Elklagenemnda

Innhold

Sak: 18-134 Klage vedrørende etterfakturering - Glitre Energi Nett AS

Saken gjaldt etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger. Klager avviste etterfakturert krav. Klager påperopte seg god tro. Klager hevdet at etterfakturert krav var feil. Glitre Energi Nett AS viste til at det var blitt utstedt gjentatte varsler om måleravlesning. Glitre Energi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

Regelverk

Standard Nettleieavtale §§ 5-2 og 6-5.

Historikk

08.08.16 – Kundeforhold opprettet.                                      Målerstand 11 733 kWh.

04.09.16 – Kundeavlesning.                                                  Målerstand 12 032 kWh.

28.02.18 – Målerbytte. Installasjon av AMS-måler.             Målerstand 35 911 kWh.

Krav

Klager avviser etterfakturert krav pålydende kr. 19 597,64.

Partenes anførsler

Klager reagerer på at han har blitt etterfakturert for et så høyt beløp.

Klager påberoper seg god tro og hevder at han har vært i aktsom god tro. Klager anfører at fakturert forbruk gjelder en liten sokkelleilighet, uten ovner. Han opplyser at oppvarming av leiligheten stort sett skjer ved vedfyring.  Klager hevder at etterfakturert krav er feil.

Klager stiller spørsmål ved at han blir stilt ansvarlig.

Klager avviser etterfakturert krav.

Glitre Energi Nett AS (GEN) viser til at klager har blitt etterfakturert for perioden 04.09.16 til 28.02.18 på grunn av manglende avlesninger. Etterslepet ble oppdaget ved installasjon av AMS-måler den 28.02.18.

GEN viser til at det ble registrert feil e-postadresse i deres systemer ved opprettelse av kundeforholdet. Ved utsendelse av varsel om måleravlesning den 01.11.16, fikk GEN tilbakemelding om at e-postadressen var feil. En annen e-postadresse ble registrert i stedet da de mottok en henvendelse fra klager den 17.10.16 der denne e-postadressen var benyttet. GEN påpeker at det bekreftes at denne e-postadressen er aktiv da klager har benyttet denne adressen ved e-posthenvendelser i ettertid.

GEN viser til at det er blitt utstedt gjentatte varsler om måleravlesning. GEN hevder at feilen ikke kan tilskrives GEN iht standardavtalen.

GEN opprettholder sitt krav. 

Nemnda ser slik på saken

Saken gjelder etterfakturering av forbruk på grunn av manglende avlesninger.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger legger nemnda til grunn at det ikke var foretatt avlesninger i perioden mellom kundens avlesning 04.09.16 og innklagedes avlesning ved målerbytte den 28.02.18. Forbruket ble derfor i mellomliggende periode stipulert.

I henhold til nettavtalen plikter kunden å lese av måleren i samsvar med de frister som er oppgitt av nettselskapet. Mangler slik måling, har nettselskapet anledning til å fastsette kundens uttak av strøm skjønnsmessig, jf. nettleieavtalen § 5-2. Se også forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) § 3-3.

Nettselskapet plikter på sin side å påse at alle målepunkter avleses minst en gang i kalenderåret, med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe for selskapet. I denne saken fremgår at det ved opprettelsen av kundeforholdet ble registrert feil e-postadresse i nettselskapets systemer, og at selskapet etter å ha mottatt en e-post fra kunden, sendte gjentatte varsler om måleravlesning til denne adressen uten at klager foretok avlesninger. Etter nemndas mening har GEN med dette fulgt opp nettleieavtalens § 5-2 på en tilfredsstillende måte.

Det faktiske forbruket er ikke omstridt. Strømmen er brukt og nettselskapet har i henhold til nettleieavtalen § 5-2 og § 6-5 rett til å kreve etterbetalt for avviket mellom stipulert og faktisk forbruk.

Nemndas konklusjon er at klager ikke gis medhold.

Uttalelsen er enstemmig.

VEDTAK

Klager gis ikke medhold.

Oslo, 18. desember 2018

Ragnar Lindefjeld, leder

Anne Sofie Faye-Lund, Forbrukerrådet

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

Jon Aadland, Energi Norge

Lars Lima, Energi Norge 

Elklagenemndas vedtak er rådgivende.