal innklagede gi begrunnet melding til klager og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.